Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναπλάσεις Πάρκων Γειτονιάς, προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (323.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

7 Μάρτιος 2019 - 12:03

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  1 Ε /2019

  1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ -Τ.Π., προϋπολογισμού Τριακοσίων Είκοσι Τριών χιλιάδων Ευρώ (323.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

——————————————————————————————————————————————————————————————————–


Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδ/κού πρ/σμού, για «την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης 39.991,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής μελέτης αναφορικά με την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης και δημιουργίας υπαίθριων χώρων Άθλησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα
X