18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια προϊόντων (τροφίμων...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια προϊόντων (τροφίμων – απορρυπαντικών) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 49.999,46€, με Φ.Π.Α. 13 & 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 20/2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», για την «Προμήθεια προϊόντων (τροφίμων – απορρυπαντικών) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Θεσσαλονίκης», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 49.999,46€, με Φ.Π.Α. 13 & 24%.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 161848

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 06/07/2022 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 30/06/2022

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 15411110-6, 15511600-9, 15831200-4, 15612130-1, 39831200-1

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.999,46€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 43.327,40€ ΦΠΑ: 6.672,06€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 60/7341.09.01 «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΑΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για την ανάγκη δαπάνης για την Πράξη «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5001658 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και έλαβε α/α ΑΑΥ 336/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΡΚΩΡ5-ΥΥ5) καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία διατίθεται πίστωση ποσού 185.882,53€.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε είδος ξεχωριστά  δηλ. κατά α/α των υπό προμήθεια ειδών:

I. Για το ελαιόλαδο: κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ (λιανικής πώλησης) σύμφωνα με το είδος της συσκευασίας που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3438/2006 της αντίστοιχης ημερομηνίας.

II. Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Η χαμηλότερη τιμή.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 20/2022 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1/2022 Μελέτη.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 20/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.7 της υπ΄αριθμ. 20/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (866,55€)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/07/2022 και ώρα 14:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08/08/2022 και ώρα 14:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  12/08/2022 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ. 20/2022 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο  άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 6534/2022 και 316/2022 Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

 

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα προδικαστικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα υποδείγματα οικονομικής προσφυγής, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ