23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων «Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης των...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων «Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης των χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και Υπηρεσιών απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19», προϋπολογισμού 374.804,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 49/2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για τις «Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης των χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και Υπηρεσιών απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19», προϋπολογισμού 374.804,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 178620

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.546 36
Τηλέφωνο: 2313 317777
Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 12.12.2022 και ώρα 15:00μμ

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ: 05.12.2022

Κωδικοί CPV: [90924000-0]-Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 374.804,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 302.262,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 72.542,88).

Χρηματοδότηση της σύμβασης:
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πηγή χρηματοδότησης είναι οι Ίδιοι Πόροι καθώς και ποσά που αναλογούν στα Προγράμματατα ΕΣΠΑ και REACT.
– «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ», ΟΠΣ 5002722 -ΕΣΠΑ
– «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», ΟΠΣ 5001616 ΕΣΠΑ
– «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΣΠΑ», ΟΠΣ 5001658 ΕΣΠΑ.
– «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό», ΟΠΣ 5041766 ΕΣΠΑ
– «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021-2022», ΟΠΣ 5131425 ΕΣΠΑ
– «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021-2022» ΟΠΣ 5131466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
– «Επιχορήγηση Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2022 – Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» ΟΠΣ 5184523.

Αντικείμενο Σύμβασης: είναι οι «Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης των χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και Υπηρεσιών απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19» σύμφωνα με την αριθ.2/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι Ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α : «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ», Εκτιμώμενης Αξίας 32.430,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΟΜΑΔΑ Β: «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» Εκτιμώμενης Αξίας 88.671,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΟΜΑΔΑ Γ : «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ», Εκτιμώμενης Αξίας 16.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Δ : «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ» Εκτιμώμενης Αξίας 540,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Ε: «ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ», Εκτιμώμενης Αξίας 19.260,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ COVID-19», Εκτιμώμενης Αξίας 145.161,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται είτε για μία ή περισσότερες Ομάδες είτε για το σύνολο της προκηρυσσόμενης εργασίας, δηλαδή και για τις έξι (6) Ομάδες (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ.) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.2/2022 Μελέτης.

Κριτήριο Ανάθεσης:
Για τις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά Ομάδα. Για την Υποομάδα ΣΤ1 η χαμηλότερη τιμή θα προκύψει από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (εκφραζόμενο σε ακέραια μονάδα επί τοις εκατό (%)) επί των ενδεικτικών τιμών/m2 και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της.

Διάρκεια Σύμβασης :
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και καταχώρησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των τριάντα έξι (36) μηνών.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθ.49/2022 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ’αριθ.2/2022 Μελέτη.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθ.49/2022 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Άδεια σε ισχύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν:
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών, ποσού 200.000,00€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ).

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν τουλάχιστον δύο (2) ανάλογου αντικειμένου συμβάσεις για την Ομάδα/ες που συμμετέχουν. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση: Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών τουλάχιστον δύο (2) ανάλογου αντικειμένου συμβάσεων (για την ομάδα/ες που συμμετέχουν) που έχουν εκτελέσει ή εκτελούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. β) να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τρεις (3) τεχνικούς. Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση αντίγραφου της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού Ε4 στην επιθεώρηση εργασίας, στην οποία θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) τεχνικοί.
γ) να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) επιστήμονες (π.χ. γεωπόνος, χημικός ή χημικός μηχανικός). Η εν λόγω απαίτηση αποδεικνύεται με την κατάθεση των αντιγράφων των τίτλων σπουδών τους (πτυχία) και αντίγραφο της άδειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων στην οποία θα είναι εγγεγραμμένοι.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι να διαθέτουν:
α) Πιστοποιητικό για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 ή ισοδύναμο
β) Πιστοποιητικό για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο
γ) Πιστοποιητικό για Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο
δ) Πιστοποιητικό CEPA EN 16636 ή ισοδύναμο

Ισχύει μόνο για την Ομάδα ΣΤ (Απολύμανση Covid-19)
ε) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Προσωπικού, τουλάχιστον 20 ωρών, από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, για καθαρισμό και απολύμανση μικροβιακών ασθενειών (όπως π.χ. SARS–CoV–2) σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των εργαζομένων.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: ύψους 2% επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε 6.045,24€ (έξι χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά συμμετοχή σε Ομάδα/Ομάδες, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται :
σε 648,60 € (εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά) για την Ομάδα Α
σε 1.773,42 € (χίλια επτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) για την Ομάδα Β
σε 324,00 € (τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ) για την Ομάδα Γ
σε 10,80 € (δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά) για την Ομάδα Δ
σε 385,20 € (τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) για την Ομάδα Ε
σε 2.903,22 € (δύο χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) για την Ομάδα ΣΤ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13/12/2022 και ώρα 09:00πμ
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/01/2023 και ώρα 14:00μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 18/01/2023 και από ώρα 10:00π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V. της υπ΄αριθ.49/2022 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.14873/α.π.314058/10.11.2022 (ΑΔΑ:ΩΑΒΗΩΡ5-Τ9Π) Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ.14939/α.π.315698/11.11.2022 (ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσες (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ανακοίνωση

Για να κατεβάσετε την Ορθή Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ενημερωτικό Σημείωμα, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ