25.3 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών

Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μανουσογιαννάκη 6, ΤΚ 54621
Τηλ: 231331-8100

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

  Το ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ υπάγεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  1. Εκδίδει άδεια δόμησης, αφού διαπιστώσει την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου και ελέγξει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων και τον αριθμό μητρώου του μηχανικού.

  2. Χορηγεί έγκριση δόμησης σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 4030/2011.

  3. Εκδίδει ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, εργασίες περιτοιχίσεων, καθώς και για κοπή δένδρων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 1337/1983 (Α΄33).

  4. Αναρτά στο διαδίκτυο την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης.

  5. Αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού (Δ.Ο.Κ.Κ.), στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και στην Κτηματολόγιο Α.Ε. το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμησης που υποβλήθηκαν για την έγκριση δόμησης, καθώς και την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης.

  6. Βεβαιώνει την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφίας.

  7. Εκδίδει αναθεώρηση της έγκρισης δόμησης, της άδειας δόμησης και ενημερώνει το φάκελο της άδειας δόμησης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

  8. Χορηγεί την έγκριση εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, ή τηλεφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει.

  9. Εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 5219/04 (ΦΕΚ 114/Δ/17−2−04) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπως εκάστοτε ισχύει.

  10. Χορηγεί άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) ’85.

  11. Εισηγείται για την έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από κατεδάφιση με το άρθρο 8 παρ. 8.5 του Ν. 1512/85.

  12. Χορηγεί έγκριση εργασιών επισκευής της παραγράφου 17 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011.

  13. Χορηγεί έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011.

  14. Ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών.

  15. Προβαίνει στην ανάκληση των αδειών, όταν απαιτείται.

  16. Τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και στατιστικά στοιχεία

  για τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες δόμησης.

  17. Ελέγχει όλες τις μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης, σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από τον Ελεγκτή Δόμησης.

  18. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το αρχείο αρμοδιότητας του από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

  19. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο.

  Γραφείο Τήρησης Αρχείου Οικοδομικών Αδειών και Συναφών Πράξεων

 • Τμήμα Ελέγχου Δόμησης

  Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία, για την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με τον Ν.4014/11

  1. Σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής.
  2. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι, τα παραπάνω σχέδια είναι τα ίδια με αυτά που θα κατατεθούν στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί ,καθώς και ότι οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί όπως παρουσιάζονται στα προσκομισθέντα σχέδια ,δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ.3,άρθρου 23 του Ν.4014/11.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη ότι τα πρόστιμα των οποίων ζητείται η διαγραφή αφορούν το ακίνητο το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόμου(όπως υπόδειγμα 1 ΥΠΕΚΑ ),καθώς και δήλωση ότι έχει την συναίνεση των ιδιοκτητών όπου αυτή απαιτείται.(π.χ. σε προκήπια οικοδομής).
  4. Βεβαίωση ολοκληρωμένης ή προσωρινής υπαγωγής στο Ν. 4014/11.
  5. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη και του μηχανικού να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία.

   

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτροδότησης επαγγελματικής μάνδρας

  1. Τρία ( 3 ) τοπογραφικά σκαριφήματα σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 με το σχετικό οδοιπορικό σκαρίφημα διαστάσεων περίπου 20X15 εκατοστών , κλίμακας περίπου 1:20.000 στην κάτω αριστερή γωνία , αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου.
  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο για το αγροτεμάχιο ή το οικόπεδο στο οποίο ασκείται η αιτούμενη δραστηριότητα.
  1. Δήλωση άσκησης επιτηδεύματος από την αιτούντα για την αιτούμενη δραστηριότητα , από την αντίστοιχη Εφορία, στη συγκεκριμένη διεύθυνση ( αριθμός κληροτεμαχίου ή οδός, αριθμός κλπ.)
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο είναι ήδη περιφραγμένο και δεν πρόκειται μελλοντικά να κατασκευασθεί οικίσκος ή παράπηγμα και ότι το αγροτεμάχιο ή οικόπεδο για το ζητείται ηλεκτροδότηση δεν προέρχεται από κατάτμηση.
  1. Βεβαίωση χρήσεων γης. Πρέπει να επιτρέπεται η αιτούμενη δραστηριότητα στην περιοχή .
  1. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την καθ΄ ύλη αρμόδια Υπηρεσία ή αντίστοιχη βεβαίωση ότι δεν απαιτείται κόμβος, όταν η ιδιοκτησία έχει πρόσωπο σε Εθνικό ή Επαρχιακό δρόμο .
  1. Φωτογραφίες εις διπλούν του προς ηλεκτροδότηση τεμαχίου.
 • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

  Αρμοδιότητες τμήματος

  1.  Τηρεί αρχείο χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, Πράξεων Εφαρμογής, Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής και Πράξεων Τακτοποίησης. Επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το αρχείο αρμοδιότητας του από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. (Αντίγραφα ρυμοτομικού σχεδίου)

  2. Χορηγεί πληροφορίες και βεβαιώσεις για τους ισχύοντες όρους δόμησης, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και την ισχύουσα ρυμοτομία. (Βεβαίωση Όρων Δόμησης- Ισχύουσας Ρυμοτομίας) (Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Συντελεστή Δόμησης) (Βεβαίωση Χρήσεων Γης) (Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Χρήσεων Γης)

  3. Εφαρμόζει, ελέγχει και θεωρεί την ορθή θέση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, επί χάρτου. (Θεώρηση Ισχύουσας Ρυμοτομίας) (Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  για Θεώρηση Ισχύουσας Ρυμοτομίας)

  4. Συντάσσει Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης (Π.Τ.Α.Α.) κατά τις διατάξεις του Ν.Δ.17-7-1923, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. (Υπόδειγμα οργάνωσης επιπέδων ΠΤΑΑ DXF -Υπόδειγμα διαγράμματος PDF) (Αίτηση για σύνταξη Πράξης) (Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  για σύνταξη Πράξης)

  5. Εισηγείται προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση/ ακύρωση Π.Τ.Α.Α.

  6. Συγκροτεί & αποστέλλει φάκελο απόψεων επί ενστάσεων /προσφυγών σε συνεργασία με το Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Κτηματολογίου & Δημοτικής Περιουσίας.

  7.  Συντάσσει και θεωρεί πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα /μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, τηρεί αρχείο τους, τις διαβιβάζει στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας και εισηγείται το συμψηφισμό οφειλής εισφοράς χρήματος με τυχόν υποχρεώσεις του Δήμου, κατόπιν σχετικής αίτησης δημοτών.

  8.   Τηρεί αρχείο Δηλώσεων Ιδιοκτησίας (Δ.Ι.)

  9.  Συντάσσει και επιβλέπει μελέτες κτηματογράφησης και Πράξη Εφαρμογής (ΠΕ) του άρθρου 12 του Ν.1337/83 (συνολική ΠΕ, μεμονωμένη ΠΕ, διορθωτική ΠΕ) και επιμελείται της μεταγραφής ή καταχώρισής τους στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο.

  10. Εισηγείται προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση/ακύρωση Πράξεων Εφαρμογών/Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής. (Αίτηση για σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής) (Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου για σύνταξη Δ.Π.Ε.)  (Έντυπο δήλωσης Ιδιοκτησίας) (Ανακοίνωση για προέλεγχο Φακέλων για ΔΠΕ)

  11. Εκδίδει βεβαιώσεις ισχύος ή τελεσιδικίας ΠΤΑΑ, ΠΕ και διορθωτικών ΠΕ. (Αίτηση Τελεσιδικίας) (Αίτηση Τελεσιδικίας Πράξης Τακτοποίησης) (Αίτηση Τελεσιδικίας Πράξης Εφαρμογής)

  12. Εκδίδει πιστοποιητικά υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας και βεβαιώσεις περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμης δόσης εισφοράς χρήματος. (Πιστοποιητικό Υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας) (Βεβαιώση μη οφειλής Ληξιπρόθεσμης Δόσης)

  13. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, ιδίως:

  • τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως ή πράξεων εφαρμογής,
  • την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης,
  • την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων.

  14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από το νόμο.

  15. Παρέχει διοικητική υποστήριξη κατά τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στους κάτωθι Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης:

    ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  (σύνταξη, χορήγηση αντιγράφων, τελεσιδικία, κλπ.) (σύνταξη, χορήγηση αντιγράφων,

  τελεσιδικία, κλπ.)

  (χορήγηση αντιγράφων,

  ρυμοτομία, όροι δόμησης,

  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ)

  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΥΔΟΜ

  Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ]

  ΒΟΛΒΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ] [ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ]
  ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΥΔΟΜ

  Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ]

  ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ] [ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ]
  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΥΔΟΜ

  Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ]

  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ & Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΥΔΟΜ

  Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ]

  Αντίγραφα Πράξης ΤακτοποίησηςΑντίγραφα Πράξης Εφαρμογής

  Αρμόδιοι υπάλληλοι για προέλεγχο φακέλων σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρμογής:
  1.Βαϊα Οικονόμου Γραφείο 404 τηλ. επικοινωνίας 2313318177
  2.Συμέλα Κόρπαλη Γραφείο 402 τηλ. επικοινωνίας 2313318160
  4.Μαρία Στράτου Γραφείο 406 τηλ. επικοινωνίας 2313318165

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης