22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠερίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ε κπόνησης μελέτης εφαρμογής...

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ε κπόνησης μελέτης εφαρμογής για την βελτιστοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου, π.δ.: 21.348,61€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
1. Κύριος του Έργου: ο Δήμος ΘεσσαλονίκηςΕργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή: ο Δήμος ΘεσσαλονίκηςΠροϊστάμενη Αρχή : η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θεσσαλονίκης Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Οικονομική Επιτροπή, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές:

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α΄1
Ταχ.Κωδ. : 546 40
Τηλ. : 2313317788
fax : 2313317801
E-mail : financialquality@thessaloniki.gr

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, οδός Γιάννη Χαλκίδη 20, 4ος όροφος, πληροφορίες κα. Αγγελική Ορφανίδου τηλ.: 2313-318332. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης, στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων στην οδό Γιάννη Χαλκίδη 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και από την ιστοσελίδα: https://thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis/Tab3
2. Αντικείμενο της Σύμβασης: Η μελέτη αφορά τη σύνταξη πλήρους μελέτης εφαρμογής για την βελτιστοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου στις οδούς Ναυ. Κουντουριώτη-Σαλαμίνος-Πολυτεχνείου-Αναγεννήσεως και την επέκτασή του στις οδούς Παπάφη (από Καυταντζόγλου έως Κλεάνθους) και Κλεάνθους (από Παπάφη έως Γρ. Λαμπράκη). Η μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθεί βάσει των νέων Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΥΟ/ΟΙΚ.1920/05.04.2016 Απόφαση Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1053/14.04.2016 τεύχος Β’). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 21.348,61€  και περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 2.755,53 € για μελέτη κατηγορίας 13 (υδραυλικές)
2. 4.308,17 € για μελέτη κατηγορίας 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες)
3. 12.841,31 € για μελέτη κατηγορίας 10 (συγκοινωνιακές-κυκλοφοριακές)
4. 1.443,60 € για μελέτη κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές)
και 3.202,29 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
3.1 Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
3.2 Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3.3 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
3.5 Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, ως εξής:
1 στην κατηγορία μελέτης 13 (υδραυλικές), πτυχία τάξεων  Α’ και άνω
2 στην κατηγορία μελέτης 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές), πτυχία τάξεων Α’ και άνω
3 στην κατηγορία μελέτης 10 (συγκοινωνιακές-κυκλοφοριακές), πτυχία τάξεων Α’ και άνω
4 στην κατηγορία μελέτης 27 (περιβαλλοντικές), πτυχία τάξεων Α’ και άνω
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
4. Ο συνολικός χρόνος περαίωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε διακόσιες σαράντα πέντε (245) ημερολογιακές ημέρες και ο καθαρός χρόνος  σε εκατόν δέκα (110) ημερολογιακές ημέρες.
5. Η μελέτη χρηματοδοτείται από Χρηματικό Υπόλοιπο Πράσινου Ταμείου (ΚΑ: 7412.55.01)
6.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.7. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 15.2 αναλυτικής Διακήρυξης).
8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
α) Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς: ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε  UTΠ =60%.
U ΤΠ= 0,60*Κ1 + 0,20*Κ2 + 0,20*Κ3 όπου Κ1(πληρότητα και αξιοπιστία εκπόνησης μελετητικού αντικειμένου ), Κ2 (βαθμός κατανόησης μελετητικού αντικειμένου) και Κ3(οργάνωση οικονομικού φορέα).
β) Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς: Ο συντελεστής  βαρύτητας ορίζεται σε  UΟΠ=40%
 9. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
10. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 24η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης), κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α’1, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
11. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ