18.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και Σιδηρικών Ειδών,  για...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού και Σιδηρικών Ειδών,  για τις ανάγκες  όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 483.091,18€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού(υδραυλικά είδη κλπ) και Σιδηρικών Ειδών,  για τις ανάγκες  όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αριθ. Διακήρυξης: 26/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):40471
Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40
Τηλ.: 2313 317777Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)
(URL): www.thessaloniki.gr.Κωδικός NUTS: EL522
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   από 21.07.2017  
Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού(υδραυλικά είδη κλπ) και Σιδηρικών Ειδών, για τις ανάγκες  όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από  13/09/2016 μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για ένα, περισσότερα ή  για όλα τα τμήματα (είδη) του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α).  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Κωδικός CPV: CPV : 43328100-9 «Υδραυλικά υλικά» CPV : 44316000-8 «Σιδηρικά είδη»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:Καθαρή αξία: 389.589,66€, συν Φ.Π.Α. 24% (=93.501,52€), δηλαδή Συνολική αξία: 483.091,18€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ανταποδοτικά, Ίδιοι Πόροι, Ειδικό τέλος ΔΕΠΑ και Έσοδα Κοιμητηρίων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και προϋποθέτει εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του, που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :
1. κράτος-μέλος   της Ένωσης.
2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Όροι συμμετοχής:
Δικαιολογητικά συμμετοχής :
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)Τεχνική Προσφορά :- Για την  Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού(υδραυλικά είδη κλπ) και Σιδηρικών Ειδών, για τις ανάγκες  όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1. Αναλυτική Τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων Ελληνικών, Ευρωπαϊκών  διεθνών κανονισμών και ειδικότερα:
– Ενδεικτικά για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών:
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)
Ενδεικτικά, θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.
–  Όλα τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά CE
2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του προσφέροντος: ότι  αυτά είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας υπακούοντας στις απαιτήσεις κάθε αναφερομένου Προτύπου και κάθε αναφερόμενης Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής και φέρουν την κάθε ζητούμενη Σήμανση και ότι θα συμμορφωθεί σε κάθε δειγματοληπτικό έλεγχο που θα του ζητηθεί και στα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτόν κι ότι θα καλύψει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για τη λήψη δειγμάτων και τον έλεγχο τους.
Σημείωση: Σε περίπτωση αθέτησης της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης κατά την εκτέλεση της προμήθειας  ο ανάδοχος θα υποστεί τις νόμιμες συνέπειες.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης :
– Απόσπασμα ποινικού μητρώου
–  Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία.
–  Φορολογική ενημερότητα
–   Ασφαλιστική ενημερότητα
–   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή
–   Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
–   Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου κατά περίπτωση
Λόγοι αποκλεισμού:Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπ΄αριθ. 26/2017 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 13 της υπ΄αριθ. 26/2017 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής:
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των τμημάτων (ειδών) ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (7.792,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δωδεκάμηνη. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α),μόνο βάσει τιμής.
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   22.07.2017 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  03.09.2017 και ώρα 15:00
 Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  07.09.2017 και από ώρα 10:00 –  11:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)  μηνών
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Χρόνος παράδοσης ειδών: Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την πρωτοκόλληση  και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Έννομη προστασία:
1.
Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση παράνομης πράξης ή παράλειψης.
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής.
3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010.  Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1249/7-3-2017(ΑΔΑ:9ΞΞΡΩΡ5-8ΔΝ) , 1290/08-03-2017 (ΑΔΑ:600ΥΩΡ5-ΜΣΧ) και 1787/21-03-2017(ΑΔΑ:6Ρ0ΜΩΡ5-6ΡΧ)   Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ