22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠεριληπτική Διακήρυξη 21/2013 για προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Περιληπτική Διακήρυξη 21/2013 για προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Περίληψη ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/χων για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 15.384.594,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρ. Διακ. 21/2013

Περίληψη ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/χων για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, προϋπολογισμού δαπάνης 15.384.594,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 26 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών).
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Δήμος Θεσσαλονίκης, Κεντρικό Δημαρχείο, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. : 13-8-2013.
 Το έργο – προμήθεια είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (Κωδικός 01.’ξονας προτεραιότητας : Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (Κωδικός 01),(Συγχρηματοδότηση από το «Ταμείο Συνοχής), με κωδικό Ο.Π.Σ 389559. Το έργο – προμήθεια αφορά:
 1. Απορριμματοφόρα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (6 m3,8-10 m3)
 2. Απορριμματοφόρα τύπου πρέσας (12 m3, 16 m3, 22 m3 )
 3. Οχήματα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων (με αλυσίδες) 8 m3
 4. Οχήματα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων (με γάντζο) 8 m3
 5. Απορριμματοφόρα τύπου πρέσας, πλάγιας φόρτωσης, 24 m3 .
 6. Βυτιοφόρο όχημα με αντλία πυροσβεστικού τύπου 19 tn.και 15 tn
 7. Φορτηγά οχήματα (6,5 tn,10 tn,15 tn,19 tn,26 tn)
 8. Φορτηγό 15 tn με γερανό αυτοφορτώσεως
 9. Γερανοφόρο όχημα ρυμούλκησης –διάσωσης 33 tn
 10. Σάρωθρα (4,0 m3 έως 5m3, 4,5 m3 ±20%, 2 m3)
 11. Μικρά τετράκυκλα οχήματα (με ανοιχτή και κλειστή καρότσα)
 12. Φορτηγά με υδραυλική ανακλεινόμενη πόρτα φόρτωσης (10 tn, 19 tn)
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, Βασ. Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη.
2. Προϋπολογισμός Πράξης: 15.384.594,00 € (δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
3. Τόπος παράδοσης έργου-προμήθειας : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Θεσσαλονίκης
4. Δικαίωμα συμμετοχής :
ι.Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή προμηθευτές των αντιστοίχων ειδών.
ιι Ενώσεις κατασκευαστών ή προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
ιιι.Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή Προμηθευτών.
Οι Ενώσεις Κατασκευαστών ή Προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη σε διάστημα δέκα ημερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση.
5. Αποδοχή προσφορών : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στις εξής περιπτώσεις:
– είτε στο σύνολο των ζητούμενων ειδών
– είτε σε μέρος των ζητούμενων ειδών του υπό προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού
6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές..
7. Προθεσμία παράδοσης : εκατόν ογδόντα εργάσιμες ημέρες (180) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Διεύθυνση λήψης πληροφοριών : Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ποσειδώνος 30 (Έναντι ΜΑΚΡΟ).
Αρμόδιοι υπάλληλοι : Κ.Πετρίδης και Ι.Καραγιάννη, τηλ. 2310 494530 και 2310 494545 αντίστοιχα, φαξ 2310 494598, e-mail : k.petridis@thessaloniki.gr και i.karagianni@thessaloniki.gr
Συμπληρωματικές πληροφορίες που θα έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
i) Τα έγγραφα (τεύχη δημοπράτησης) του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν με επίδοση πρωτοκόλλησης από το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ποσειδώνος 30 (έναντι ΜΑΚΡΟ), αρμόδια υπάλληλος Ι.Καραγιάννη, τηλ: 2310 494545, φαξ 2310 494598, και σε ηλεκτρονική μορφή από τον δικτυακό τόπο www.thessaloniki.gr.
ii) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δημαρχείο, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, κτίριο Ε, γραφείο 020 (Ημιόροφος), ιδιοχείρως την 26-9-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ., είτε ταχυδρομικά ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή την 25-9-2013 και ώρα 15:00 μ.μ. στο τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ο.Ε. και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γραφείο 016 τηλ. 2313 317787, φαξ. 2313 317801.
9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 26-9-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., Δημαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1 , Τ.Κ. 54640, Κτίριο Ε, γραφείο 020, τηλ: 2313 317787, φαξ 2313 317801. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.
10. Εγγυήσεις :
i) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς.
ii) Εγγυητική καλής εκτέλεσης καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης πλέον δύο (2) μήνες.
 iii) Εγγυητική καλής λειτουργίας καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας και διαρκεί όσο η εγγύηση καλής λειτουργίας που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.
11.  Γλώσσα του Διαγωνισμού : Ελληνική.
12. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.
13. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), στο Δημαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης και θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες, (σε δύο (2) οικονομικές & μία (1) τοπική), σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα και στο ΦΕΚ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κ.ΖΕΡΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που κατέθεσαν εταιρίες προτιθέμενες να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ