Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 11/2020 Ανακοίνωσης.

9 Σεπτεμβρίου 2020 - 14:21

Σήμερα, στις 09 Σεπτεμβρίου 2020, αναρτούμε τους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 233490/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΧΥΩΡ5-ΛΚΖ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 11/2020, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Πλήρης Απασχόλση

Κατάσταση υποψηφίων πλήρους απασχόλησης βάσει μορίων

Κατάσταση προσληπτέων υποψηφίων

Μερική απασχόληση

Κατάσταση υποψηφίων μερικής απασχόλησης βάσει μορίων

Κατάσταση προσληπτέων υποψηφίων

X