Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας με τροποποίηση των όρων για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.

13 Ιουνίου 2019 - 9:21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 25/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία με τροποποίηση των όρων για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης της χρήσης του αναψυκτηρίου στον Κεδρηνό Λόφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, εμβαδού κτίσματος 170 τμ και ανοιχτής βεράντας επιφάνειας 55 τμ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 2 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1.
Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου τέλους χρήσης, το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€). Το ποσό του ετήσιου τέλους χρήσης που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, με δικαίωμα του Δήμου να επιδιώξει περαιτέρω την αναπροσαρμογή του. Η διάρκεια της σύμβασης είναι οκταετής (8ετής) και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου – συμφωνητικού, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς) τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή αυτού, ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) για τον καθένα και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 203Α στο κτίριο Β΄ του επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (κ. Ανδρουλάκη Ελένη, τηλ. 2313317237). Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου: thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», προϋπολογισμού (3.217.999,99 €) τριών εκατομμυρίων διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών που αναλύεται σε Δαπάνη εργασιών 1.912.425,41€, Γ.Ε.+Ο.Ε. 344.236,57€, Απρόβλεπτα (15%) 338.499,30€, Φ.Π.Α. (24%) 622.838,71€

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 3/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθής κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2020-2022 π.δ. 2.356.900,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού, του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα
X