27.3 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων

Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της τακτικής συλλογής και της μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από την πόλη, εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση του τροχαίου υλικού του Δήμου.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τις βέλτιστες προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον δημότη υλοποιείται ένα ενοποιημένο σύστημα λειτουργίας δομών Καθαριότητας και ένας προγραμματισμένος σχεδιασμός βασισμένος στις απαιτήσεις των δημοτών και στις σημερινές διαμορφούμενες συνθήκες στην πόλη.

Η καθαριότητα είναι κοινή υπόθεση και απαιτείται η ευαισθητοποίηση, η κοινωνική συνευθύνη και η ενεργός συμμετοχή των δημοτών και των επαγγελματιών συγχρόνως με την αλλαγή στον τρόπο σκέψης, σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στις καθημερινές δραστηριότητες.

Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και η πλήρης, στενή και αρμονική αμφίδρομη συνεργασία είναι σημαντική και καθοριστική, αφού βοηθά και συμβάλλει στην προσπάθεια για την ευταξία στην πόλη, την διατήρηση της καθαριότητας και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης απορριμμάτων.

Με την αναδιοργάνωση του προγράμματος διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων σε όλα τα ρεύματα της Ανακύκλωσης (χαρτί, συσκευασίες, γυαλί) υλοποιήθηκε ο αναπροσανατολισμός στη διαχείριση των απορριμμάτων που είχε καταστεί επιτακτική ανάγκη.

Η αλλαγή σκέψης στην καθημερινή απόρριψη των απορριμμάτων από δημότες και επαγγελματίες ώστε βιωματικά πλέον να γίνει συνήθεια και αναγκαιότητα η μη παραγωγή πολλών απορριμμάτων και η ορθή διαχείριση τους συμβάλλει στην μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων, με συνέπεια την επίλυση εν τη γενέσει του, του προβλήματος της αποκομιδής.

Σε αυτή την κατεύθυνση βασικός προγραμματικός στόχος η ανακύκλωση διότι η σύγχρονη αντίληψη για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των αποβλήτων στηρίζεται στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και σε μεθόδους ανάκτησης πρώτων υλών με στόχο την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος την περιβαλλοντικά φιλική διάθεση των υπολειμμάτων.

Με σχεδιασμό και προγραμματικό πλαίσιο ενεργειών, πρωτοβουλιών και δράσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπήκαν οι βάσεις για την επανεκκίνηση και λειτουργία του συστήματος Καθαριότητας για τις πραγματικές ανάγκες της πόλης, με την δημιουργία προϋποθέσεων ενός βιώσιμου ανθρώπινου, αστικού σύγχρονου περιβάλλοντος .

Στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου λειτουργεί Γραφείο για την περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων.
Τα εγκαταλειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από υπαλλήλους της Καθαριότητας ή μετά από καταγγελία δημότη, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο Γραφείο Αποκομιδής τηλέφωνο: 195 ή στο 231331-8800, 8801,8802,8803.Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 116/5-3-2004 :

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες

β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.

δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται, δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών από την ειδοποίηση.

Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των Υπηρεσιών Ασφάλειας, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη. Μετά την παρέλευση 45 ημερών και εφόσον η Υπηρεσία έχει λάβει απάντηση από τις παραπάνω Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούται να το περισυλλέξει και το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν οι ίδιοι τα αυτοκίνητα τους στις εταιρίες που έχουν ορισθεί ως σύστημα διαχείρισης ή να τα παραδίδουν στην Υπηρεσία Εγκαταλειμμένων Οχημάτων του Δήμου.

Από το 1999 μέχρι σήμερα έχουμε αποσύρει 8.500 αυτοκίνητα από τους δρόμους της πόλης και έχουν εξοικονομηθεί τουλάχιστον 2.500 επιπλέον (10.100 συνολικά) θέσεις στάθμευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ποσειδώνος 30 (Έναντι MAKRO)
Τηλεφωνικό Κέντρο 15 192 και
231331-8800,8801,8802,8803

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών – κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Δείτε τον κανονισμό καθαριότητας εδώ

Δωρεάν πλαστικές σακούλες περισυλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων

Δωρεάν πλαστικές σακούλες περισυλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βελτιώνω την Πόλη μου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δήμου Θεσσαλονίκης, συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Ε.Σ.Σ.Π.Δ.Α.).

Το ΕΣΔΑ, αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις, ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι θεσμοθετημένοι στόχοι και εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 35 του Νόμου 4042/2012 (Α’ 24), στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Με βάση το ΕΣΔΑ, καταρτίζονται σε κάθε Περιφέρεια, από τον οικείο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τα οποία εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική τους ενότητα σύμφωνα με τους στόχους και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε επίπεδο ΟΤΑ, προβλέπεται με το νέο ΕΔΣΑ, η υποχρέωση εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης

Προβολή παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης

Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Καινοτόμο Διαχείριση και Ανακύκλωση Αστικών Αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη

TMHMATA

 • Τμήμα Καθαριότητας Ανατολικού Τομέα

  • Γραφείο Καθαριότητας Δ’ Κοινότητας
  • Γραφείο Καθαριότητας Ε’ Κοινότητας
  • Γραφείο Καθαριότητας Ενότητας Τριανδρίας
 • Τμήμα Καθαριότητας Δυτικού Τομέα

  • Γραφείο Καθαριότητας Α’ Κοινότητας
  • Γραφείο Καθαριότητας Β’ Κοινότητας
  • Γραφείο Καθαριότητας Γ’ Κοινότητας
 • Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων

  • Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και μηχανημάτων
  • Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και μηχανημάτων Καθαριότητας
 • Τμήμα επισκευής και συντήρησης οχημάτων

  Αποτελείται από συνεργεία επισκευής μηχανικών μερών οχημάτων, ηλεκτρολογείο, εφαρμοστήριο, λίπανση, κινητό συνεργείο, κινητήρων και συνεργείο μικρών κατασκευών και ηλεκτροσυγκολλητών – οξυγονοκολλητών.

  1) Μεριμνά για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.

  2) Μεριμνά για τη λίπανση των μηχανικών μερών των οχημάτων του Δήμου.

  3) Φροντίζει για την προμήθεια και επάρκεια των απαραίτητων καθημερινών εκτάκτων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που χρειάζονται για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων.

  4) Τηρεί στατιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων του Τμήματος τα οποία μεταβιβάζει στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών για επεξεργασία.

  5) Φροντίζει την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και εντύπων που προβλέπει ο Νόμος.

  6) Τηρεί μητρώα επισκευής οχημάτων και συντήρησης.

  7) Μεταβιβάζει στοιχεία όσον αφορά την επισκευή, τα τοποθετημένα ανταλλακτικά στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών για την τήρηση στατιστικών στοιχείων.

  Μηχανουργείο

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει 520 οχήματα διαφόρων χρήσεων και τύπων, τα οποία συντηρούνται και επισκευάζονται κατά 90% στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

  Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στην περιοχή ΜΑΚΡΟ, δίπλα από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σύγχρονο Μηχανουργείο – Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ., εκ των οποίων τα 700 τ.μ. είναι γραφεία στα οποία στεγάζονται οι Διευθύνσεις Καθαριότητας και Μηχανολογίας και 700 τ.μ. αποθήκες για την υποστήριξη των παραπάνω Διευθύνσεων.

  Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και ιδανικές συνθήκες λειτουργίας – εργασίας . Είναι ένα έργο που είχε προγραμματιστεί πριν από 50 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 2004.

  Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει 520 οχήματα διαφόρων χρήσεων και τύπων, τα οποία συντηρούνται και επισκευάζονται κατά 90% στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

  Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στην περιοχή ΜΑΚΡΟ, δίπλα από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σύγχρονο Μηχανουργείο – Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων συνολικής έκτασης 5.200 τ.μ., εκ των οποίων τα 700 τ.μ. είναι γραφεία στα οποία στεγάζονται οι Διευθύνσεις Καθαριότητας και Μηχανολογίας και 700 τ.μ. αποθήκες για την υποστήριξη των παραπάνω Διευθύνσεων.

  Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και ιδανικές συνθήκες λειτουργίας – εργασίας . Είναι ένα έργο που είχε προγραμματιστεί πριν από 50 χρόνια και ολοκληρώθηκε το 2004.

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση 20ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.
Περισσότερα

Ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Εγνατία και Κ. Καραμανλή στις 15 και 16 Ιουνίου

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας στις 15 και 16 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης». Οι ασφαλτοστρώσεις θα πραγματοποιηθούν στο οδόστρωμα της Εγνατίας (από την διασταύρωση με την οδό Αγγελάκη και Εθνικής Αμύνης έως την
Περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Τμήμα Διοικτητικής Υποστήριξης (ΤΔΥ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΔΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΔΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΔΥ

Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας (ΤΜΣΣΚ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΣΣΚ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΜΣΣΚ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΜΣΣΚ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΜΣΣΚ

Τμήμα Καθαριότητας (ΤΚ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΚ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΚ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΚ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΚ

Τμήμα Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΤΣΜΑ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΣΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΤΣΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΣΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΣΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΦΥΛΑΚΑΣ ΖΥΓΙΣΤΗΣ ΤΣΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΣΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΣΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΜΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΤΕΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΤΣΜΑ

Τμήμα Επισκευών & Συντήρησης Οχημάτων  (ΤΕΣΟ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΣΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΕΣΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΣΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΕΣΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΕΣΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΣΟ

Τμήμα Διαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων (ΤΔΚΟ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΙΓΜΟΔΗΓΟΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΔΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΔΚΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΔΚΟ

Τμήμα Ανακύκλωσης (ΤΑ)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ-ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΑ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑ