32.8 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελείται από τέσσερα Τμήματα, τα οποία στελεχώνονται από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης εκπονούνται πολυάριθμες μελέτες του Τεχνικού Προγράμματος, δημοπρατούνται έργα και διαγωνισμοί για την ανάθεση μελετών, αναθέτονται ερευνητικά προγράμματα και υποβάλλονται προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων και μελετών από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Η Δ.Α.Σ.Α.Μ. είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό και έλεγχο των τμημάτων και γραφείων τα οποία ελέγχει ιεραρχικά και έχει ως κύριες αρμοδιότητες τον αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα η Δ.Α.Σ.Α.Μ. μεριμνά για την ανάδειξη και βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με την υποστήριξη της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής στη διαμόρφωση και την προώθηση πολιτικών για την αστική αειφορία, την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την προώθηση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, μέσω της εκπόνησης μελετών και της εξασφάλισης των προϋποθέσεων υλοποίησης του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου Θεσσαλονίκης από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αγγελάκη 13 – ΤΚ 546 21
τηλ: 2313.318.465 / 468 / 453

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 • Αντίγραφα πυρίκαυστου

  » Αίτηση για αντίγραφα από το αρχείο της πυρίκαυστου ζώνης
  Η αίτηση για αντίγραφα Π.Ζ.Θ. είναι σε μορφή επεξεργάσιμου pdf. Αν ο browser σας δεν υποστηρίζει τη συμπλήρωση εντύπων pdf με φόρμες κειμένου στα ελληνικά, αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας και συμπληρώστε το.  
  ** Απαραίτητη η συμπλήρωση των αριθμών οικοδομικού τετραγώνου και οικοπέδου

 • Τροποποιήσεις Ρ.Σ.

  » Αίτηση τροποποίησης Ρ.Σ. κατόπιν αυτοδίκαιης άρσης
  » Αίτηση τροποποίησης Ρ.Σ. κατόπιν δικαστικής απόφασης
  * Οι αιτήσεις τροποποίησης Ρ.Σ. είναι σε μορφή επεξεργάσιμου pdf. Αν ο browser σας δεν υποστηρίζει τη συμπλήρωση εντύπων pdf με φόρμες κειμένου στα ελληνικά, αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας και συμπληρώστε το.
  ** Απαιτούμενα συνημμένα όπως αναφέρονται στα έντυπα των αιτήσεων

   

 • Ονοματοθεσία / αρίθμηση

  » Αίτηση ονοματοθεσίας / αρίθμησης
  * Η αίτηση Ονοματοθεσίας/Αρίθμησης είναι σε μορφή επεξεργάσιμου pdf. Αν ο browser σας δεν υποστηρίζει τη συμπλήρωση εντύπων pdf με φόρμες κειμένου στα ελληνικά, αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας και συμπληρώστε το.
  ** Απαιτούμενα συνημμένα:
  • Οικοδομική Άδεια &
  Τοπογραφικό διάγραμμα
  ή
  • ΚΑΕΚ & Σχέδιο /
  Αεροφωτογραφία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

TMHMATA

 • Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού

  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού είναι να:

  Επεξεργάζεται, υποστηρίζει και τεκμηριώνει προτάσεις τις οποίες εισηγείται για τη διαμόρφωση άποψης του Δήμου σε ζητήματα πολιτικής γης, με την εκπόνηση, ανάθεση και επίβλεψη πολεοδομικών μελετών, για την τροποποίηση και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Θεσσαλονίκης (Γ.Π.Σ.), για την τροποποίηση, αναθεώρηση και επέκταση του σχεδίου πόλης (ρυμοτομικού σχεδίου) του Δήμου Θεσσαλονίκης και για την επικαιροποίηση των προβλέψεων του πολεοδομικού σχεδιασμού, σε σχέση με τις εκάστοτε προδιαγραφές, τις σύγχρονες ανάγκες, τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και τα πολεοδομικά σταθερότυπα.

  Συντάσσει τον Τεχνικό Φάκελο Έργου, τα συμβατικά τεύχη, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου σύμβασης και της προκήρυξης (ευρωπαϊκής και εθνικής) για τη διενέργεια διαγωνισμών μελετών, όπως και πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, και επιβλέπει την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών που ανατίθενται στη συνέχεια για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους εντός των προβλεπομένων προθεσμιών πληροφορίες για τη διενέργεια των διαγωνισμών μελετών, όπως και αντίγραφα των Διακηρύξεων, των Τευχών Δημοπράτησης και των Εντύπων Οικονομικής Προσφοράς και μεριμνά για την καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων τους.

  Εισηγείται επί ενστάσεων κατά των διακηρύξεων
  για τη γνωμοδότηση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής). Συντάσσει την Έκθεση Απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής προς εξωτερικά όργανα, αρμόδια για την εκδίκαση τυχόν προσφυγών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης (Επιτροπή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ελεγκτής Νομιμότητας, Συμβούλιο της Επικρατείας).

  Μεριμνά για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου
  από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συμβάσεις μελετών που επιβλέπει, όταν απαιτείται.

  Αποστέλλει τις Αποφάσεις και τις Διακηρύξεις
  στο Τμήμα Διαφάνειας για την ανάρτηση στην Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Μεριμνά για την κατά νόμο δημοσίευση
  στον Τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συντάσσει σχέδιο απόφασης Δημάρχου
  για παροχή υπηρεσίας με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.

  Χορηγεί πληροφορίες και βεβαιώσεις
  για την ονοματοθεσία και αρίθμηση οδών, το πολεοδομικό καθεστώς και τις χρήσεις γης και για κάθε άλλο αντικείμενο πολεοδομικού ενδιαφέροντος για το οποίο διατηρεί αντίστοιχα αρχεία.

  Μελετά και εισηγείται
  την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής.

  Εισηγείται για τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου
  σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών ρεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3010/02, όπως ισχύει.

  Εισηγείται για έγκριση παρέκκλισης
  από τις πολεοδομικές διατάξεις για τα νοσοκομειακά ή σχολικά ή προνοιακού χαρακτήρα κτίρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα και για τα ειδικά κτίρια.

  Χορηγεί βεβαιώσεις
  ύπαρξης κτισμάτων ως προϋφισταμένων του έτους 1955.

  Εκπονεί μελέτες
  για την ιεράρχηση των αναγκών σε σχολική υποδομή και την εξασφάλιση της αναγκαίας σχολικής γης.

  Μεριμνά για τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης
  των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

  Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας
  για την επιλογή του χώρου για την ανέγερση διδακτηρίου.

  Εισηγείται για τη χωροθέτηση ή μετατόπιση
  , λαϊκών αγορών και μόνιμων ή κινητών κατασκευών σε κοινοχρήστους χώρους.

  Συντάσσει τις τεχνικές εκθέσεις – σχεδιαγράμματα
  που αφορούν τη μετατόπιση περιπτέρου και ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων περί κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου. Εισηγείται τη μετατόπιση των περιπτέρων όταν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Προβαίνει σε έλεγχο καταλληλότητας της θέσης πριν την ανανέωση μίσθωσης του περιπτέρου.

  Υποστηρίζει πρότυπες επεμβάσεις
  αναπλάσεων οικοδομικών τετραγώνων σε επίπεδο γειτονιάς και αξιοποιεί το επιστημονικό και καλλιτεχνικό δυναμικό, μέσω της οργάνωσης αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών διαγωνισμών για νέα ή υφιστάμενα δημοτικά κτήρια, για τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, για εικαστικές παρεμβάσεις και έργα τέχνης στους δημόσιους χώρους, καθώς και για τον αστικό εξοπλισμό των δρόμων, των πλατειών και των παιδικών χαρών.

  Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες
  στη διάθεση των κατοίκων, των επαγγελματιών και κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με την αισθητική των επεμβάσεων και των κατασκευών που οριοθετούν το δημόσιο χώρο, παρέχει τεχνική υποστήριξη στους ιδιοκτήτες που θέλουν να βελτιώσουν την εικόνα του ακινήτου τους και απλοποιεί τις σχετικές διαδικασίες.

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  την έγκριση «Κανονισμού Λειτουργίας και Διάθεσης Κοινοχρήστων Χώρων», όπως και τις εξειδικεύσεις αυτού.

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  την έγκριση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες, σύμφωνα με το άρθ. 19 του ΓΟΚ/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 20 του ΝΟΚ/2012.

  Εισηγείται σε συνεργασία με το Τμήμα Κυκλοφοριακών Μελετών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας
  για τη χωροθέτηση υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων και των υπογείων διαβάσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων.

  Προγραμματίζει και οργανώνει
  τη λειτουργία του εκθεσιακού χώρου και της αίθουσας διαλέξεων, με τη φιλοξενία εκδηλώσεων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και μεριμνά για τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της δανειστικής Τεχνικής Βιβλιοθήκης του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Έχει υπό την ευθύνη του τα αρχεία ιστορικών χαρτών και διαγραμμάτων
  , όπως και το Αρχείο Οικοδομικών Αδειών Πυρικαύστου Ζώνης Θεσσαλονίκης, που φυλάσσονται σε φυσική και ψηφιακή μορφή στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής, από τα οποία χορηγεί αντίγραφα στο κοινό.

 • Τμήμα Μελετών Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων

  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων είναι να:

  Εκπονεί, αναθέτει και επιβλέπει, με βάση τον ισχύοντα πολεοδομικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό, κάθε είδους μελέτες του Τεχνικού Προγράμματος που υλοποιούνται με οποιαδήποτε μέθοδο και αφορούν:
  • Τις αστικές αναπλάσεις (νέα έργα και ανακατασκευές) για τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, την ανάδειξη μνημείων και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
  • Την κατασκευή, όλων των δημοτικών κτιρίων (γραφείων υπηρεσιών, παιδικών σταθμών, βιβλιοθηκών, σχολείων, γυμναστηρίων, εκθεσιακών χώρων, κοινωνικών υπηρεσιών, σταθμών αυτοκινήτων κ.α.), και την εσωτερική διαρρύθμιση όλων των προαναφερθέντων χώρων (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) πλην σχολείων, όπως και των υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων κάτω από κοινόχρηστους χώρους.
  • Την αποκατάσταση δημοτικών διατηρητέων κτιρίων
  • Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, οργάνων παιδικών χαρών, ειδικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων κ.α.
  • Τη φιλοτέχνηση και τοποθέτηση μνημείων, αγαλμάτων, εικαστικών έργων σε κοινοχρήστους χώρους και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από αυτά.

  Μεριμνά για την ολοκλήρωση των μελετών όλων των κατηγοριών (αρχιτεκτονικών, στατικών, γεωτεχνικών, φυτοτεχνικών, οικονομοτεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών κ.α.), συντάσσει τα Τεύχη Δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένων των ΣΑΥ-ΦΑΥ, των Συγγραφών Υποχρεώσεων και των Διακηρύξεων (ευρωπαϊκών και εθνικών) σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων έργων, πλην των συμφωνητικών, για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών κατασκευής των αντίστοιχων έργων.

  Εισηγείται τη διενέργεια αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών διαγωνισμών, συντάσσει τον Τεχνικό Φάκελο Έργου και τα συμβατικά τεύχη για την προκήρυξη διαγωνισμών μελετών δημοσίου και επιβλέπει την εκπόνηση των μελετών κτιριακών έργων ή έργων αστικών αναπλάσεων που ανατίθενται για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Αποστέλλει τις Αποφάσεις και τις Διακηρύξεις στο Τμήμα Διαφάνειας για την ανάρτηση στην Διαδικτυακή Πύλη Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Μεριμνά για την κατά νόμο δημοσίευση στον Τύπο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Συντάσσει σχέδιο απόφασης Δημάρχου για παροχή υπηρεσίας με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης.

  Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους εντός των προβλεπομένων προθεσμιών πληροφορίες για τη διενέργεια των διαγωνισμών, όπως και αντίγραφα των Διακηρύξεων, των Τευχών Δημοπράτησης και των Εντύπων Οικονομικής Προσφοράς και μεριμνά για την καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας των νομίμων εκπροσώπων τους.

  Εισηγείται επί ενστάσεων κατά των διακηρύξεων για τη γνωμοδότηση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής). Συντάσσει την Έκθεση Απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής προς εξωτερικά όργανα, αρμόδια για την εκδίκαση τυχόν προσφυγών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης (Επιτροπή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ελεγκτής Νομιμότητας, Συμβούλιο της Επικρατείας).

  Μεριμνά για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συμβάσεις μελετών που επιβλέπει, όταν απαιτείται.

  Μεριμνά για την αδειοδότηση της λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων και την έκδοση όλων των απαραιτήτων οικοδομικών και λοιπών αδειών ή εγκρίσεων (πυρασφάλειας, ίδρυσης και λειτουργίας, καταλληλότητας, δασαρχείου, αρχαιολογίας κ.α.)

  Εφαρμόζει στις μελέτες της αρμοδιότητάς του όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (Κτιριοδομικό, Αντισεισμικό, Πυροπροστασίας, Προσβασιμότητας ΑμεΑ, ΚΕΝΑΚ, Τ.Ο.ΤΕΕ κ.α.)

  Τηρεί το αρχείο οικοδομικών αδειών όλων των δημοτικών κτιρίων, πλην σχολείων.

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες, σύμφωνα με το άρθ. 19 του ΓΟΚ/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 20 του ΝΟΚ/2012.

  Χορηγεί άδειες κατασκευής οικογενειακών τάφων στα δημοτικά κοιμητήρια.

 • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικών Υπηρεσιών

  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τεχνικών Υπηρεσιών είναι να:

  Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό των έργων και καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον ετήσιο Προϋπολογισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Παρακολουθεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος όλων των Τεχνικών Διευθύνσεων (χρηματορροές, απορροφήσεις, τροποποιήσεις), συντάσσει απολογιστικά οικονομικά στοιχεία και βάσει αυτών ορίζει το πλαίσιο σχεδιασμού του Τεχνικού Προγράμματος του επόμενου έτους, παρακολουθεί και επικαιροποιεί το Στρατηγικό και τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό (στο τμήμα που αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες).

  Ελέγχει την πληρότητα και τη συμβατότητα των μελετών και των έργων βάσει των ισχυόντων κανονισμών (ΑμεΑ, ενεργειακά, περιβαλλοντικούς όρους κλπ) ή τις ειδικότερες απαιτήσεις των χρηματοδοτικών αρχών, πριν τη δημοπράτηση ή την υποβολή τους προς έγκριση σε φορείς.

  Παρακολουθεί τη δραστηριότητα και το υλοποιούμενο έργο των Τεχνικών Υπηρεσιών. Συγκεντρώνει στοιχεία για την τεκμηρίωση και συνολική παρουσίαση του έργου, καθώς και για την κατάρτιση του απολογισμού δράσης (6μηνη ή ετήσια).

  Μεριμνά για την προβολή της συνολικής δράσης των Τεχνικών Υπηρεσιών με την σύνταξη εντύπων, πινάκων και εκδόσεων, με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων ή και με την οργάνωση εκθέσεων και ημερίδων όταν απαιτείται.

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης είναι να:

  Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσης.

  Μεριμνά για την τήρηση όλων των αρχείων που οφείλει να τηρεί η Δ/νση (εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, χρονολογικά και θεματικά αρχεία, φακέλους προσωπικού κ.α.) και χορηγεί αντίγραφα στο κοινό κατόπιν αίτησης.

  Μεριμνά για την τήρηση του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας που εφαρμόζει η Δ/νση, για τη διενέργεια των τακτικών επιθεωρήσεων και για την ανανέωση της πιστοποίησής του, όποτε απαιτείται.

  Υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα τμήματα αυτής.

  Επιμελείται
  • τις εισηγήσεις για την κατάρτιση και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, και για τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων, με την έκδοση αποφάσεων ανάληψης δαπάνης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τις αποφάσεις Δημάρχου ή Αντιδημάρχου, που αφορούν χορήγηση υπερωριών, εξόδων κίνησης και έγκριση των μεταβάσεων για υπηρεσιακούς λόγους
  • όλες τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα τμήματα αυτής.

  Παρακολουθεί ηλεκτρονικά τη διαχείριση των πιστώσεων και μεριμνά για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη διαβίβαση στη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης όλων των νόμιμων παραστατικών, που απαιτούνται για την ενταλματοποίηση των δαπανών που διενεργεί η Δ/νση.

  Παρακολουθεί την υλοποίηση των δαπανών από οικονομική άποψη στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου και προβαίνει σε όλες τις σχετικές διοικητικές ενέργειες (διάθεση τυχόν συμπληρωματικών πιστώσεων, περιορισμός πιστώσεων, ανατροπή αποφάσεων ανάληψης δαπανών κ.α.).

  Συγκεντρώνει από όλα τα τμήματα τα αιτήματα με τις τεχνικές προδιαγραφές (εκτός από τις μελέτες) και διαμορφώνει τα συνολικά αιτήματα της Διεύθυνσης προς το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών.

  Εκδίδει το ημερήσιο παρουσιολόγιο και απουσιολόγιο, ενημερώνοντας το ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

  Διαχειρίζεται τις αιτήσεις των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο Προϊστάμενο.

  Καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τις άδειες των εργαζομένων, προγραμματισμένες ή μη (συμπεριλαμβανομένων των αδειών ασθενείας), και χορηγεί στατιστικά στοιχεία όποτε ζητηθεί.

  Συντάσσει τις βεβαιώσεις απεργιών και στάσεων εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης ενημερώνοντας αντίστοιχα τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

  Εισηγείται, προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη συμμετοχή υπαλλήλων της Διεύθυνσης σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κτλ.

  Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τη Διεύθυνση.

  Συντάσσει έγγραφα και απαντητικές επιστολές που αφορούν τη γραμματεία της Διεύθυνσης και τηρεί σχετικό αρχείο.

  Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και διαχειρίζεται το χρόνο του για συναντήσεις.

  Διενεργεί θεωρήσεις μετά από εξουσιοδότηση υπογραφής σε συγκεκριμένους υπαλλήλους από το Δήμαρχο.