34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας...

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 αστέρων για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 43.067,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 αστέρων για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 43.067,52συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%».

 Αριθ. Διακήρυξης: 11/2022

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 158463

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλ.: 2313 317511

(URL): thessaloniki.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   από 06-04-2022 και ώρα 08:00

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 2, 3, 4 και 5 αστέρων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, δράσεων και προγραμμάτων των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του κάθε προσφερόμενου τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισμένης τιμής.

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιηθούν πριν την συμβασιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ή ακυρωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στην Απόφαση κατακύρωσης και στο συμφωνητικό και δεν θα υπάρχει καμιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του διαγωνισμού για είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Κωδικός CPV:

CPV : 55100000-1 «Υπηρεσίες ξενοδοχείων»

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.996,04 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου διαμονής (0,50 €) για το Τμήμα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού : 43.067,52 €). Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους και το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (759,92 €) για το σύνολο των τμημάτων.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος αυτής εκτός ΦΠΑ.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:            06-04-2022 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  26-042022 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:                                       03-05-2022 και ώρα  10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)  μηνών

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Μ. ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ