37 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠερίληψη Προκήρυξης Σύμβασης εκπόνησης μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου σχολείου (Κριεζώτου), προεκτιμώμενης αμοιβής 320.546,14€

Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης εκπόνησης μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου σχολείου (Κριεζώτου), προεκτιμώμενης αμοιβής 320.546,14€

Νo 15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης
Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης
Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει έδρα: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές.

Οδός
:
Βασ. Γεωργίου Α΄ 1
Ταχ.Κωδ.
:
54640
Τηλ.
:
231 331 7788
fax
:
231 331 7801

 Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που συνοδεύει την Προκήρυξη διατίθεται από τη Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Τμήμα Μελετών Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων, οδός Αγγελάκη 13, 5ος Όροφος (Πληροφορίες: κα Ξουρίδα Φωτεινή,  τηλ.: 231 331 8471) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   Τα υπόλοιπα τεύχη διατίθενται από την ιστοσελίδα: https://thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiTexnYpiresion/DnsiAstSxedArxMeleton/Dimopratiseis/MeletiAnaplasisDiatiriteoySxoleiouKriezotou

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι “Μελέτη Αποκατάστασης Διατηρητέου Σχολείου (Κριεζώτου)” και ο τόπος της παροχής είναι η Θεσσαλονίκη (NUTS: GR122)
II.1.1.  Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:
Η σύμβαση αφορά τις αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές και γεωτεχνικές μελέτες για την αποκατάσταση του διατηρητέου σχολείου του σχολικού συγκροτήματος της οδού Κριεζώτου 2
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 320.546,14 € (άνευ ΦΠΑ)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης
Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατηγορία 7): 14.846,25 €
Στατικές Μελέτες (κατηγορία 8): 207.731,06 €
Μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές μελέτες (κατηγορία 9): 37.198,58 €
Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατηγορία 21): 18.959,88 €
Απρόβλεπτα: 41.810,37 €
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης (11 μήνες)
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες: 
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 6.400,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ)
(1) * Εφόσον πρόκειται περί σύμβασης υπηρεσιών γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές
(2) * 2014/24 ή 2014/25 κατά περίπτωση
(3) * Αναγράφονται η επίσημη επωνυμία (τίτλος) της Αναθέτουσας αρχής, με πλήρη στοιχεία π.χ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, Διεύθυνση, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Τ.Κ. και ο υπάλληλος που μπορεί να δώσει πληροφορίες για το διαγωνισμό ή να στείλει τα τεύχη και ο τόπος που πρέπει να σταλούν οι προσφορές.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ & Χρηματικό υπόλοιπο από επιχορήγηση Δημαρχιακού & Τέλος 10%, Ν,2364/95, αρ. 5 (ΔΕΠΑ Α.Ε.) (ΚΑ 30/7411.23.01). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή . Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Μελετών”.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών.
5. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(α)
1. Για την κατηγορία μελέτης {07} – Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου), τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας,
2. για την κατηγορία μελέτης {08} – Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας,
3. για την κατηγορία μελέτης {09} – Μελέτες μηχανολογικές- ηλεκτρολογικές, 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς  εμπειρίας.
4. Για την κατηγορία μελέτης {21} – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας
(β) Πρόσθετη τεχνική ικανότητα
να έχει εκπονήσει 1 τουλάχιστον παρόμοια με την υπό ανάθεση μελέτη, η οποία εκτελέσθηκε με σύμβαση του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:
κατηγορία μελέτης {08} – μελέτη επεμβάσεων ενίσχυσης διατηρητέου κτηρίου με φέροντα σκελετό εξ ολοκλήρου ή τμηματικά από οπλισμένο σκυρόδεμα σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
 Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη προσφορά)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10-04-2017 στην ιστοσελίδα https://thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/GenDnsiTexnYpiresion/DnsiAstSxedArxMeleton/Dimopratiseis/MeletiAnaplasisDiatiriteoySxoleiouKriezotou
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, οδός Αγγελάκη 13, πληροφορίες κα. Φωτεινή Ξουρίδα τηλ.: 2313-318471.
2.Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16-05-2017, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 19-5-2017. Επίσης, μέχρι την ημέρα αυτή, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.
(4)* Αν όμως προβλέπεται από τη Διακήρυξη ως υποχρεωτική η σύσταση κοινοπραξίας να γραφεί.
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 26-05-2017  και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
4. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 9 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προδικαστικές προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της διακήρυξης
β) Κατά των Πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής: εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης πράξης της αναθέτουσας αρχής
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 6-04-2017 
 Θεσσαλονίκη Ημερομηνία 05/04/2017
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
 
 
 
 
 
Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό ενιαίο έντυπο συμβάσεων, πατήστε εδώ

(25/04/2017) – Απαντήσεις της Υπηρεσίας σε Ερωτήματα μελετητών: πατήστε εδώ

(27/04/2017) – Απαντήσεις της Υπηρεσίας σε Ερωτήματα μελετητών: πατήστε εδώ

(05/05/2017) -Απαντήσεις της Υπηρεσίας σε Ερωτήματα μελετητών: πατήστε εδώ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ