ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

12 Ιανουαρίου 2022 - 8:32

Η δράση εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας αφορά ωφελούμενους μετανάστες ή πρόσφυγες και περιλαμβάνει τη διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας των ωφελούμενων, την υλοποίηση των μαθημάτων και την πιστοποίηση.
Βασικός στόχος του συγκεκριμένου άξονα είναι η κατάκτηση των γνώσεων για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας και η πιστοποίησή τους.
X