Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ”

3 Δεκεμβρίου 2021 - 11:37

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών
του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την ανάθεση του έργου: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ” – Τ.Π., με αρ. μελ. 21/2019, π.δ.
965.000,00€ με Φ.Π.Α. και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
184086, λόγω προβλημάτων λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ.

X