Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΜΕ 8/2019 Ανακοίνωσης

29 Μαΐου 2019 - 14:07

Σήμερα, στις 29 Μαΐου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 142250/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΠ6ΩΡ5-Μ9Σ) Ανακοίνωσης ΣΜΕ 8/2019, για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, τεσσάρων -4- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης».

ΠΕ Ιατρών Εργασίας

Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα με μόρια

Κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα βάσει μορίων

ΠΕ Τεχνικών Ασφαλείας

Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα με μόρια

Κατάσταση υποψηφίων/ειδικότητα βάσει μορίων

X