18.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ασφάλιση οχημάτων του...

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 1.328.420,00 €, μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 372.300,00 €) και έργων τέχνης για τις εκθέσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 2.317,56 € (ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/16)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ασφάλιση οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 1.328.420,00 €, μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 372.300,00 €) και έργων τέχνης για τις εκθέσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 2.317,56 € (ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/16)».

 Αριθ. Διακήρυξης: 35/2023

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 197512

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλ.: 2313 317511

(URL): www.thessaloniki.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   από 05-07-2023 και ώρα 08:00

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και η ασφάλιση έργων τέχνης των εκθέσεων της Δημοτικής Πινακοθήκης έτους 2023 κατά τη μεταφορά τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η ασφάλιση των έργων τέχνης πρόκειται να ανατεθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/16.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, σύμφωνα με το αιτιολογικό της υπ’ αρ. 3/2023 μελέτης της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Διακήρυξης.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Κωδικός CPV:

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66510000 «Υπηρεσίες ασφάλισης» και συμπληρωματικού CPV 66514110 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων».

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (εκτός της ασφάλισης των έργων τέχνης που θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 10 του ν. 4412/16) ανέρχεται στο ποσό των 1.328.420,00 € μη επιβαρυνόμενου με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού 372.300,00 € (αναλυτικά : ποσό σύμβασης για είκοσι τέσσερις μήνες 956.120,00 € + δικαίωμα προαίρεσης ποσού 372.300,00 €). Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.

Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (ενδεικτικού προϋπολογισμού) για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι ποσού 19.122,40 € (δεκαεννιά χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτών).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος αυτής εκτός ΦΠΑ.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05-07-2023 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03-08-2023 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 09-08-2023 και ώρα  10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)  μηνών

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ