18.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσειςΑυτοτελές Τμήμα Πολιτικής ΠροστασίαςΚατάρτιση Μητρώο Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα...

Κατάρτιση Μητρώο Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις-παγετούς) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μετά από την έγκριση του 1ου θέματος της 84ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και προκειμένου  να καταρτίσει Μητρώο Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα ( χιονοπτώσεις-παγετούς) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης από 1-1-2018  έως την 31-12-2018,

                                                           ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ 546 40, τηλ.231331 8200, 231331 8260, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία τους, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και  fax.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα

Δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ( εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα)

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, παγετούς), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης από 1-1-2018 έως την 31-12-2018.

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα  που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετούς (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας,  πινακίδες κυκλοφορίας,  χώρους στάθμευσής τους).

4.Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, όπου αυτά απαιτούνται, άδειες μηχανημάτων έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.τ.λ.).

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξεως της κατάθεσης-υποβολής συμμετοχής η  28-12-2017και ώρα 15.00μμ.

Η αξιολόγηση των φακέλων και η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών θα πραγματοποιηθεί την  29-12-2017.

ΟΡΟΙ

Α) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης στις περιοχές ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός μίας (1ας) ώρας από την στιγμή ειδοποίησής τους είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, καθ΄όλη την διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα, έως το πέρας των φαινομένων και των συνοδών συνεπειών τους. Η ειδοποίησή τους μπορεί να γίνει από τον Αν.Προΐστάμενο του Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας και από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. Τα ανωτέρω οχήματα-μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αν.Προΐσταμένου του Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας ή κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Β) Ο αριθμός των οχημάτων-μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών ή φυσικών προσώπων να παρέχουν τα ανάλογα (βάση των δηλώσεών τους), διότι ο αριθμός των οχημάτων-μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση ποικίλει, ανάλογα με την ένταση και την διάρκεια του φαινομένου.

Γ) Τα οχήματα – μηχανήματα αποχιονισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις-παγετούς, θα αποζημιώνονται με  τιμή χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 120€.

Δ)   Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού χειριστού( όπου αυτό προβλέπεται ή απαιτείται) και η εκτέλεση εργασιών, προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων συνεπειών από χιονοπτώσεις, παγετούς, οι οποίες θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο του Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας ή από κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Ως χρόνος απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση

εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται  μετά από την άρση της εντολής..

Ε)  Στην παραπάνω αναφερόμενη ωριαία τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων-μηχανημάτων, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις-παγετούς, η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η παραπάνω τιμή μονάδος αναφέρεται σε  εργασίες, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Ζ)   Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους  να αποδεχτούν την προτεινόμενη τιμή, η οποία θα ισχύει από την ημέρα κατάρτισης του μητρώου και μέχρι την 31-12-2018.

Η) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπεύθυνη δήλωση τα οχήματα-μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις-παγετούς (πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κ.λ.π.) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων-μηχανημάτων καθώς και των χειριστών αυτών. Επίσης εφόσον τα οχήματα και μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οποιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα έως 31-12-2018.  Η μη έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις-παγετούς στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θ)   Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνοι :

 α) ώστε τα οχήματα-μηχανήματα και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά το νόμο άδειες,  β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ( Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ.212/06, Π.Δ.149/06 ) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί

γ) κατ΄αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

      Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις και παγετούς, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

     Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις-παγετούς, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια του φαινομένου ( σχετικές προγνώσεις Ε.Μ.Υ., ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων, κ.τ.λ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση , η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα-μηχανήματα και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, όπως π.χ. η απόσταση των οχημάτων-μηχανημάτων από την περιοχή εργασίας και ο απαιτούμενος χρόνος προσέλευσης τους.

     Η οποιαδήποτε εμπειρία και αξιοπιστία η οποία αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί από δημόσιο φορέα ( Ο.Τ.Α., Υπουργεία, Οργανισμούς κ.τ.λ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).

 Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις-παγετούς, θα καταρτισθεί από επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών του Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων συμμετοχής, αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ.Γεωργίου Α, αρ.1)  τηλ.2313 318200-2313318260  και fax:2313 317456 – 2313 317457.

  Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Αυτ.Τμ.Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

      Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Θεσσαλονίκη       21/12/2017

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κ.Ευδωρίδης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ