18.8 C
Thessaloniki

Τμήμα Β΄ Δημοτικής Κοινότητας

Β’ Δημοτική Κοινότητα
Μοναστηρίου 93, τ.κ. 54627
τηλ. 2313-318542, 8548
email: b-koinotita@thessaloniki.gr

Στο βόρειο και δυτικό τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Β΄ Δημοτική Κοινότητα που περιλαμβάνει τις συνοικίες Παναγία Φανερωμένη, Ξηροκρήνη, Δικαστήρια, Διοικητήριο, Ιχθυόσκαλα, Λαχανόκηποι και Μπεχτσινάρι.

Αποτελεί πύλη εισόδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσω της Νέας δυτικής εισόδου και των οδών Μοναστηρίου και Λαγκαδά, συνδεόμενη με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

Στην ευρύτερη βορειοδυτική πλευρά της πόλης βρίσκεται ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, το εμπορικό και επιβατικό Λιμάνι της πόλης, ο Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, το κεντρικό κτιριακό συγκρότημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο είναι ενταγμένα τα κτίρια της παλιάς εταιρείας Φωταερίου του 1888, ο Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Μακεδονία), ο μικρός Σιδηροδρομικός Σταθμός Διαλογής του 1894 που λειτουργεί σήμερα ως Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, καθώς και το υπό ανέγερση Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Στην περιοχή του λιμανιού βρίσκονται πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και αρκετά παλαιά διατηρητέα βιομηχανικά κτίσματα όπως ο Μύλος (διατηρητέος πενταόροφος αλευρόμυλος του 1924), το ΦΙΞ και η Βίλκα, τα οποία σήμερα λειτουργούν ανακαινισμένα ως πολυχώροι πολιτισμού, το διατηρητέο μεγάλο πέτρινο βυρσοδεψείο του 1913 επί της οδού 26ης Οκτωβρίου το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο καθώς και η Βίλα Πετρίδη, πολυτελής έπαυλη των αρχών του 20ού αιώνα, που αποκαταστάθηκε και σήμερα στεγάζει εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Επίσης υπάρχουν σημαντικά κτίσματα της Βυζαντινής περιόδου της πόλης, μέρος των Βυζαντινών τειχών και ναοί όπως οι Άγιοι Απόστολοι, ναός από τον 14ο αιώνα και αποτελούσε καθολικό μονής που ίδρυσε ο πατριάρχης Νήφων Α΄, ο Χριστιανικός ναός του πρώτου μισού του 5ου αιώνα μ.Χ. στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Αγίου Δημητρίου και η Παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αιώνα μ.Χ. στην Ξηροκρήνη, πίσω από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Στα όρια της Κοινότητας υπάρχουν διάσπαρτοι χώροι αναψυχής, αστικοί κήποι, πάρκα και πλατείες όπως η Πλατεία Αλ. Γαλοπούλου, ο Κήπος των Εθνών, το Άλσος Αγίας Παρασκευής και το Πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ.

 

Στην B’ Δημοτική Κοινότητα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σχετικά με:

 • Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

  Ωράριο λειτουργίας Ταμείου Β’  Δημοτικής Κοινότητας:
  Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 8.00-13.00.                                               

  Πληροφορίες στις τηλεφωνικές γραμμές: 231331 8555, 231331 8554, 231331 8552

  Δημοτική Αστυνομία

  Σας πληροφορούμε ότι από 31-12-2020 οι πληρωμές στο ΤΑΜΕΙΟ ανεξαρτήτως ύψους ποσού γίνονται μόνο με POS (ν. 4483/2017 άρθρο 43)(εκτός AMERICAN EXPRESS & DINERS CLUB) ή με ΕΠΙΤΑΓΗ ή ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ (ΑΑΔΕ Αρ.Απόφ. Α1289/22-12-2020, ΦΕΚ 5855/Β/31-12-2020)

  Για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  παράνομης στάσης και στάθμευσης που αφορούν σε μισθωμένα-ενοικιαζόμενα οχήματα (leasing)  και οχήματα δημόσιας χρήσης το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο (άρθρο 31, παρ. 3, Ν.4530/2018) και εξοφλούνται στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 • Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

  Η παραλαβή-κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείται στο αρμόδιο γραφείο της Β’ Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Μοναστηρίου 93, 2ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313318552, 8554, 8549, 8542.
   Νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1071/2017 που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
   Δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  ⇒ Αίτηση ατομικής επιχείρησης
  ⇒ Αίτηση εταιρείας
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν άδεια μουσικής η οποία όμως έχει λήξει, θα πρέπει πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους στη σελίδα  notifybusiness.gov.gr

 • Επικύρωση αντιγράφων - Θεώρηση γνησίου υπογραφής

  • Θεώρηση Αντιγράφων

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι οι διοικητικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο).

  • Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής

   Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005). Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ.1 Ν.2690/99,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

   Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

   Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

   Στην Κοινότητα στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08:00-14:00.

 • Υποβολή αιτήματος

  IMC - improve my cityΤο “Βελτιώνω την πόλη μου” είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης
  και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών.
  Κάντε κλικ στην εικόνα αριστερά για συνδεθείτε σ’ αυτήν.

  α) Ηλεκτρονική Αποστολή Αιτημάτων στο email:   b-koinotita@thessaloniki.gr

  β) Υποβολή αιτήματος διά ζώσης στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας

 • Πιστοποιητικά Γέννησης - Οικογενειακής κατάστασης

 • Πληροφορίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

 • Ανταποκριτής Ο.Γ.Α

  Με βάση την υπ’ αριθ. 60961/9-2-2022 απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ επήλθε η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων ανταποκριτών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίαεων (ΟΓΑ) στους Δήμους.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 1555, στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr και στις τοπικές διευθύνσεις ΕΦΚΑ.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ταμείο για πληρωμή παραβάσεων ΚΟΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ
ώρες συναλλαγών 08.00-13.00

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων για τον περιορισμό της διασποράς COVID-19.

Με απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλη Κούπκα και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 διευρύνεται το ωράριο των δημοτικών ταμείων κατά μία ώρα. Συγκεκριμένα, το νέο ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού διαμορφώνεται ως εξής:

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Ταμειακές συναλλαγές με το κοινό: 08:00 – 14:30

Καταστήματα Δημοτικών Κοινοτήτων
Ταμειακές συναλλαγές με το κοινό: 08:00 – 13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ: 231331 8548 & 8555 & 8552

Ηλεκτρονική Αποστολή Αιτημάτων στο email:   b-koinotita@thessaloniki.gr

Σας πληροφορούμε ότι από 31-12-2020 οι πληρωμές στο ΤΑΜΕΙΟ ανεξαρτήτως ύψους ποσού γίνονται μόνο με POS (ν. 4483/2017 άρθρο 43)(εκτός AMERICAN EXPRESS & DINERS CLUB) ή με ΕΠΙΤΑΓΗ ή ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ (ΑΑΔΕ Αρ.Απόφ. Α1289/22-12-2020, ΦΕΚ 5855/Β/31-12-2020)

Για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  παράνομης στάσης και στάθμευσης που αφορούν σε μισθωμένα-ενοικιαζόμενα οχήματα (leasing)  και οχήματα δημόσιας χρήσης το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο (άρθρο 31, παρ. 3, Ν.4530/2018) και εξοφλούνται στο Ταμείο του κεντρικού Δημαρχιακού Μεγάρου.

Ανταποκριτής ΕΦΚΑ Αγροτών (ΟΓΑ):

Με βάση την υπ’ αριθ. 60961/9-2-2022 απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ επήλθε η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων ανταποκριτών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίαεων (ΟΓΑ) στους Δήμους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 1555, στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr και στις τοπικές διευθύνσεις ΕΦΚΑ.

Γνήσιο υπογραφής:
Δευτέρα έως Παρασκευή  8.00-14.00
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 231331 8552, 8554, 8548

Άδειες παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής:
Πληροφορίες-ραντεβού στα τηλέφωνα: 2313318552, 8554, 8549, 8542

 

 

2η Δημοτική κοινότητα

Όρια Β' Δημοτικής Κοινότητας

Κουντουριώτη – Ναυάρχου Βότση – Αβέρωφ – Αξιού – Κουντουριώτη – Πολυτεχνείου – 26ης Οκτωβρίου – Πλατεία Δημοκρατίας – Αγίου Δημητρίου – Καραολή & Δημητρίου – Φιλώτα – Πλατεία Μουσχουντή – Ηφαιστίωνος – Αυρηλιανής – Βυζαντινά τείχη – Βόρεια όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής – Αγίων Πάντων – Χαλκοκονδύλη – Καλλιθέας – Αλκιβιάδου – Βασ. Κωνσταντίνου – Δυτικά όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – Κυρίμη – Γιαννιτσών – Δυτικά όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – θάλασσα.

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

Το Συμβούλιο συγκροτεί Επιτροπές που μελετούν και εισηγούνται θέματα για την υποβοήθηση του έργου του.
Στις επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Σύμβουλοι της Κοινότητας και προαιρετικά δημότες της περιοχής με γνώσεις του αντικειμένου πάνω στα θέματα που απασχολούν τις Επιτροπές.

 • Συμβούλιο Β' Δημοτικής Κοινότητας

    ΠΑΡΑΤΑΞΗ  «ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
  1. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  2. ΒΑΓΓΕΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  3. ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  4. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  5. ΧΑΤΖΗΣΙΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
  6. ΚΟΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  7. ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
    ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
  8. ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  9. ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
    ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
  10. ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΔΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
    ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
  11. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 • Επιτροπές Β' Δημοτικής Κοινότητας

  1.Επιτροπή Τεχνικών Έργων & Αστικής Ανάπτυξης

  Συντονίστρια Βαγγελά  Άννα Μαγδαληνή
  Αιρετό Μέλος Κελεσίδου Αλεξάνδρα
  Αιρετό Μέλος Βαβούρας Κων/νος
  Λαϊκό Μέλος Κοτανίδου Μακρίνα
  Λαϊκό Μέλος Κεχαγιά Χριστίνα

   

  1. Επιτροπή Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
  Συντονίστρια Καρρά Αναστασία
  Αιρετό Μέλος Βαγγελά  Άννα Μαγδαληνή
  Αιρετό Μέλος Βαβούρας Κων/νος
  Λαϊκό Μέλος Γερολάκος Χαράλαμπος
  Λαϊκό Μέλος Σωτήρχου Στυλιανή

   

  1. Επιτροπή Παιδείας, Σχολικής Μέριμνας & Κοινωνίας των Πολιτών
  Συντονίστρια Χατζησιώμου Βασιλεία
  Αιρετό Μέλος Βαγγελά  Άννα Μαγδαληνή
  Αιρετό Μέλος Γαβριηλίδης Θεοφάνης
  Λαϊκό Μέλος Τσιτσέλα Βαρβάρα
  Λαϊκό Μέλος Μπαντής Φίλιππος

   

  1. Επιτροπή Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού
  Συντονίστρια Κόττα Αθανασία
  Αιρετό Μέλος Χατζησιώμου Βασιλεία
  Αιρετό Μέλος Αδάμου Κων/να
  Λαϊκό Μέλος Κοβιτίδης Γεώργιος
  Λαϊκό Μέλος Παπάζογλου Στέφανος

   

  1. Επιτροπή Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Αναβάθμισης Γειτονιών
  Συντονίστρια Καρρά Αναστασία
  Αιρετό Μέλος Βαγγελά  Άννα Μαγδαληνή
  Αιρετό Μέλος Κυπαρισιάδου-Κουκούδη Ελένη
  Λαϊκό Μέλος Λαζούλας Λάζαρος
  Λαϊκό Μέλος Τζελέπη-Ζγουρίδου Ζωή

   

  1. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Πρόνοιας
  Συντονίστρια Κελεσίδου Αλεξάνδρα
  Αιρετό Μέλος Κόττα Αθανασία
  Αιρετό Μέλος Κυπαρισιάδου-Κουκούδη Ελένη
  Λαϊκό Μέλος Νικολαΐδης Χαράλαμπος
  Λαϊκό Μέλος Τζακοπούλου Θάλεια

   

 • Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Πρόεδρος 2313318550
  Προϊστάμενος Τμήματος 2313318542
  Γραμματέας Κοινοτικού Συμβουλίου 2313318548
  Ταμείο 2313318555
  Παρατάσεις ωραρίου χρήσης μουσικής Κ.Υ.Ε. 231331 5552, 5554
  Γραφείο Καθαριότητας 2313318558
  Γεµάτοι κάδοι ανακύκλωσης
  Ογκώδη αντικείµενα δίπλα σε κάδο 2313318800, 2313318002 & 2313318003
  Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 2310512085
  Συντήρηση χώρων πρασίνου 2313318370
  Κατεστραμμένα πεζοδρόμια 2313318721 &  2313318723
  Λακούβα σε δρόµο
  Ταµπέλες ονοµασίας οδού µουτζουρωµένες ή κατεστραµµένες ή σε ακατάλληλη θέση
  Καµένες λάµπες σε πάρκα, πλατείες κλπ. 2313318733

  2313318667 (συντήρηση- τεχνική υποστήριξη)

  Παρκαρισµένα αυτοκίνητα σε ράµπα 2313317930
  Σπασµένοι αγωγοί ύδρευσης 11124
  Γραφείο φροντίδας αδέσποτων ζώων 2313318719 & 2313318717
  Ζωολογικός κήπος Θεσσαλονίκης 2310219980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Απρίλιος, 24