30.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών διατροφής...

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Βρεφοκομείου «ο Άγιος Στυλιανός» για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 1.591.361,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και ρήτρας αναπροσαρμογής (68.353,54 €)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Βρεφοκομείου «ο Άγιος Στυλιανός» για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 1.591.361,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και ρήτρας αναπροσαρμογής (68.353,54 €).

 Αριθ. Διακήρυξης: 3/2024

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 354162

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλ.: 2313 317511

(URL): www.thessaloniki.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   από 27-06-2024 και ώρα 08:00

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών διατροφής που θα καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Δήμου Θεσσαλονίκης και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο «ο Άγιος Στυλιανός».

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα (ομάδες). Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του κάθε προσφερόμενου τμήματος (α/α). Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15000000-8 «Τρόφιμα» και συμπληρωματικών CPV 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα διατροφής», 15850000-1 «Προϊόντα ζυμαρικών», 03212220-8 «Όσπρια», 03211300-6 «Ρύζι», 15411110-6 «Ελαιόλαδο», 15220000-6 «Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών», 15331170-9 «Κατεψυγμένα λαχανικά», 03142500—3 «Αυγά», 15112130-6 «Κοτόπουλα», 15100000-9 «Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος», 15540000-5 «Τυροκομικά προϊόντα», 15511600-9 «Συμπυκνωμένο γάλα», 15811100-7 «Ψωμί», 15612500-6 «Προϊόντα αρτοποιίας», 15300000-1 «Φρούτα», 0322100-6 «Λαχανικά», 15884000-8 «Τροφές για μωρά».

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.408.284,14 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.591.361,08 €, ΦΠΑ 13% = 183.076,94 €). Η σύμβαση χρηματοδοτείται από κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ενώ για τις οµάδες ελαιολάδου, κατεψυγµένοι ιχθύες (εκτός από τις ψαροκροκέτες), κατεψυγµένα λαχανικά, νωπά πουλερικά (κοτόπουλα), κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιµές στα σούπερ µάρκετ. Για τις οµάδες νωπό κρέας και νωπός κιµάς, νωπά οπωρολαχανικά – φρούτα, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας που αφορούν τις τιµές σε Καπάνι-Μοδιάνο -Καταστήματα και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα των προϊόντων. Σε περίπτωση που το δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου εκδίδεται την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου, μπορεί να γίνεται δεκτό και το προηγούμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. Σε περίπτωση που σε κάποιο δελτίο πιστοποίησης τιμών, δεν υπάρχει τιμή για ένα είδος, θα γίνεται δεκτή η τιμή από το προηγούμενο δελτίο.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας (ενδεικτικού προϋπολογισμού) του τμήματος/των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό, υπολογιζόμενης χωρίς την πρόβλεψη αναπροσαρμογής και τον Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας (ενδεικτικού προϋπολογισμού) της σύμβασης ή του τμήματος αυτής εκτός ΦΠΑ.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:     27-06-2024 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26-07-2024 και ώρα 15:00

 Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:                       01-08-2024 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού

Προγραμματισμού και Δημόσιας

Περιουσίας

Γεώργιος Αρβανίτης

 

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ