23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΟ Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων Δ.Θ. έτους 2019», προϋπολογισμού (1.000.000,00€) ενός εκατομμυρίου ευρώ και μηδέν λεπτών, με Φ.Π.Α.

Ενημέρωση – Τρίτη 17/3/2020

Μετάθεση  της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με εργολαβία “Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών κτιρίων Δ.Θ, έτους 2019 Τ.Π.”.

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 235/11-3-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για να κατεβάσετε την υπ΄αρ. 235/11-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

Π Ε Ρ Ι  Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  N  o 1 E / 2 0 2 0

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για  την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή – συντήρηση – αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων Δ.Θ. έτους 2019», προϋπολογισμού (1.000.000,00€) ενός εκατομμυρίου ευρώ και μηδέν λεπτών, με Φ.Π.Α.
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες                            2.888,53 €
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες     591.179,73€
Άθροισμα                                              594.068,26 €
ΓΕ & ΟΕ (18%)                                    106.932,29 €
Άθροισμα                                             701.000,55 €
Απρόβλεπτα (15%)                            105.150,08 €
Άθροισμα                                            806.451,61 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης                        300,98 €
Άθροισμα                                           806.451,61 €
ΦΠΑ (24%)                                        193.548,39 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                      1.000.000,00 €

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.

4. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

5. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 28/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

6. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 05/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

7. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους  διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

11. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

12. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας στη 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και στην 1η τάξη ενώσεων για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ. 1 & 3 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

13.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

14. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

15. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (16.129,00 €), χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Το έργο χρηματοδοτείται από ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ, για τα έτη
2020, 2021 και 2022.

16. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του ήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2019, με την ένδειξη: Κ.Α. 7331.82.01, με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2019». Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςi που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235).

17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο & προϋπολογισμό (part1) πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο & προϋπολογισμό (part2) πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ΕΣΥ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το σχέδιο ασφάλειας υγείας ΣΑΥ πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ