Δικαιολογητικά για παραχώρηση ατομικής θέσης ΑμεΑ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΜΙΑΣ (1) ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.µεΑ.

1. ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του ΑµεΑ που είναι κάτοχος του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.” και των οδηγών του οχήµατος όπως αυτοί αναγράφονται στο ∆ΕΛΤΙΟ.

2. Πρόσφατη εξουσιοδότηση του Α.µεΑ. (ή του δικαστικού συµπαραστάτη) προς τον αιτούντα, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο Στην περίπτωση που το ΑµεΑ εκπροσωπείται από δικαστικό συµπαραστάτη, θα προσκοµίζεται και η δικαστική απόφαση διορισµού του. Στην περίπτωση που το ΑµεΑ είναι ανήλικο θα προσκοµίζεται µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Πρωτότυπο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.” εν ισχύ από τη ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσσαλονίκης

4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του ΚΕΠΑ.

5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται:
i. το ΑµεΑ δεν έχει στην κατοχή του περισσότερα του ενός ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.”.
ii.  το Α.µεΑ. και οι οδηγοί του οχήµατος δεν κατέχουν άλλη θέση στάθµευσης (πχ σε πυλωτή πολυκατοικίας ή σε κλειστό χώρο στάθµευσης) στη Διεύθυνση στην οποία αιτείται ατοµική θέση στάθµευσης.
iii. στο Α.µεΑ. ή σε οποιονδήποτε από τους οδηγούς, δεν έχει παραχωρηθεί ατοµική θέση στάθµευσης, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ iv) δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλο άτοµο συγγενικό του Α.µεΑ., που διαµένει κάτω από την ίδια στέγη, ατοµική θέση στάθµευσης.

6. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας του ΑµεΑ µε ένα από τα παρακάτω:
i.  Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 του τρέχοντος οικονοµικού έτους
ii.  Λογαριασµού ΚΩ
iii. Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας το οποίο να έχει κατατεθεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

Εφόσον το Α.µεΑ. διαµένει µε συγγενικό του πρόσωπο και δηλώνει ως µόνιµη κατοικία αυτή του συγγενούς, θα πρέπει:
α. να το δηλώσουν υπεύθυνα και οι δύο και
β. ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας να προσκοµιστεί από το συγγενή.

7. Εφόσον η αίτηση αφορά παραχώρηση ειδικής θέσης στάθµευσης στην περιοχή που εργάζεται το Α.µεΑ., σε αντικατάσταση των αναφερόµενων στο πεδίο (στ) δικαιολογητικών, θα υποβάλλεται:
i.  εφόσον είναι µισθωτός: βεβαίωση του εργοδότη και αντίγραφο τελευταίας µισθοδοσίας
ii. εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελµατίας: βεβαίωση για την ταχ. δ/νση της επαγγελµατικής έδρας µε πρόσφατη “Βεβαίωση Αντικειµένου Εργασιών” από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑμεΑ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page