19.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠερίληψη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο: «Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων για την τοποθέτηση εξοπλισμού...

Περίληψη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο: «Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων για την τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε 5 παιδικούς σταθμούς» π.δ.35.000,00 € με Φ.Π.Α. .

Περίληψη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο: «Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων για την τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε 5 παιδικούς σταθμούς» π.δ. 35.000,00 € με Φ.Π.Α..

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 07

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Αύλειων Χώρων για την τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε 5 παιδικούς σταθμούς», προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) με Φ.Π.Α..
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 

Οικοδομικές εργασίες

20.280,00

ΓΕ & ΟΕ (18%):
3.650,40
23.930,40
Απρόβλεπτα (15%):
3.589,56
Σύνολο Σ1
27.519,96
Αναθεώρηση:
705,85
Σύνολο Σ2
28.225,81
ΦΠΑ (24%)
6.774,19
ΣΥΝΟΛΟ
35.000,00

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 54 621, 5ος όροφος, πληροφορίες κ. Ξουρίδα Φωτεινή, τηλ. 231 331 8471, μέχρι τις 09/03/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ κάτω των ορίων.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/03/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α’ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό :
Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (566,00 €), χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2016 με την ένδειξη Κ.Α.: 7322.47.01. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του.


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε όλα τα έντυπα της πρόσκλησης σε μορφή ZIP πατήστε εδώ . 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ