20.6 C
Thessaloniki

Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία” 2021-2027

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): Continuation of the Hospitality Structures for the Homeless of the Municipality of Thessaloniki
Κωδικός πρόσκλησης: 039.4B.12.1 | 2842/28-6-2023 (9ΣΖ57ΛΛ-ΤΧΕ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001891
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 1.985.886,03 €
Ημερομηνία έναρξης: 01/09/2023
Ημερομηνία λήξης 31/12/2025
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η πράξη αφορά την συνέχιση της λειτουργίας του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν συσταθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο με τη σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και λειτουργούν βάσει της ΚΥΑ υπ. αριθ. Δ23/οικ.19061/1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/Β) με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους». Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και η πρόσβαση των αστέγων σε βασικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και προσωπικής φροντίδας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν οι ωφελούμενοι να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται. Οι δομές αυτές καλύπτουν συμπληρωματικά τις ανάγκες των δικαιούχων σε στέγαση παρέχοντάς τους, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δ.Θ. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν να συνεχίσουν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων με την παροχή βασικών αγαθών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης και στην ενδυνάμωση και εμψύχωση των ωφελούμενων. Στόχος της πράξης είναι η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Ωφελούμενοι της πράξης είναι οι άστεγοι όπως ορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ. Η δομή «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Επίσης, ομάδα εργασίας στο δρόμο (street work) θα συμβάλει στην ασφαλή καταμέτρηση των αστέγων της πόλης και τη σαφή αποτύπωση των σημείων που βρίσκονται ή μετακινούνται , προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την επανένταξή τους. Η δομή «Υπνωτήριο αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συνέχιση λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και των παιδιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): CONTINUATION OF OPERATION OF THE WOMEN’S AND CHILDREN’S SHELTER OF THE MUNICIPALITY OF THESSALONIKI
Κωδικός πρόσκλησης: 035.4B.11.2 | 2448/20-06-2023 (62ΝΧ7ΛΛ-ΠΕΜ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001592
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 711.783,06 €
Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2023
Ημερομηνία λήξης 31/12/2025
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η Πράξης αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο να συνεχίσει να παρέχει στις γυναίκες και τα παιδιά τους, φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και εργασιακή συμβουλευτική για υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

1.Ο ξενώνας προσφέρει ασφαλή διαμονή και περιλαμβάνει στέγη και διατροφή. Κατά την εισαγωγή τους, το επιστημονικό προσωπικό είναι το αρμόδιο όργανο για την εισήγηση της αποδοχής ή μη, της εκάστοτε παραπομπής στη ?διοίκηση του ξενώνα, όπου είναι το τελικό αποφασιστικό όργανο για την εισαγωγή των γυναικών και των παιδιών τους. Οι υποψήφιες φιλοξενούμενες συμπληρώνουν έντυπη δήλωση/αίτηση οικειοθελούς προσέλευσης για φιλοξενία στο ξενώνα. Στη συνέχεια υπογράφουν, ώστε να τηρούν τους κανόνες διαβίωσης οι οποίοι ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας για τους Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Κατά την εισαγωγή τους, ελέγχεται η κατάσταση υγείας της φιλοξενούμενης και του/των παιδιών της (αν υπάρχουν), προσκομίζοντας ιατρικές εξετάσεις, με στόχο τόσο την προστασία της ίδιας και των παιδιών τους όσο και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός του ξενώνα.

2. Κοινωνική στήριξη:

Κοινωνική στήριξη όπου περιλαμβάνει την ενημέρωση των γυναικών σχετικά με κοινωνικές παροχές που μπορούν να αξιοποιήσουν (ασφαλιστικά δικαιώματα και τα θέματα οικογενειακών σχέσεων, τη γονική μέριμνα, έκδοση βιβλιαρίων, επιδόματα, παροχές υπηρεσιών σε παιδικούς σταθμούς, πρόσβαση σε σχολεία κ.α.). Εάν κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί από τις γυναίκες, παραπέμπονται σε αρμόδιες αρχές (π.χ. Αστυνομία, Εισαγγελία, υπηρεσίες υγείας κ.α.). Παρέχει στήριξη των παιδιών για την ομαλή πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών σε νοσοκομεία ή σε κέντρα υγεία, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης των παιδιών κλπ.

3. Ψυχολογική υποστήριξη:

Ψυχολογική στήριξη για την ενδυνάμωση της γυναίκας και των παιδιών τους μέσω ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

4. Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση:

Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση όπου περιλαμβάνει υπηρεσίες προώθησης εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης. Γίνονται ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των γυναικών και παρουσιάζουν αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας (ΟΑΕΔ, Εμπορικοί,  Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ, Κέντρα δια βίου μάθησης, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Επιμελητήρια, Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και εξειδικευμένα Κέντρα Υποστήριξης Ροµά, μεταναστών κλπ.).

5. Δράσεις δικτύωσης/δημοσιότητας:

Δράσεις δικτύωσης που αποτελούν την καθημερινότητα της λειτουργίας του Ξενώνα όπως: δικτύωση με τα Συμβουλευτικά Κέντρα καθώς και με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, δικτύωση με φορείς υποστήριξης των παιδιών και των ωφελούμενων όπως Κέντρα δημιουργικής Απασχόλησης, φορείς απασχόλησης ανηλίκων όπως ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δικτύωση με άλλους Δήμους και τα Παραρτήματά τους.