25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών...

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων EPS & ΑΥΜ» π.δ. 70.942,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Ανάθεση Εκτέλεσης των Εργασιών Διαχείρισης ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων EPS & ΑΥΜ» π.δ. 70.942,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (για την ομάδα 3 και την ομάδα 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού 724.234,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Α13/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 178990

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής:
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36
Τηλέφωνο: 2313 317777
(URL): www.thessaloniki.gr

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Α13/2021 Μελέτη (Ομάδα 3 και ομάδα 4) της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας) είναι οι εργασίες διαχείρισης: «ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων, EPS & ΑΥΜ» και συγκεκριμένα για τις ομάδες 3 και 4:
Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών του δραστηριοτήτων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εναρμονιζόμενος με τις επιταγές του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σύμφωνα με τις οποίες η πρόληψη αποτελεί δράση πρώτης προτεραιότητας στην ιεράρχηση των ενεργειών διαχείρισης των αποβλήτων, προτίθεται να προβεί εκ νέου στην εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και το συμφέρον του Δήμου. Επιπροσθέτως, πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος και την αποτροπή δυσλειτουργιών στο Σ.Μ.Α., όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός της εξοικονόμησης του αντίστοιχου τέλους απόρριψης στο ΧΥΤΑ (Gate Fee), σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ΦοΔΣΑ.
Η ως άνω εφαρμογή του προγράμματος της στοχευμένης αποκομιδής EPS προτείνεται να εφαρμοσθεί σε ορισμένες Λαϊκές αγορές του Δήμου Θεσσαλονίκης (από όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος συσκευασιών φελιζόλ, κυρίως από την διακίνηση ψαριών), κατά τις ημέρες διενέργειας αυτών,
Η εφαρμογή συνίσταται στη συγκέντρωση των συσκευασιών μέσα σε ανοιχτές σκάφες, από το προσωπικό του αναδόχου, αποκομιδή των συσκευασιών του φελιζόλ με φορτηγά του αναδόχου προς τις εγκαταστάσεις του, προκειμένου, μετά από διαλογή και ταξινόμηση, αυτό να συμπιεσθεί από ειδικά μηχανήματα συμπίεσης και να προωθηθεί προς αξιοποίηση.
Επίσης, η διαχείριση (μεταφόρτωση, μεταφορά και επεξεργασία) των ΕΑΑΜ και ΑΕΑ των Ιατρείων και του Φαρμακείου του Δήμου Θεσσαλονίκης χρειάζεται να πραγματοποιείται από ανάδοχη εταιρεία με βάση της ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1537, Τεύχος Δεύτερο, 08-05-2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
1) Αυτό θα περιλαμβάνει: ενδεικτικά για τα ΕΑΑΜ δύναται να συλλέγονται σε σακούλες κατάλληλου πάχους, που δεν σκίζονται εύκολα. Στην περίπτωση που η διαχείριση γίνεται με την μέθοδο της αποστείρωσης αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου χρώματος, ενώ σε περίπτωση διαχείρισης με τη μέθοδο της αποτέφρωσης αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κόκκινου χρώματος και στην συνέχεια σε ειδικούς περιέκτες (είτε πιστοποιημένοι περιέκτες μιας χρήσεως τύπου Hosrital Box τους οποίους θα υποχρεούται να αντικαθιστά μετά από κάθε χρήση, είτε πιστοποιημένοι τροχήλατοι ειδικοί κάδοι πολλαπλών χρήσεων), ίδιου χρώματος ανάλογα με τον τρόπο διαχείρησης που προτείνει η κάθε εταιρεία. Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη βελόνη, βελόνες, μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων γυαλιών) συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένους, αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC), με καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει με ασφάλεια. Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής, είναι ανθεκτικοί στη διείσδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μην μπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους, με κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο του περιεχομένου τους να μην μπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα. Ο υποδοχέας των αιχμηρών θα κλείνει όταν θα έχει γεμίσει κατά τα ¾ του συνόλου του.
2) Όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές και θα πρέπει να φέρουν αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι με βασικές πληροφορίες για το περιεχόμενο τους καθώς και για την παραγωγή τους.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από τις 19-12-2022 και ώρα 07:00

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 12-12-2022

Κωδικός CPV :

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV:44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά και CPV:90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων

Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

Νόμισμα:
Ευρώ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (70.942,88 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:57.212,00€, ΦΠΑ: 13.730,88 €)

Πηγή χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί για τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας από ανταποδοτικά έσοδα, και Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ίδιους πόρους του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Ετών 2022 και 2023

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα /ομάδες:
1) (ΟΜΑΔΑ 3) – Αποβλήτων EPS (φελιζόλ)
2) (ΟΜΑΔΑ 4) – Των Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
που συµµετέχουν οι ∆ιευθύνσεις Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστηµάτων Κυκλικής Οικονοµίας, και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι είτε συνολική και για τις δύο ομάδες εργασιών (3 και 4 Ομάδα), είτε τμηματική ανά ομάδα εργασιών (χωριστά και μόνο για την 3η ή για τη 4η Ομάδα), όπως αυτές αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, με συνολική όμως συμμετοχή στα επιμέρους σκέλη της κάθε ομάδας, υποχρεωτικά.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια της σύμβασης:
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (e-EΕΕΣ)
β)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
γ)Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3. της υπ’ αριθμ. 5/2021 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Α13/2021 Μελέτη.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3. διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9. της υπ’ αριθμ. 5/2021 διακήρυξης τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με την Υπεργολαβία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.8 της υπ’ αριθμ. 5/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
α. Εγγυητική Συμμετοχή το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του συνόλου της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (1.144,24€) ή ποσοστού 2% εκτιμώμενης αξίας του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός Φ.Π.Α.
β. Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους :
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:
ημέρα Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 07:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:
ημέρα Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
ημέρα Πέμπτη 26-01-2023 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), (νύν Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα IV της υπ’ αριθμ. 5/2021 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω Διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Κατά τον αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.(νυν ΕΑΔΗΣΥ) δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
E- mail: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http :www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.126113/10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.14873/314058/10-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΒΗΩΡ5-Τ9Π) Απόφαση Δημάρχου και την υπ’αριθμ.14939/315698/11-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη Σύμβασης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαίκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ