32.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:...

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ανάθεση Μελετών Αποκατάστασης Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Παπαηλιάκη» προεκτιμώμενης αμοιβής 81.811,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  2022_06

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Ανάθεση Μελετών Αποκατάστασης Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Παπαηλιάκη», προεκτιμώμενης αμοιβής ογδόντα ενός χιλιάδων οχτακοσίων έντεκα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (81.811,16 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης:

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 546 36
Τηλ. : 231 331 8453 / 8469
E-mail : dasam@thessaloniki.gr
Α.Φ.Μ. : 998082845
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1007.E80701.00109
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) : https://thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 231 331 8404 (Κλειώ Αρβανιτίδου)

3) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 5η/4/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 8/4//2022.

4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η/4/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 121 § 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 19 του ν. 4605/2019.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η/4/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr ), υπό την αίρεση του άρθρου 92 § 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 § 8 του ν. 4605/2019.

7) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των εξής κατηγοριών: {08} – (Στατικές μελέτες) και {21} – (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

8) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών Μελετών στις κατηγορίες μελετών της παραγράφου 7 της παρούσας για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

– στην κατηγορία μελέτης {08} – Στατικές μελέτες → πτυχία Γ’ τάξης και άνω,

– στην κατηγορία μελέτης {21} – Γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες → πτυχία Α’ τάξης και άνω.9) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.

10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων δεκαεννέα ευρώ (1.319,00 €) (συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12) Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 771/30-11-2020 {ΑΔΑ: 6ΦΗ2ΩΡ5-ΚΦ8} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ανάθεση Μελετών Αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου στην οδό Παπαηλιάκη», και στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 825/21-12-2020 {ΑΔΑ: 6ΔΧΚΩΡ5-ΨΜΟ} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, όπου εγγράφηκε ο κωδικός Κ.Α. 30/7411.46.01 «Ανάθεση Μελετών Αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου στην οδό Παπαηλιάκη, ΤΠ». Εν συνεχεία με την υπ’ αριθ. 366/17-5-2021 {ΑΔΑ: 6ΜΞΦΩΡ5-Ζ30} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με την οποία τροποποιήθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2021, πραγματοποιήθηκε η αλλαγή λεκτικού του έργου σε «Ανάθεση Μελετών Αποκατάστασης Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Παπαηλιάκη». Με την υπ’ αριθ. 367/17-5-2021 {ΑΔΑ: ΩΙΧ6ΩΡ5-39Λ} Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, πραγματοποιήθηκε και η αλλαγή της περιγραφής του ΚΑ εξόδων σε «Ανάθεση Μελετών Αποκατάστασης Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Παπαηλιάκη, ΤΠ» (χρηματοδότηση: ΚΑΠ ΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ). Επίσης, η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2022 που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις υπ’ αριθ.: 673/13-12-2021 {ΑΔΑ: ΨΑΥΔΩΡ5-Λ6Ρ} & 724/27-12-2021 {ΑΔΑ: ΩΖ0ΔΩΡ5-6Ω4} Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Η Σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση Δημάρχου 95/2021 με αρ. πρωτ. 309043/24-11-2021 {ΑΔΑΜ: 21REQ009604119 2021-11-25, ΑΔΑ: 6ΩΑΓΩΡ5-ΥΗΑ} Έγκρισης Δαπάνης και Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.

13) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-9-2021 εκδικάζονται με τις νέες δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021 [βιβλίο IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν].

14) Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.

15) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας

Εφραίμ Κυριζίδης

Για να κατεβάσετε την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ