Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας


Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας
Ελευθερίας 24,  τ.κ. 55337
Τηλ: 2313318562 , 2313318564
email: triandria-enotita@thessaloniki.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Λόγω των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων για τον περιορισμό  της διασποράς του covid-19, η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά με ραντεβού.

Ταμείο:
Λόγω υπηρεσιακών αναγκών δε λειτουργούν τα ταμεία.
Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα

Γνήσιο υπογραφής
Άδειες παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής
Ανταποκριτής ΕΦΚΑ  Αγροτών (ΟΓΑ)
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 14:00
Κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα: 231331 8562 , 8564

koinotita_triandriaΗ Τριανδρία είναι καταργημένος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με το πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” από την 1η Ιανουαρίου 2011 ενσωματώθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1982 ήταν κοινότητα, ενώ συσταθηκε ως δήμος την 1η Ιανουαρίου 1983. Βρίσκεται στην βορειανατολική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δίπλα από το δάσος του Σεϊχ-Σου

Έχει έκταση 1475 στρέμματα, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί δασική περιοχή και έχει μέσο υψόμετρο 80 μέτρα.

Πήρε το όνομά της από την τριανδρία (τρεις άντρες) που αποτέλεσε την ηγεσία του κινήματος Εθνικής Άμυνας που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη (Ελευθέριος Βενιζέλος, Παύλος Κουντουριώτης, Παναγιώτης Δαγκλής).

Πρώτοι κάτοικοι ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που κατέφυγαν στην περιοχή το 1915. Το 1917 κατέφυγαν στην περιοχή πυροπαθείς της Θεσσαλονίκης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου, που έκαψε έκταση 1200 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης. Το 1919 κατέφυγαν πρόσφυγες από τη Ρωσία, ενώ το 1922 χτίστηκαν πρόχειρα σπίτια για να φιλοξενήσουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Ο πληθυσμός σήμερα υπολογίζεται στις 22.000 κατοίκων περίπου (9.986 σύμφωνα με την απογραφή του 2011).

Τριανδρία

Όρια Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

Στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σχετικά με:

 • Πιστοποιητικά Γέννησης - Οικογενειακής κατάστασης

  Στην Κοινότητα με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου δημότη.
  Ώρες κοινού: 08:00 – 14:00 – τηλ. 231331 8562
  Τμήμα Δημοτολογίου

   

 • Πρόστιμα K.O.K

  Ωράριο λειτουργίας ταμείου : Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-12.00


  Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
  (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 24, 2ος ΟΡΟΦΟΣ)

  Λόγω υπηρεσιακών αναγκών δε λειτουργούν τα ταμεία.

  [ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ
  ΑΠΟ 8:00 Π.Μ. ΕΩΣ 12:00 Π.Μ.]  Πληροφορίες : 231331 8568
  Δημοτική Αστυνομία

 • Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

  Η παραλαβή-κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείται στο αρμόδιο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας . Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313318568
   Νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1071/2017 που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
   Δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  ⇒ Αίτηση ατομικής επιχείρησης
  ⇒ Αίτηση εταιρείας
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν άδεια μουσικής η οποία όμως έχει λήξει, θα πρέπει πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους στη σελίδα  notifybusiness.gov.gr

 • Πληροφορίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

 • Ανταποκριτής Ο.Γ.Α

 • Υποβολή αιτήματος

  IMC - improve my cityΤο “Βελτιώνω την πόλη μου” είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης
  και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών.
  Κάντε κλικ στην εικόνα αριστερά για συνδεθείτε σ’ αυτήν.

 • Επικύρωση αντιγράφων - Θεώρηση γνησίου υπογραφής - Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

  • Θεώρηση Αντιγράφων

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι οι διοικητικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο).

  • Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής

   Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005). Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ.1 Ν.2690/99,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

   Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

   Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

  Στην Κοινότητα στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08:00-14:00.

Οι επιτροπές συγκροτούνται από το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας και σκοπός τους είναι η εισήγηση θεμάτων και δράσεων προς το τοπικό Συμβούλιο.
Στις επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά Σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας και προαιρετικά δημότες.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις επιτροπές μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίας 24, τηλ 2313318563 & 2313318565 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.koutsochristou@thessaloniki.gr

 • Επιτροπές Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Στέφανος Αβραμίδης Συντονιστής
  Κωνσταντίνα Βραχιολίδου Μέλος
  Αθανάσιος Κοτσαμπασίδης Μέλος

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
  Αντώνης Αρβανιτίδης Συντονιστής
  Ανδρέας Αγτζίδης Μέλος

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ
  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  Στέφανος Αβραμίδης Συντονιστής
  Αλέξανδρος Τσοχανταρίδης  Μέλος

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Αντώνης Αρβανιτίδης Συντονιστής

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  Μαρία Νούτση  Συντονίστρια
  Στυλιανός Καλαϊτζόγλου Μέλος
  Νεφέλη Χαραλαμπίδου Μέλος
  Σταματία Ταμουρίδου Μέλος
  Μαργαρίτα Παττακού Μέλος

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Καλαϊτζόγλου Στυλιανός  Συντονιστής
  Νεφέλη Χαραλαμπίδου Μέλος
  Σταματία Ταμουρίδου Μέλος

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Σοφία Καρατάκη Συντονίστρια
  Αντώνης Αρβανιτίδης Μέλος
 • Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Email: triandria-enotita@thessaloniki.gr

  Αβραμίδης Στέφανος Ταχιάος-Υπεύθυνα
  Καλαϊτζόγλου Στυλιανός Ταχιάος-Υπεύθυνα
  Μητος Δαμιανός (Νούλης) Τριανδρία ο τόπος μας
  Αρβανιτίδης Αντώνιος Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον
  Καρατάκη Σοφία Λαϊκή Συσπείρωση
  Νουτση Μαρία Ναι στη Θεσσαλονίκη
  Μπασλής Δημήτριος Τριανδρία μαζί ανοιχτή πόλη
 • Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Αβραμίδης Στέφανος – Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 231331-8566
  Πολίτη Βιργινία  – Προϊστάμενη 231331-8561
  Γαβρη Φανή  – Πρωτόκολλο – Ανταποκριτης ΟΓΑ 231331-8562
  Κουτσοχρήστου Ελενη – Γραμματέας Συμβουλίου  – Εκδηλώσεις
  Κωνσταντινίδης Θεόδωρος – Κλητήρας 231331-8567
  Πρωτοψάλτου Ολυμπία – Οικονομικά – Αδειες μουσικής – Ταμείο 231331-8565
  Fax 2313305-422
  Τομεάρχης – Επόπτης καθαριότητας 231331-8569
  Κέντρο πολιτισμού – Μάνου Κατράκη 4 2310 305960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μάιος,22

Φίλτρα

24Μαι(Μαι 24)5:23 πμ29(Μαι 29)5:23 πμΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ1ο Παιδικό Φεστιβάλ5:23 πμ - 5:23 πμ (29) Φορέας: Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

24 με 29 Μαιου, παίρνω το καπελάκι μου και το αντηλιακό μου κ πάω μαζί με τους γονείς μου στα «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ» το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ. Εκεί με περιμένουν  νεράιδες, εκπαιδευτικά προγράµµατα, µουσικά – θεατρικά παραµύθια,  εργαστήρια, ξεναγήσεις, οµαδικά  παιχνίδια και πόσα άλλα…

Κι αν διψάσω ή πεινάσω έχει φροντίσει η Ενότητα Τριανδρίας για νεράκι και ελαφρύ σνακ

Γιατί όπως λέει και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας  Στέφανος Αβραμίδης,

«Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεων της  έφερε πολλές αλλαγές στην καθημερινότητα και την ψυχολογία τόσο των μεγάλων όσο και των παιδιών μας. Ευτυχώς όμως όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας – προς το παρόν – και είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχθούμε στο 1ο Φεστιβάλ που αφορά αμιγώς παιδιά. Σκοπός μας είναι να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών αλλά και να προσφέρουμε ποιοτική ψυχαγωγία σε όλη την οικογένεια». 

Αααααα…..και μην ξεχάσω να σας πω!

Τον χώρο που θα γίνουν όλα αυτά θα ομορφύνει για μας ο Μάριος Teriade Ελευθεριάδης – εικαστικός καλλιτέχνης κ καθηγητής εργαστηρίων Έκδοσης-Εκτύπωσης στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών της Λιμόζ στη Γαλλία.

Ε….το χάνεις τέτοιο Φεστιβάλ;;;; Δεν το χάνεις !!

 


Η συμμετοχή και η είσοδος στο σύνολο των εκδηλώσεων είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Για όλα τα παραπάνω εργαστήρια οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για εγγραφή πατήστε  ΕΔΩ

Για εγγραφή στο πρόγραμμα «Δράκοι και Γοργόνες» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ (Ισλαχανέ) ή αλλιώς Πολυτεχνείο Μιδάτ Πασά, της Παρασκευής, στείλτε email στο:  info.ppxi@gmail.com Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες : 2313318564

 

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ώρα

24 (Τρίτη) 5:23 πμ - 29 (Κυριακή) 5:23 πμ

Φορέας

Δημοτική Ενότητα ΤριανδρίαςΕλευθερίας 24, τ.κ. 55337 Τηλ: 2313318568 Fax: 2313305422 email: triandria-enotita@thessaloniki.gr