Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΜΕ 14/2019

6 Δεκεμβρίου 2019 - 14:16

Σήμερα, την 6 Δεκεμβρίου 2019, αναρτούμε τους πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή προσωπικού της υπ’ αρ. 238378/27-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΙ9ΛΩΡ5-ΨΨΥ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 14/2019, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΡΣΙ)

Αλφαβητική Κατάσταση Υποψηφίων με μόρια

Κατάσταση Υποψηφίων βάσει μορίων

X