Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την “Επισκευή οχημάτων (επιβατηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 74.400,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”.

12 Φεβρουαρίου 2019 - 7:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την “Επισκευή οχημάτων (επιβατηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 74.400,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” με CPV : 50110000-9, σύμφωνα και με τις 1687/12-12-2018 (ΑΔΑ : 69Σ4ΩΡ5-ΚΡΤ) και 51/30-1-2019 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ.Γεωργίου A΄ 1, γραφείο 020, κτίριο Ε ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ.1687/12-12-2018 (ΑΔΑ : 69Σ4ΩΡ5-ΚΡΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στις 25-2-2019, ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης : 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (υπάλληλος : Ε.Σκέντου, τηλ. 2313317535).
Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από την αρμόδια Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων – Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας (υπάλληλος : Π.Βοϊδης, τηλ. 2310 494545).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε  εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. 2/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από τα Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α)» προϋπολογισμού 89.725,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%.»του Φ.Π.Α. 24%»

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 17 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς νηπίων(δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 198.400,00 € με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X