Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2019 Ανακοίνωσης

22 Απρίλιος 2019 - 19:55

Σήμερα, στις 22 Απριλίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 29354/14-03-2019 (ΑΔΑ: 618ΔΩΡ5-ΦΓΜ) ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency – CUTLER” (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος “Horizon 2020”.

ΠΕ Πληροφορικής

Αλφαβητική Κατάσταση υποψηφίων

Κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα βάσει μορίων

X