Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναπλάσεις Πάρκων Γειτονιάς, προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (323.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

7 Μάρτιος 2019 - 12:03

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  1 Ε /2019

  1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ -Τ.Π., προϋπολογισμού Τριακοσίων Είκοσι Τριών χιλιάδων Ευρώ (323.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

——————————————————————————————————————————————————————————————————–


Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

X