36 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελέτης του έργου...

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου μελέτης του έργου «Συμφωνία πλαίσιο για την ανάθεση Υποστηρικτικών Αρχιτεκτονικών, Συγκοινωνιακών, Η/Μ, Φυτοτεχνικών και Υδραυλικών Μελετών.», προϋπολογισμού (499.968,45) τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2022_09

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου μελέτης του έργου «Συμφωνία πλαίσιο για την ανάθεση Υποστηρικτικών Αρχιτεκτονικών, Συγκοινωνιακών, Η/Μ, Φυτοτεχνικών και Υδραυλικών Μελετών.», προϋπολογισμού (499.968,45) τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%
 2. Η μελέτη που αφορά στην ανάθεση υποστηρικτικών μελετών, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

   
  Κατηγορία μελέτης Αμοιβή
1 Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη Περιβάλλοντος χώρου Έργων (κατ. 07) 187.789,07
2 Συγκοινωνιακή μελέτη (κατ. 10) 58.659,88
3 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (κατ. 09) 42.732,36
4 Φυτοτεχνική Μελέτη (κατ. 25) 17.481,42
5 Μελέτη Υδραυλικών Έργων (κατ. 13) 33.625,13
6 Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ 4.155,61
ΣΥΝΟΛΟ 1 344.443,47
Απρόβλεπτα 15% 51.666,52
ΣΥΝΟΛΟ 2 396.109,99
Πρόσθετη αμοιβή (Πριμ) 7.090,37
ΣΥΝΟΛΟ 3 403.200,36
ΦΠΑ 24% 96.768,09
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 499.968,45
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα » της πύλης www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.
 2. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 05η Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 10η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.   η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης Γ. Χαλκίδη 20 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματοςΗ οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί ανά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
 2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάσει της συνολικής βαθμολογίας της UΣΒ που συνίσταται από τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς U ΤΠ κατά 70% και της οικονομικής U ΟΠ κατά 30%, UΣΒ = U ΤΠ * 70% + U ΟΠ * 30%.

Κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής προσφοράς είναι:

1ο) Πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης , κατά το άρθρο 86 § 4α) του ν. 4412/2016, με βαρύτητα κριτηρίου 30%,

2ο) Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας – Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης, κατά το άρθρο 86 § 4β) του ν. 4412/2016, με βαρύτητα κριτηρίου 40%,

3ο) H οργάνωση του οικονομικού φορέα, κατά το άρθρο 86 § 4γ) του ν. 4412/2016, με βαρύτητα κριτηρίου 30%.

 1. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
 2. Προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/16.
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης publicworks.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη eprocurement.gov.gr ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
 5. Η γλώσσα στην οποία μπορεί να συνταχθεί η προσφορά είναι η Ελληνική
 6. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των παρακάτω κατηγοριών: κατηγορίας 7 “Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Περιβ. Χώρου Έργων”, κατηγορίας 10 “Συγκοινωνιακή Μελέτη”, κατηγορίας 9 «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη», κατηγορίας 25 «Φυτοτεχνική μελέτη» και κατηγορίας 13 “Μελέτη υδραυλικών έργων” υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 77 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

13.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

13.4 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών της παραγράφου 7 της παρούσας Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών και επειδή οι μελέτες θα ανατεθούν με επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, τα ποσά των αμοιβών δεν θα ξεπερνούν τα όρια του πτυχίου Α’ τάξης σε κάθε κατηγορία. Ως εκ τούτου:

– στην κατηγορία μελέτης (07) – ≪ Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Περιβ. Χώρου Έργων ≫ → πτυχίο Α’ τάξης και άνω.

– στην κατηγορία μελέτης (10) – ≪ Συγκοινωνιακή Μελέτη ≫ → πτυχίο Α’ τάξης και άνω,

– στην κατηγορία μελέτης (09) – ≪ Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη ≫ → πτυχίο Α’ τάξης και άνω

– στην κατηγορία μελέτης (25) – ≪ Φυτοτεχνική μελέτη ≫ → πτυχίο Α’ τάξης και άνω

– στην κατηγορία μελέτης (13) – ≪ Μελέτη υδραυλικών έργων ≫ → πτυχίο Α’ τάξης και άνω

 1. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

14.Α.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

β) δωροδοκία

γ) απάτη

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

14.Α.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

14.Α.3 Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς πράξεις επιβολής προστίμου για αδικήματα που αφορούν το εργατικό δίκαιο

14.Α.4 εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

14.Α.5 εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

14.Α.6 εάν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (064,20) ευρώ, χρόνου ισχύος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος των προσφορών.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑ. 7412.68.01 (υπηρεσία 64) του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2022.
 4. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2022, με την ένδειξη: Κ.Α. 64/7412.68.01, Υπ. Μον. 30.022, της Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων με τίτλο «Συμφωνία πλαίσιο για την ανάθεση Υποστηρικτικών Αρχιτεκτονικών, Συγκοινωνιακών, Η/Μ, Φυτοτεχνικών και Υδραυλικών Μελετών».

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ 6 του ν. 4412/16. Σε περίπτωση αλλαγής της χρηματοδότησης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον χρειαστεί, θα εφαρμοστούν και οι αντίστοιχες κρατήσεις.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

20.1. (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

20.2. (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

20.3. γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

20.4. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

& Βιώσιμης Κινητικότητας

Εφραίμ Κυριζίδης

Για να κατεβάσετε την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ