Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας


Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας
Ελευθερίας 24,  τ.κ. 55337
Τηλ: 2313318568
Fax: 2313305422
email: triandria-enotita@thessaloniki.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00
(Ταμείο 08:00 – 13:00)

koinotita_triandriaΗ Τριανδρία είναι καταργημένος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς σύμφωνα με το πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” από την 1η Ιανουαρίου 2011 ενσωματώθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 1982 ήταν κοινότητα, ενώ συσταθηκε ως δήμος την 1η Ιανουαρίου 1983. Βρίσκεται στην βορειανατολική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, δίπλα από το δάσος του Σεϊχ-Σου

Έχει έκταση 1475 στρέμματα, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί δασική περιοχή και έχει μέσο υψόμετρο 80 μέτρα.

Πήρε το όνομά της από την τριανδρία (τρεις άντρες) που αποτέλεσε την ηγεσία του κινήματος Εθνικής Άμυνας που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη (Ελευθέριος Βενιζέλος, Παύλος Κουντουριώτης, Παναγιώτης Δαγκλής).

Πρώτοι κάτοικοι ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που κατέφυγαν στην περιοχή το 1915. Το 1917 κατέφυγαν στην περιοχή πυροπαθείς της Θεσσαλονίκης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου, που έκαψε έκταση 1200 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης. Το 1919 κατέφυγαν πρόσφυγες από τη Ρωσία, ενώ το 1922 χτίστηκαν πρόχειρα σπίτια για να φιλοξενήσουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Ο πληθυσμός σήμερα υπολογίζεται στις 22.000 κατοίκων περίπου (9.986 σύμφωνα με την απογραφή του 2011).

Τριανδρία

Όρια Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

Στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σχετικά με:

 • Πιστοποιητικά Γέννησης - Οικογενειακής κατάστασης

  Στην Κοινότητα με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου δημότη.
  Ώρες κοινού: 08:00 – 14:00 – τηλ. 231331 8562
  Τμήμα Δημοτολογίου

   

 • Πρόστιμα K.O.K

  Ωράριο λειτουργίας ταμείου : Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-13.00
  Πληροφορίες : 231331 8568
  Δημοτική Αστυνομία

 • Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

  Η παραλαβή-κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστήματος Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείται στο αρμόδιο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας . Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313318568
   Νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1071/2017 που αφορά την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε. του Δήμου Θεσσαλονίκης.
   Δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  ⇒ Αίτηση ατομικής επιχείρησης
  ⇒ Αίτηση εταιρείας
  ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν άδεια μουσικής η οποία όμως έχει λήξει, θα πρέπει πρώτα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της επιχείρησης τους στη σελίδα  notifybusiness.gov.gr

 • Πληροφορίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

 • Ανταποκριτής Ο.Γ.Α

 • Υποβολή αιτήματος

  IMC - improve my cityΤο “Βελτιώνω την πόλη μου” είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης
  και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών.
  Κάντε κλικ στην εικόνα αριστερά για συνδεθείτε σ’ αυτήν.

 • Επικύρωση αντιγράφων - Θεώρηση γνησίου υπογραφής - Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

  • Θεώρηση Αντιγράφων

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι οι διοικητικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο).

  • Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής

   Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005). Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ.1 Ν.2690/99,όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.3345/2005).

   Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

   Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαβατήριο πρέπει να είναι σε ισχύ.

  Στην Κοινότητα στις ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08:00-14:00.

Οι επιτροπές συγκροτούνται από το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας και σκοπός τους είναι η εισήγηση θεμάτων και δράσεων προς το τοπικό Συμβούλιο.
Στις επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά Σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας και προαιρετικά δημότες.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις επιτροπές μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίας 24, τηλ 2313318563 & 2313318565 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e.koutsochristou@thessaloniki.gr

 • Επιτροπές Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας

  Παιδείας
  Συντονίστρια : Τσακμάκη – Καραμπίδου Μαρία
  Εθελοντισμού
  Συντονίστρια : Παύλου Σοφία Ελένη
  Καθαριότητας
  Συντονιστής : Κωστούδης Θωμάς
  Πρασίνου
  Συντονιστής : Παπαναστασίου Αθανάσιος
  Αθλητισμού
  Συντονιστής : Καραγιαννίδης Γεώργιος
  Κοινωνικής Πολιτικής
  Συντονίστρια :Παύλου Σοφία Ελένη
  Οικονομικών
  Συντονιστής: Γιαχούδης Δημήτριος

 • Χρήσιμα Τηλέφωνα

  ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 231331-8566
  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 231331-8561
  ΓΑΒΡΗ ΦΑΝΗ  – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ 231331-8562
  ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 231331-8563
  ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 231331-8562
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΤΑΜΕΙΟ 231331-8565
  FAX 2313305-422
  ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 231331-8569
  ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ 4 2310 925585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεκέμβριος,18

Φίλτρα

Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο - 50+Year Around Event (2018) Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την COSMOTE, υλοποιεί το πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ 50+», το οποίο αφορά την εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερων σε ηλικία στη χρήση υπολογιστών αλλά και στην πρόσβαση και στη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή κοινωνία.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο και θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2018. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και η διάρκεια του μαθήματος είναι δύο ώρες. Τα μαθήματα γίνονται από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:30 – 20:00 στον 3ο όροφο του κτηρίου της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας (Ελευθερίας 24).
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς καθημερινά από τις 9:00π.μ. – 9:00μ.μ. στο τηλέφωνο 210-6249300.

Πρόσβαση στον Ψηφιακό Κόσμο

Τα μαθήματα νέων τεχνολογιών για άτομα άνω των 50 ξεκίνησαν εκ νέου για το 2018!
Η COSMOTE, στρατηγικός συνεργάτης της “50και Ελλάς” για 6η χρονιά συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια για ψηφιακή προσβασιμότητα με το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο».
Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα υλοποιείται σε 5 εκπαιδευτικά κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. H “50και Ελλάς” προσφέρει μαθήματα τάμπλετ και ίντερνετ για άτομα άνω των 50ετών στα εκπαιδευτικά κέντρα, στους Δήμους Αθηνών, Αμαρουσίου και Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Από το 2012 έως και σήμερα πάνω από 2.500 άτομα άνω των 50 ετών παρακολούθησαν το πρόγραμμα με μεγάλο ενθουσιασμό. Για το 2017 οι συμμετέχοντες αναμένεται να ξεπεράσουν τις 4.000 και θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες αφής (tablet), τη χρήση ίντερνετ, email, αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook και skype), όπως και άλλες εφαρμογές που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες
γνωριμία με το τάμπλετ και το σύστημα android
γνωριμία με τις εφαρμογές και εγκατάσταση εφαρμογών
βασική χρήση του ημερολογίου, του ρολογιού και των ειδοποιήσεων
χρήση της φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας
αναζήτηση στο ίντερνετ (google, you tube, χάρτες)
χρήση σημειώσεων
χρήση email
βιντεοσυνομιλίες μέσω skype
γνωριμία με το facebook
Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν την μαθητική τους εμπειρία με ένα σύντομο online ερωτηματολόγιο στη λήξη των μαθημάτων, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία του προγράμματος και για τις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στους τομείς της εκπαίδευσης πάνω στις νέες τεχνολογίες καθώς και για να εντοπιστούν πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης ή αναπροσαρμογής. Στο τέλος των μαθημάτων απονέμονται στους εκπαιδευόμενους αναμνηστικά διπλώματα, στο πλαίσιο μιας γιορτής – εκδήλωσης λήξης της διαδικασίας.

Ώρα

Year Around Event (2018)

Τοποθεσία

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Ελευθερίας 24 55337

Κυ09Δεκ6:00 μμ9:00 μμΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΔΩΣΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ" ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20186:00 μμ - 9:00 μμ Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας Φορέας: Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας θα πραγματοποιήσει την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «ΔΩΣΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ», με αφορμή του ανάμματος του δέντρου την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 18:00 στο Πάρκο Ηρώων Τριανδρίας.

Η φετινή μας εκδήλωση θα περιλαμβάνει παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια από τις παιδικές χορωδίες του

 • Συλλόγου Ποντίων Τριανδρίας
 • 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας
 • 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας
 • 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας
 • 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας
 • και του Ωδείου MuSA Τριανδρίας

Ταυτόχρονα με την ομάδα «Πολυθέαμα» θα ταξιδέψουμε στον

μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων με μπαλονοκατασκευές, face painting, ξυλοπόδαρους, ξωτικά, Άγιο Βασίλη, τάρανδο, χιονάνθρωπο και ΔΩΡΕΑΝ

ποπ κορν και μαλλί της γριάς για τους μικρούς μας φίλους!

Η είσοδο είναι ελεύθερη

 

Ώρα

(Κυριακή) 6:00 μμ - 9:00 μμ

Τοποθεσία

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

Ελευθερίας 24 55337

Φορέας

Δημοτική Ενότητα ΤριανδρίαςΕλευθερίας 24, τ.κ. 55337 Τηλ: 2313318568 Fax: 2313305422 email: triandria-enotita@thessaloniki.gr