26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω Των Ορίων για την «Υποστήριξη διοργάνωσης φεστιβάλ...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω Των Ορίων για την «Υποστήριξη διοργάνωσης φεστιβάλ ανακύκλωσης 2022-2023» προϋπολογισμού δαπάνης 49.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  5/2022

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω Των Ορίων  σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την «Υποστήριξη διοργάνωσης φεστιβάλ ανακύκλωσης 2022-2023» προϋπολογισμού δαπάνης 49.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη διοργάνωσης φεστιβάλ  ανακύκλωσης 2022-2023» Κωδικός ΟΠΣ 5030564  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  για τις ανάγκες και σύμφωνα με την υπ’ αρ. Α1/2021 Μελέτη του  Τμήματος  Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού  Συστημάτων Κυκλικής  Οικονομίας, Διεύθυνσης Ανακύκλωσης  και Ανάπτυξης  Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας  του Δήμου Θεσσαλονίκης,

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 156868

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 4/5/2022 και ώρα 07:00 π.μ.

Κωδικός CPV:

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων : α) (CPV):79950000-8 “Υπηρεσίες  διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων” για το τμήμα Α και β) (CPV):79342200-5 “Υπηρεσίες προώθησης” για το τμήμα Β.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.000,00€, ΦΠΑ: 9.600,00 €). Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μέσω   προγράμματος ΕΣΠΑ με Κωδικό ΟΠΣ  5030564  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική   Μακεδονία» που εντάσσεται στην εγκεκριμένη “Στρατηγική  Βιώσιμης Αστικής  Ανάπτυξης  της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και κωδικό   πρόσκλησης 086.5a. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α. (Εξόδων): 7341.35.01, της υπηρεσίας 62 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2022-2023, ΕΣΠΑ», υπ’ αριθμ. 93/303119/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009569709 2021-11-19 & ΑΔΑ: Ψ7Α6ΩΡ5-85Ο) Απόφαση Δημάρχου  που αφορά στην Έγκριση Δαπάνης και Ανάληψης Πολυετούς  Υποχρέωσης και τη με αρ. πρωτ.: 305119//22-11-2021  (ΑΔΑ: ΨΔ6ΡΩΡ5-7ΚΡ)  Βεβαίωση Π.Ο.Υ.  Πολυετούς Υποχρέωσης.

Η  παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται  από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΕΠ0081 (αριθ. Ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ00810173) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα : 1) ΤΜΗΜΑ Α.: “Κάλυψη κόστους για στεγασμένο χώρο, υπαίθριο χώρο και αίθουσα συνεδριακού χώρου, για τη διοργάνωση 4ήμερου ΦΕΣΤΙΒΑΛ            ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου              Θεσσαλονίκης/ ανά έτος διοργάνωσης”  π.δ. 19.840,00 με ΦΠΑ 24%  για τα έτη 2022-2023 και 2) ΤΜΗΜΑ Β. : “Κάλυψη κόστους προβολής της Διοργάνωσης (υποστήριξη, προβολή, εκτυπώσεις, υλικά, δημοσιότητα κ.λπ.)/ανά έτος διοργάνωσης” π.δ. 29.760,00 με ΦΠΑ 24%  για τα έτη 2022-2023  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α1/2021        μελέτη του  Τμήματος  Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού  Συστημάτων Κυκλικής  Οικονομίας, Διεύθυνσης Ανακύκλωσης  και Ανάπτυξης  Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας  του Δήμου Θεσσαλονίκης .

Προσφορές υποβάλλονται είτε για τα δύο (2) τμήματα (τμήμα Α και τμήμα Β) είτε ανά τμήμα  (χωριστά και μόνο για το Α τμήμα ή για το Β τμήμα) όπως αυτές αναγράφονται στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό με   συνολική όμως συμμετοχή στα επιμέρους σκέλη του κάθε τμήματος υποχρεωτικά όπως αναφέρονται  στην υπ’ αριθμ. Α1/2021 Μελέτη (Παράρτημα ΙΙ)

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της υπό την προϋπόθεση ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.   “…Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των παραδοτέων, που θεωρείται η διοργάνωση δύο (2) Φεστιβάλ Ανακύκλωσης για τα έτη 2022 και 2023, για (4) τέσσερις ημέρες ανά διοργάνωση, εντός περιόδου της σχολικής χρονιάς. Η διοργάνωση του Φεστιβάλ για το έτος 2023, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερα μέχρι και τον μήνα Μάιο του 2023…”, όπως γίνεται αναφορά  στην υπ’ αριθμ. Α1/2021 Μελέτη (Παράρτημα ΙΙ) της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Δικαιούμενοι συμμετοχής

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης… . 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄ αριθμ. 5/2022 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Α1/2021 Μελέτη του Τμήματος  Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού  Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, Διεύθυνσης Ανακύκλωσης  και Ανάπτυξης  Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας  του Δήμου Θεσσαλονίκης

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄ αριθμ. 40/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.7 : Για το Τμήμα Α ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 και

Για το Τμήμα Β  ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα  διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 και το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 που αφορά σε υπηρεσίες επικοινωνίας της υπ’ αριθμ. 5/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9. της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: ίση με το 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. του συνόλου των  υπηρεσιών  (ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Β) για τα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, ποσού  Οκτακοσίων Ευρώ (800,00 €)

ΤΜΗΜΑ Α. : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων είκοσι  Ευρώ (320,00 €).

ΤΜΗΜΑ Β. : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί ανέρχεται στο ποσό των  Τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ (480,00 €).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  04-05-2022  και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών20-05-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών26-05-2022 και από ώρα 10:00-11:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας  του διαγωνισμού.

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙX της υπ΄ αριθμ. 5/2022 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.126113/10592/3-9-2019 (ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.9169/390/10-1-2020 (ΑΔΑ: 63ΜΙΩΡ5-Ζ96), 14097/568/14-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17), 209866/7724/21-7-2020 (ΑΔΑ : 9ΦΖΟΩΡ5-1ΓΕ), 245259/9264/1-9-2020 (ΑΔΑ : Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ), 54340/3279/1-3-2021 (ΑΔΑ : ΨΗ61ΩΡ5-ΧΤΗ), 60640/3555/5-3-2021 (ΑΔΑ : ΩΔΠΥΩΡ5-ΘΡΑ),  62078/3637/8-3-2021 (ΑΔΑ : ΩΘΖΩΩΡ5-Ο18) και 312/7175/11-01-2022 (ΑΔΑ:9ΤΖΠΩΡ5-ΕΒΣ) Αποφάσεις Δημάρχου και την υπ’αριθμ.127578/10638/4-9-2019 (ΑΔΑ: 78ΛΕΩΡ5-56Ω) Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκα όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.205763/14903/4-11-2019 (ΑΔΑ : Ψ004ΩΡ5-ΑΑ9), 282522/10723/2-10-2020 (ΑΔΑ : 6Φ85ΩΡ5-60Ε) και 316/7269/11-01-2022 (ΑΔΑ:ΩΑΟ3ΩΡ5-ΑΩΡ) Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ