29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΟ Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων του, προϋπολογισμού δαπάνης  29.184,69  € (συμπ. ΦΠΑ 6%,13% και 24%)

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  89540

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 18-5-2020 και ώρα  7:00

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.:  5-5-2020

Κωδικός CPV:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 33690000-3 και 33600000-6

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%,13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 23.932,35  €,  ΦΠΑ 5.252.34€).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Νομικά Πρόσωπά του. Η πηγή χρηματοδότησης είναι τα ανταποδοτικά τέλη για την Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων  και για την Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Υπηρεσία 20), το πρόγραμμα «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ) για τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών και ίδιοι πόροι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα και τις Σχολικές Επιτροπές.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εξήντα δύο  (62) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Για την προμήθεια των φαρμάκων θα ληφθεί υπόψη ακόμη και μηδενικό ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή λιανικής πώλησης.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
  • Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 22/2019 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 22/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.5 της υπ΄αριθμ. 22/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18-5-2020 και ώρα 7.00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 15-6-2020 και ώρα 15.00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 19-6-2020 και από ώρα 10.00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθμ.16/2020 Διακήρυξη.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 την ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ. 10592/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Θεσσαλονίκης  και τις υπ΄αριθμ. 10638/2019 και 14903/2019 Αποφάσεις Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών.

Για να κατεβάσετε την περίληψη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο προδικαστικής προσφυγής πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ