26.8 C
Thessaloniki

Το URBACT III είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων προκειμένου να σχεδιάσουν Τοπικά Σχέδια Δράσης που θα προάγουν βιώσιμες αστικές πολιτικές σε διάφορα πεδία.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Arrival Cities ( Πόλεις υποδοχής) στον Άξονα Προτεραιότητας 1.1.2. «Βελτίωση του σχεδιασμού αειφόρων στρατηγικών ανάπτυξης των πόλεων» του χρηματοδοτικού προγράμματος URBACT III (2014- 2020) με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το Δ.Θ. 54.696.91€.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εγκεκριμένο δίκτυο πόλεων Arrival Cities, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Αμαδόρα της Πορτογαλίας και εταίρους από την Ιταλία, την Ισπανία, την Φινλανδία και τη Λετονία.

Σκοπός του δικτύου πόλεων Arrival Cities είναι να σχεδιάσει βιώσιμες αστικές πολιτικές στο πεδίο της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Οι πολιτικές αυτές μπορεί να αφορούν στην κάλυψη των βασικών συνθηκών διαβίωσης (στέγαση, σίτιση κλπ) και στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων αλλά και στην προώθηση μιας ανοικτής κοινωνίας υποδοχής.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ενεργοποιήσει μια Τοπική Ομάδα Δράσης που θα αποτελείται από δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς που ασχολούνται με τα ζητήματα των μεταναστών και των προσφύγων με σκοπό να σχεδιάσει από κοινού με τους φορείς αυτούς ένα βιώσιμο Τοπικό Σχέδιο Δράσης.

ΦΑΣΗ Ι

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Δράσης, τον καθορισμό των προκλήσεων που πραγματευτεί η κάθε Τοπική Ομάδα Δράσης και τη διαδικασία διεύρυνσης του δικτύου με νέες πόλεις-μέλη.

ΦΑΣΗ ΙI

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση και πιλοτική εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης και την προσπάθεια ενσωμάτωσης του Σχεδίου στις εθνικές πολιτικές για αστική ανάπτυξη.

URBACT III
Πόλης υποδοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: URBACT III

Τίτλος Πράξης: European cities joining forces to improve city resilience – Ευρωπαϊκές πόλεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας τους.

Σύντομος τίτλος: Resilient Europe – Ανθεκτική Ευρώπη

Συνολικός προϋπολογισμός: 704.436,00 €

Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 45.500,00 €

Το έργο «Resilient Europe» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα URBACT III. Ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Ολοκληρωμένης Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης» (Priority axis: Promoting Integrated Sustainable Urban Development), στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Διάδοση ορθών πρακτικών και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ανταλλαγής εμπειριών σε σχέση με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων αστικών-αγροτικών περιοχών» (Investment Priority: Disseminating good practice and expertise and capitalising on the results of the exchange of experience in relation to sustainable urban development, including urban-rural linkages), στο Θεματικό Στόχο «Κοινωνική Ένταξη» (Thematic objective: Social Inclusion).

Το έργο υλοποιήθηκε / υλοποιείται σε 2 φάσεις:

Εταίροι στην 1η Φάση: City of (Gemeente) Rotterdam (Ολλανδία), Burgas (Βουλγαρία), Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο), Thessaloniki (Ελλάς), Vejle (Δανία)

Εταίροι στη 2η Φάση: City of (Gemeente) Rotterdam (Ολλανδία), Thessaloniki (Ελλάς), Burgas (Βουλγαρία), Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο), Vejle (Δανία), Katowice (Πολωνία), Bristol (Ηνωμένο Βασίλειο), Malmo (Σουηδία), Antwerp (Βέλγιο), Potenza (Ιταλία), Ioannina (Ελλάς).

Περιγραφή Έργου: Οι πόλεις που συμμετέχουν στο έργο θα συνεργαστούν για να μάθουν και να μοιραστούν εμπειρίες με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας. Το να γίνει μια πόλη πιο ανθεκτική σημαίνει ότι θα προσπαθεί να ενισχύσει την ικανότητά της να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να γίνει ακόμη ισχυρότερη και καλύτερη παρά τις χρόνιες πιέσεις και τις σοβαρές κρίσεις. Ως εκ τούτου, η ανθεκτικότητα των πόλεων αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για τα άτομα, τις κοινότητες, τα ιδρύματα, τις επιχειρήσεις και τα συστήματα υποδομών για την αντιμετώπιση των σημερινών τάσεων και των μελλοντικών μεταβάσεων. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε πόλη θα αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο.

Λοιπές πληροφορίες: http://urbact.eu/resilient-europe

URBACT III
Ανθεκτική Ευρώπη

Πρόγραμμα:      URBACT III.

Τίτλος Πράξης (EN):        Action Planning Network (APN) ROOF.

Τίτλος Πράξης (EL):         Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσης ROOF.

Σύντομος τίτλος:              ROOF.

Συνολικός προϋπολογισμός:      149,818.17 €.

Προϋπολογισμός ΔΘ:    57.703,83 €.

Ημερομηνία έναρξης:   2/9/2019.

Ημερομηνία λήξης (1η φάση):    2/3/2020.

Ημερομηνία λήξης (2η φάση):    7/8/2022.

Εταιρικό σχήμα: Γάνδη Βελγίου (επικεφαλής εταίρος), Νάπολη Ιταλίας, Μπράγα Πορτογαλίας, Τιμισοάρα Ρουμανίας, Γλασκώβη Σκωτίας, Τουλούζη Γαλλίας, Ουτρέχτη Ολλανδίας, Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σύντομη Περιγραφή Έργου (EL):

Το δίκτυο ROOF παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την μείωση των αστέγων στους δρόμους των πόλεων μέσω καινοτόμων λύσεων στέγασης. Το δίκτυο επιδιώκει την ανταλλαγή γνώσεων για την συλλογή δεδομένων με ακρίβεια ώστε να μεταβούν από την θεωρία στην πράξη και τελικά στην οριστική εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης  με τις προσεγγίσεις “First Housing” και “Housing Led” ως πρότυπα καθοδήγησης. Τα ολοκληρωμένα σχέδια δράσης των πόλεων θα συνδέονται με την μακροπρόθεσμη λειτουργική στρατηγική εξάλειψης των αστέγων.

Σύντομη Περιγραφή Έργου (EN):

The ROOF project aims to eradicate homelessness through innovative housing solutions at city level. ROOF will exchange knowledge on how to (1) gather accurate data and (2) make the conceptual shift from the symptomatic management to the actual ending of homelessness, with Housing First and Housing Led as guidance model. ROOF will guide the partner cities towards integrated local action plans linked to the long term strategic goal of Functional Zero (no structural homelessness).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ROOF μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του (https://urbact.eu/roof), ενώ μπορείτε να μαθαίνετε για την εξέλιξή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (θα λειτουργήσουν σύντομα).

URBACT III
Urbact-Roof logo