26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών με...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Δήμου Θεσσαλονίκης – Μελέτη 07/2022 – Προϋπολογισμού 74.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Δήμου Θεσσαλονίκης – Μελέτη 07/2022 – Προϋπολογισμού 74.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης.
Αριθ. Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ): 163901
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 05/08/2022 και ώρα 14:00
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ – αριθ. 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 36
Τηλέφωνο: 2313 317777
(URL): www.thessaloniki.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ 07/2022 Μελέτη με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Δήμου Θεσσαλονίκης, Προϋπολογισμού 74.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης, είναι η συντήρηση και επισκευή των αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων εμποδίων που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, από εξειδικευμένο ανάδοχο και ανάλογο τεχνικό προσωπικό, με σκοπό την συνεχή λειτουργία των βυθιζόμενων εμποδίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η άμεση επισκευή των βυθιζόμενων εμποδίων είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των και άρα η διέλευση οχημάτων κοινής ωφέλειας, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών κλπ χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα μικρούλικά που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό προϋπολογισμό.
Συγκεκριμένα:
Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη-μέριμνα θα επισκευάζει τις βλάβες που θα προκύπτουν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των βυθιζόμενων εμποδίων, αυτόματα-ημιαυτόματα. Ως Επισκευή νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο για την αποκατάσταση βλαβών, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και η ομαλή λειτουργία των εμποδίων.
Επισημαίνεται δε, ότι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την επισκευή βλαβών του αναφερόμενου εξοπλισμού τόσο για την ορθή λειτουργία του και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, όσο και για την αποφυγή οποιασδήποτε αστοχίας κατά τη χρήση του η οποία θα εμπεριείχε τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Δημοσιότητα / Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:
Το πλήρες κείμενο της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.thessaloniki.gr, στην διαδρομή: www.thessaloniki.gr ► Κάτοικος ► Ενημέρωση (Menu) ► Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) ► Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων
Κωδικός CPV: 50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, {Προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %: εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), ΦΠΑ 24 %: δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€)}.
Πηγή Χρηματοδότησης : Ανταποδοτικά Έσοδα

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Υποβολή Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Για την παρούσα παροχή υπηρεσιών δεν είναι δυνατή η προμέτρηση λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, καθώς θα εκτελεσθούν καθαρισμοί και προστασία που θα προκύπτουν κατά την διάρκεια της σύμβασης και οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης).
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς.
Η σύμβαση θα υπογραφεί με τον μειοδότη, ο οποίος θα είναι αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (με δύο (2) δεκαδικά ψηφία) επί των ενδεικτικών τιμών εργασιών και ανταλλακτικών που καταγράφονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι της Μελέτης 07/2022, (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης, η υπ΄ αριθ. 07/2022 Μελέτη).
Το ποσό της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον μειοδότη θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00€ (καθαρή αξία 60.000,00€ και 24% ΦΠΑ 14.400,00€).
Το ποσοστό έκπτωσης που θα προσφέρει ο μειοδότης στην οικονομική του προσφορά θα εφαρμοστεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης επί των τιμών του Παραρτήματος Ι της Μελέτης 07/2022 (Ενδεικτικές τιμές εργασιών και ανταλλακτικών που καταγράφονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι, αντίστοιχα), (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης, η υπ΄ αριθ. 07/2022 Μελέτη).
Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με το τεύχος της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής :
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 31/2022 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 07/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 31/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την Στήριξη στην ικανότητα τρίτων όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της υπ΄αριθμ. 31/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€)
• Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ΄αριθμ. 31/2022 Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης της σύμβασης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της υπ΄αριθ. 31/2022 Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Προθεσμίες Υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05/08/2022 και ώρα 14:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/08/2022 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 02/09/2022 και από ώρα 10:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διαγωνισμού.
Έννομη προστασία: Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 31/2022 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.
Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,
Tηλέφωνο: +30 2132141216,
Εmail: aepp@aepp-procurement.gr,
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 6534/135922/18-05-2022 – ΑΔΑ:ΡΑΞΔΩΡ5-6ΚΡ Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 316/7269/11-01-2022 – ΑΔΑ: ΩΑΟ3ΩΡ5-ΑΩΡ Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Μιχαήλ Κούπκα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα Αποδεικτικά Μέσα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Δηλώσεις Αποκλεισμού, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ