32 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της Διεύθυνσης...

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 277.859,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 16/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης» με εκτιμώμενη αξία 277.859,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 92048

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36
Τηλέφωνο: 2313 317537
Fax: 2313317758 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)
(URL): www.thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 15/5/2020 και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr. Θέλω από τον Δήμο -> Θέλω να ενημερωθώ (Αναδυόμενο Menu) -> Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) -> Σώματα Προκηρύξεων – Διακηρύξεων

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. : 5/5/2020

Περιγραφή αντικειμένου:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των εργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (ΔΑΔΑΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο έτη.

Κωδικός CPV:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 277.859,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 224.080,00 ΦΠΑ : € 53.779,20)

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (4) τμήματα ως εξής:
Τμήμα 1: ΕΚΑ 13 05 02 λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού, ΕΚΑ 13 05 07* ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού
Τμήμα 2: ΕΚΑ 19 02 05 ιλύς-λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Τμήμα 3: ΕΚΑ 15 02 02* εξαντλημένος ενεργός άνθρακας συστήματος απόσμησης ΣΜΑ
Τμήμα 4: ΕΚΑ 16 01 07* φίλτρα λαδιού, ΕΚΑ 16 01 13* υγρά φρένων, ΕΚΑ 16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, ΕΚΑ 15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες, ΕΚΑ 15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές, όπως π.χ. δοχεία λαδιού/λιπαντικών/ γράσων σε πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες και μεγέθη από 1lt έως 20lt καθώς και μεταλλικά βαρέλια περίπου 208lt που περιείχαν λάδια ή υδραυλικά υγρά
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία επί της ενδεικτικής τιμής προ ΦΠΑ).

Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 16/2020 Διακήρυξης και στη Μελέτη 01/2020 της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 16/2020 Διακήρυξης).

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 16/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρα 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 16/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/5/2020 και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/6/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:19/6/2020 και ώρα 10:00π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ.16/2020 Διακήρυξη.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 την ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10592/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Θεσσαλονίκης και τις υπ΄αριθμ. 10638/2019 και 14903/2019 Αποφάσεις Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ