Τμήμα Β΄ Δημοτικής Κοινότητας


Β’ Δημοτική Κοινότητα
Μοναστηρίου 93, τ.κ. 54627
τηλ. 2313-318542, 8548
email: b-koinotita@thessaloniki.gr

Στο βόρειο και δυτικό τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Β΄ Δημοτική Κοινότητα που περιλαμβάνει τις συνοικίες Παναγία Φανερωμένη, Ξηροκρήνη, Δικαστήρια, Διοικητήριο, Ιχθυόσκαλα, Λαχανόκηποι και Μπεχτσινάρι.

Αποτελεί πύλη εισόδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσω της Νέας δυτικής εισόδου και των οδών Μοναστηρίου και Λαγκαδά, συνδεόμενη με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό.

Στην ευρύτερη βορειοδυτική πλευρά της πόλης βρίσκεται ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, το εμπορικό και επιβατικό Λιμάνι της πόλης, ο Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, το κεντρικό κτιριακό συγκρότημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο είναι ενταγμένα τα κτίρια της παλιάς εταιρείας Φωταερίου του 1888, ο Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Μακεδονία), ο μικρός Σιδηροδρομικός Σταθμός Διαλογής του 1894 που λειτουργεί σήμερα ως Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, καθώς και το υπό ανέγερση Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Στην περιοχή του λιμανιού βρίσκονται πολλές ξενοδοχειακές μονάδες και αρκετά παλαιά διατηρητέα βιομηχανικά κτίσματα όπως ο Μύλος (διατηρητέος πενταόροφος αλευρόμυλος του 1924), το ΦΙΞ και η Βίλκα, τα οποία σήμερα λειτουργούν ανακαινισμένα ως πολυχώροι πολιτισμού, το διατηρητέο μεγάλο πέτρινο βυρσοδεψείο του 1913 επί της οδού 26ης Οκτωβρίου το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχείο καθώς και η Βίλα Πετρίδη, πολυτελής έπαυλη των αρχών του 20ού αιώνα, που αποκαταστάθηκε και σήμερα στεγάζει εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Επίσης υπάρχουν σημαντικά κτίσματα της Βυζαντινής περιόδου της πόλης, μέρος των Βυζαντινών τειχών και ναοί όπως οι Άγιοι Απόστολοι, ναός από τον 14ο αιώνα και αποτελούσε καθολικό μονής που ίδρυσε ο πατριάρχης Νήφων Α΄, ο Χριστιανικός ναός του πρώτου μισού του 5ου αιώνα μ.Χ. στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Αγίου Δημητρίου και η Παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αιώνα μ.Χ. στην Ξηροκρήνη, πίσω από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Στα όρια της Κοινότητας υπάρχουν διάσπαρτοι χώροι αναψυχής, αστικοί κήποι, πάρκα και πλατείες όπως η Πλατεία Αλ. Γαλοπούλου, ο Κήπος των Εθνών, το Άλσος Αγίας Παρασκευής και το Πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00
(Ταμείο 08:00 – 13:00)

Στην B’ Δημοτική Κοινότητα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σχετικά με:

 • Πιστοποιητικά Γέννησης - Οικογενειακής κατάστασης

  Στην Κοινότητα με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου δημότη.
  Ώρες κοινού 08:00-14:00, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231331 8549
  Τμήμα Δημοτολογίου

 • Πρόστιμα τροχαίας

  Ωράριο λειτουργίας Ταμείων Δημοτικών Κοινοτήτων:
  Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-13.00 Πληροφορίες : 231331 8555 – 8554
  Δημοτική Αστυνομία

   

 • Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

  Η παραλαβή-κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείται στο αρμόδιο γραφείο της Β’ Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Μοναστηρίου 93, 2ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313318549.
   Νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1071/2017 που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
   Δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  ⇒ Αίτηση ατομικής επιχείρησης
  ⇒ Αίτηση εταιρείας
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν άδεια μουσικής η οποία όμως έχει λήξει, θα πρέπει πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους στη σελίδα  notifybusiness.gov.gr

 • Πληροφορίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

 • Ανταποκριτής Ο.Γ.Α

 • Υποβολή αιτήματος

  IMC - improve my cityΤο “Βελτιώνω την πόλη μου” είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης
  και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών.
  Κάντε κλικ στην εικόνα αριστερά για συνδεθείτε σ’ αυτήν.

 • Επικύρωση αντιγράφων - Θεώρηση γνησίου υπογραφής

  • Θεώρηση Αντιγράφων

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι οι διοικητικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο).

  • Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής

   Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005). Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ.1 Ν.2690/99,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

   Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

   Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

   Στην Κοινότητα στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08:00-14:00.

2η Δημοτική κοινότητα

Όρια Β' Δημοτικής Κοινότητας

Κουντουριώτη – Ναυάρχου Βότση – Αβέρωφ – Αξιού – Κουντουριώτη – Πολυτεχνείου – 26ης Οκτωβρίου – Πλατεία Δημοκρατίας – Αγίου Δημητρίου – Καραολή & Δημητρίου – Φιλώτα – Πλατεία Μουσχουντή – Ηφαιστίωνος – Αυρηλιανής – Βυζαντινά τείχη – Βόρεια όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής – Αγίων Πάντων – Χαλκοκονδύλη – Καλλιθέας – Αλκιβιάδου – Βασ. Κωνσταντίνου – Δυτικά όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – Κυρίμη – Γιαννιτσών – Δυτικά όρια Δήμου Θεσσαλονίκης – θάλασσα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ

Το Συμβούλιο συγκροτεί Επιτροπές που μελετούν και εισηγούνται θέματα για την υποβοήθηση του έργου του.
Στις επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Σύμβουλοι της Κοινότητας και προαιρετικά δημότες της περιοχής με γνώσεις του αντικειμένου πάνω στα θέματα που απασχολούν τις Επιτροπές.

 • Συμβούλιο Β' Δημοτικής Κοινότητας

  Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη”

  Λαζαρίδου Μαρία – Πρόεδρος
  Μπαντής Φίλιππος
  Μπόλματη Αικατερίνη
  Λεονταρίδης Χρήστος
  Βοζίκης Χρήστος
  Βαταμίδου – Μαρασλίδου Βασιλική
  Σαμαράς Αγαπητός

  “Εντάξει”

  Καράμπελα Όλγα
  Βαβούρας Κωνσταντίνος

  “Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη”

  Λουκίδου Δέσποινα

 • Επιτροπές Β' Δημοτικής Κοινότητας

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΜΕΛΗ
  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΛΓΑ
  ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
  ΚΑΡΡΑ ΝΑΤΑΣΣΑ
  ΤΖΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΓΚΟΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  Ε.ΤΑΣΣΟΥ
  ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡΣΙΣ
  ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΑΞΙΣ
  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
  ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΛΓΑ
  ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
  ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ-ΜΑΡΑΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΛΓΑ
  ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
  ΜΟΥΡΕΣΑΝ ΜΙΡΤΣΑ
  ΣΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
  ΛΑΪΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
  ΜΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΤΣΙΜΑΚΗ ΑΝΘΗ
  ΜΗΛΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  ΛΑΪΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΜΠΟΛΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  ΜΠΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΟΛΓΑ
  ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
  ΚΑΡΑΪΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΤΖΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΡΟΔΗ
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
  ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΛΑΪΚΑ ΜΕΛΗ
  ΔΙΚΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  ΤΖΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 • Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Πρόεδρος 2313318550
  Προϊστάμενος 2313318542
  Γραμματέας Συμβουλίου 2313318548
  Πιστοποιητικά & Ταμείο 2313318555
  Βεβαιώσεις εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. 2313318549
  ΟΓΑ 2313318552
  Ογκώδη αντικείµενα δίπλα σε κάδο: 2310 /494-500, 501, 502, 503
  Γεµάτοι κάδοι ανακύκλωσης : 2310/494-507
  Ανακύκλωση ηλεκ/κών συσκευών : 2310/494-507
  Ζαρντινιέρες ή πράσινο στη γειτονιά σου: 2310/530-585
  Κατεστραµµένα πεζοδρόµια: 2310/546-394
  Παρκαρισµένα αυτοκίνητα σε ράµπα: 2313317930
  Λακκούβα σε δρόµο: 2310/430-972
  Ταµπέλες ονοµασίας οδού µουτζουρωµένες ή κατεστραµµένες ή σε ακατάλληλη θέση: 2310/296-838 & 296-828
  Καµένες λάµπες της ∆ΕΗ: 2310/912-261
  Σπασµένους αγωγούς της ύδρευσης : 2310/207-345 ή 2310/203-979
  Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων 2310/906-200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σεπτέμβριος,19

Φίλτρα

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις