33.9 C
Thessaloniki

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας
Ελευθερίας 24,  τ.κ. 55337
Τηλ. Eξυπηρέτησης Πολιτών: 2313318564 ,5 ,7 ,3 ,1
email: triandria-enotita@thessaloniki.gr

Ταμείο:
Λόγω υπηρεσιακών αναγκών δε λειτουργεί το ταμείο.
Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε:

 • Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 08:00 – 13:00 στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα Κλεάνθους 57
 • Δευτέρα – Παρασκευή στα ταμεία του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’ 1 (ώρα 08:00 – 13:30)
 • Mε κατάθεση μέσω τραπέζης και με τη χρήση web banking (μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου).

Τράπεζα Πειραιώς: (PRIBGRAA) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ IBAN: GR4101722860005286099913885

Απαραιτήτως πρέπει να αναφέρει ο καταθέτης στην αιτιολογία της κατάθεσης τα κάτωθι στοιχεία:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Α.Φ.Μ.
 3. Πινακίδα οχήματος
 4. Αριθμός παράβασης
 5. Τηλέφωνο επικοινωνίας

Για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  παράνομης στάσης και στάθμευσης που αφορούν σε μισθωμένα-ενοικιαζόμενα οχήματα (leasing)  και οχήματα δημόσιας χρήσης το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο (άρθρο 31, παρ. 3, Ν.4530/2018) και εξοφλούνται στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Γνήσιο υπογραφής
Άδειες παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 14:00

koinotita_triandriaΗ Τριανδρία είναι καταργημένος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με το πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” από την 1η Ιανουαρίου 2011 ενσωματώθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1982 ήταν κοινότητα, ενώ συσταθηκε ως δήμος την 1η Ιανουαρίου 1983. Βρίσκεται στην βορειανατολική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δίπλα από το δάσος του Σεϊχ-Σου

Έχει έκταση 1475 στρέμματα, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί δασική περιοχή και έχει μέσο υψόμετρο 80 μέτρα.

Πήρε το όνομά της από την τριανδρία (τρεις άντρες) που αποτέλεσε την ηγεσία του κινήματος Εθνικής Άμυνας που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη (Ελευθέριος Βενιζέλος, Παύλος Κουντουριώτης, Παναγιώτης Δαγκλής).

Πρώτοι κάτοικοι ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που κατέφυγαν στην περιοχή το 1915. Το 1917 κατέφυγαν στην περιοχή πυροπαθείς της Θεσσαλονίκης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου, που έκαψε έκταση 1200 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης. Το 1919 κατέφυγαν πρόσφυγες από τη Ρωσία, ενώ το 1922 χτίστηκαν πρόχειρα σπίτια για να φιλοξενήσουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Ο πληθυσμός σήμερα υπολογίζεται στις 22.000 κατοίκων περίπου (9.986 σύμφωνα με την απογραφή του 2011).

Τριανδρία

Όρια Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

Στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σχετικά με:

 • Πρόστιμα K.O.K (Βλ. παραπάνω)

  Δημοτική Αστυνομία

  Για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  παράνομης στάσης και στάθμευσης που αφορούν σε μισθωμένα-ενοικιαζόμενα οχήματα (leasing)  και οχήματα δημόσιας χρήσης το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο (άρθρο 31, παρ. 3, Ν.4530/2018) και εξοφλούνται στο κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 • Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

  Η παραλαβή-κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείται στο αρμόδιο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας . Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313318568
   Νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1071/2017 που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
   Δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  ⇒ Αίτηση ατομικής επιχείρησης
  ⇒ Αίτηση εταιρείας
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν άδεια μουσικής η οποία όμως έχει λήξει, θα πρέπει πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους στη σελίδα  notifybusiness.gov.gr

 • Πληροφορίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

 • Υποβολή αιτήματος

  IMC - improve my cityΤο “Βελτιώνω την πόλη μου” είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης
  και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών.
  Κάντε κλικ στην εικόνα αριστερά για συνδεθείτε σ’ αυτήν.

 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής

  • Θεώρηση Αντιγράφων

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι οι διοικητικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο).

  • Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής

   Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005). Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ.1 Ν.2690/99,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

   Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

   Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

  Στην Κοινότητα στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08:00-14:00.

Οι επιτροπές συγκροτούνται από το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας και σκοπός τους είναι η εισήγηση θεμάτων και δράσεων προς το τοπικό Συμβούλιο.
Στις επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά Σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας και προαιρετικά δημότες.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις επιτροπές μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίας 24, τηλ 2313318563 & 2313318565 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση triandria-enotita@thessaloniki.gr

 • Επιτροπές Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

  ΕΠΙΤΡΟΠH ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

  (Αντιδήμαρχοι: Β. Γάκης – Κ. Γιαννακίδου)

  Συντονιστής: Τσοτουλίδου Μαρία

  Αιρετά μέλη: Αδαμόπουλος Βασίλειος, Τσιόγκας Γεώργιος, Μανώλη Στυλιανή  

  Λαϊκά μέλη: Κιτρίδου Θεοπούλα, Ταμουρίδου Ματούλα, Λακερίδου Πασχαλίνα, Σοφία Συμεωνίδου, Σάρρου Ιωάννα

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  (Αντιδήμαρχοι: Γ. Δημαρέλος – Π. Νικηφορίδης – Δ. Αγκαθίδου )

  Συντονιστής: Αδαμόπουλος Βασίλειος,

  Αιρετά μέλη: Τσιόγκας Γεώργιος , Μανώλη Στυλιανή  , Μαρία Τσοτουλίδου   

  Λαϊκά μέλη: Βούζης Θωμάς, Παπαδήμας Γεώργιος, Τσιφτσής Μιχαήλ, Γεράκης Γεώργιος

  Παναγιώτης Ιωάννου.

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

  (Αντιδήμαρχοι: Ευ. Χατζηθεόκλητος – Λ. Ζαχαριάδης -Ε. Θεοδωράκη – Θ. Λειψιστινού)

  Συντονιστής: Μαρία Τσοτουλίδου   

  Αιρετά μέλη: Αδαμόπουλος Βασίλειος, Τσιόγκας Γεώργιος , Μανώλη Στυλιανή 

  Λαϊκά μέλη: Μονοπόρτη Βασιλική, Καραγιαννίδης Γιώργος, Τριανταφυλλίδου Παρθένα, Ελευθεριάδου Ιωάννα, Τσοπανίδης Ιωσήφ

   

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  (Αντιδήμαρχοι: Κ. Γιαννακίδου – Π. Καζαντζίδης)

  Συντονιστής: Αδαμόπουλος Βασίλειος

  Αιρετά μέλη: Τσιόγκας Γεώργιος , Μανώλη Στυλιανή  , Μαρία Τσοτουλίδου   

  Λαϊκά μέλη: Χαρίτσος Βασίλης, Μπγιάλας Δημήτριος, Αρβανιτίδης Αντώνης, Αναστασιάδης Γιώργος, Ρεπανίδης Χρήστος

   

 • Μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Email: triandria-enotita@thessaloniki.gr

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Δημήτριος Γιαχούδης  – «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη»

  ΜΕΛΗ

  Μαρία Τσοτουλίδου – «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη»

  Βασίλειος Αδαμόπουλος -«Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη»

  Γεώργιος Τσιόγκας – «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

  Στυλιανή Μανώλη – “Θεσσαλονίκη για Όλους”

 • Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Γιαχούδης Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 231331-8566
  Κουλουμτούρη Γεωργία  – Προϊστάμενη 231331-8561
  Μιχαήλ Γεώργιος 231331-8664
  Συμεωνίδου Σοφία  Γραμματέας Συμβουλίου –  Παρουσιολόγια – Οικονομικά 231331-8563
  Κωνσταντινίδης Θεόδωρος – Κλητήρας 231331-8567
  Κέντρο πολιτισμού Τριανδρίας – Μάνου Κατράκη 4 2310 305960
  Γραφείο Καθαριότητας Τριανδρίας – Μουστακλή 1 231331-8569
  Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Σείριος – Μουστακλή 1 2310 886859
  ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ – ΟΣΤΡΙΑ – Μουστακλή 1 2310951581   2310911566   6934893197
  Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας – Μουστακλή 1 2310951581   2310478286   6977231512
  INCLUDE “Σχολείο για όλους: TOKEI MARU” – Λεβέντη 2 & Αγ. Σπυρίδωνος 2315555706
  ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας – Ελευθερίας 24 2313 316360
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  –  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 24 231331-7784 & 2313317786
  Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών – Ελευθερίας 24 231331-7723 231331-7720

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ιούλιος, 24