29.5 C
Thessaloniki

Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία” 2021-2027

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): Continuation of the Day Care Center for the Elderly in the Municipality of Thessaloniki
Κωδικός πρόσκλησης: 039.4B.12.1 | 2842/28-6-2023 (9ΣΖ57ΛΛ-ΤΧΕ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6003367
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 362.781,22 €
Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2022
Ημερομηνία λήξης 31/12/2025
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η συνέχιση παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμεθα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κτλ.) μέσω του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης που διαχειρίζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Σκοπός της δράσης είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας. Το ΚΗΦΗ Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργεί με πρότυπη και ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση εστιασμένη στην πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων που πάσχουν από την νόσο Alzheimer και άλλου τύπου άνοιες, εφαρμόζοντας μη φαρμακευτικά θεραπευτικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, συνεχείς αξιολογήσεις, αναπτύσσοντας πρωτότυπα εργαλεία παρακολούθησης και παρουσιάζοντας σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης και ανάκλησης νοητικών και μνημονικών λειτουργιών των ασθενών με άνοια.
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συνεχιζόμενες Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): Continuation of the Hospitality Structures for the Homeless of the Municipality of Thessaloniki
Κωδικός πρόσκλησης: 039.4B.12.1 | 2842/28-6-2023 (9ΣΖ57ΛΛ-ΤΧΕ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001891
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 1.985.886,03 €
Ημερομηνία έναρξης: 01/09/2023
Ημερομηνία λήξης 31/12/2025
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η πράξη αφορά την συνέχιση της λειτουργίας του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν συσταθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο με τη σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και λειτουργούν βάσει της ΚΥΑ υπ. αριθ. Δ23/οικ.19061/1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/Β) με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους». Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και η πρόσβαση των αστέγων σε βασικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και προσωπικής φροντίδας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν οι ωφελούμενοι να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται. Οι δομές αυτές καλύπτουν συμπληρωματικά τις ανάγκες των δικαιούχων σε στέγαση παρέχοντάς τους, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δ.Θ. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν να συνεχίσουν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων με την παροχή βασικών αγαθών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης και στην ενδυνάμωση και εμψύχωση των ωφελούμενων. Στόχος της πράξης είναι η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Ωφελούμενοι της πράξης είναι οι άστεγοι όπως ορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ. Η δομή «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Επίσης, ομάδα εργασίας στο δρόμο (street work) θα συμβάλει στην ασφαλή καταμέτρηση των αστέγων της πόλης και τη σαφή αποτύπωση των σημείων που βρίσκονται ή μετακινούνται , προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την επανένταξή τους. Η δομή «Υπνωτήριο αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συνέχιση λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και των παιδιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): CONTINUATION OF OPERATION OF THE WOMEN’S AND CHILDREN’S SHELTER OF THE MUNICIPALITY OF THESSALONIKI
Κωδικός πρόσκλησης: 035.4B.11.2 | 2448/20-06-2023 (62ΝΧ7ΛΛ-ΠΕΜ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001592
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 711.783,06 €
Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2023
Ημερομηνία λήξης 31/12/2025
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η Πράξης αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο να συνεχίσει να παρέχει στις γυναίκες και τα παιδιά τους, φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και εργασιακή συμβουλευτική για υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

1.Ο ξενώνας προσφέρει ασφαλή διαμονή και περιλαμβάνει στέγη και διατροφή. Κατά την εισαγωγή τους, το επιστημονικό προσωπικό είναι το αρμόδιο όργανο για την εισήγηση της αποδοχής ή μη, της εκάστοτε παραπομπής στη ?διοίκηση του ξενώνα, όπου είναι το τελικό αποφασιστικό όργανο για την εισαγωγή των γυναικών και των παιδιών τους. Οι υποψήφιες φιλοξενούμενες συμπληρώνουν έντυπη δήλωση/αίτηση οικειοθελούς προσέλευσης για φιλοξενία στο ξενώνα. Στη συνέχεια υπογράφουν, ώστε να τηρούν τους κανόνες διαβίωσης οι οποίοι ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας για τους Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Κατά την εισαγωγή τους, ελέγχεται η κατάσταση υγείας της φιλοξενούμενης και του/των παιδιών της (αν υπάρχουν), προσκομίζοντας ιατρικές εξετάσεις, με στόχο τόσο την προστασία της ίδιας και των παιδιών τους όσο και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός του ξενώνα.

2. Κοινωνική στήριξη:

Κοινωνική στήριξη όπου περιλαμβάνει την ενημέρωση των γυναικών σχετικά με κοινωνικές παροχές που μπορούν να αξιοποιήσουν (ασφαλιστικά δικαιώματα και τα θέματα οικογενειακών σχέσεων, τη γονική μέριμνα, έκδοση βιβλιαρίων, επιδόματα, παροχές υπηρεσιών σε παιδικούς σταθμούς, πρόσβαση σε σχολεία κ.α.). Εάν κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί από τις γυναίκες, παραπέμπονται σε αρμόδιες αρχές (π.χ. Αστυνομία, Εισαγγελία, υπηρεσίες υγείας κ.α.). Παρέχει στήριξη των παιδιών για την ομαλή πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των γυναικών σε νοσοκομεία ή σε κέντρα υγεία, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης των παιδιών κλπ.

3. Ψυχολογική υποστήριξη:

Ψυχολογική στήριξη για την ενδυνάμωση της γυναίκας και των παιδιών τους μέσω ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

4. Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση:

Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση όπου περιλαμβάνει υπηρεσίες προώθησης εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης. Γίνονται ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθεί η εργασιακή κατάσταση των γυναικών και παρουσιάζουν αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας (ΟΑΕΔ, Εμπορικοί,  Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων/ΑΤΕΙ, Κέντρα δια βίου μάθησης, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Επιμελητήρια, Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και εξειδικευμένα Κέντρα Υποστήριξης Ροµά, μεταναστών κλπ.).

5. Δράσεις δικτύωσης/δημοσιότητας:

Δράσεις δικτύωσης που αποτελούν την καθημερινότητα της λειτουργίας του Ξενώνα όπως: δικτύωση με τα Συμβουλευτικά Κέντρα καθώς και με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, δικτύωση με φορείς υποστήριξης των παιδιών και των ωφελούμενων όπως Κέντρα δημιουργικής Απασχόλησης, φορείς απασχόλησης ανηλίκων όπως ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δικτύωση με άλλους Δήμους και τα Παραρτήματά τους.

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότημα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Β’»
Τίτλος Πράξης (EN): Energy upgrade and exploitation of Renewable Energy Sources at the 30 Kleanthous Str. School Complex, Kato Toumpa, Municipality of Thessaloniki (PHASE B)
Κωδικός πρόσκλησης: 024.2.1.2 | 2066/27-06-2023 (ΡΥΓΙ7ΛΛ-1ΓΑ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001642
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 2.722.344,15 €
Ημερομηνία έναρξης: 08/06/2021
Ημερομηνία λήξης 31/12/2024
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Πρόκειται για τη Β΄Φάση τμηματοποιημένης πράξης, η οποία αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30, στην Κάτω Τούμπα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζονται το 2ο και 4ο Γυμνάσιο Τούμπας, το 20ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης (Κτίριο 1,2 και 3), το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το 1ο Πειραματικό Λύκειο (Κτίριο 4), καθώς επίσης και ένα σχολικό γυμναστήριο (Κτίριο 5).

Κύριοι στόχοι του έργου είναι η βέλτιστη ενεργειακή θωράκιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου, για την δημιουργία ενός πρότυπου, πιλοτικού εκπαιδευτικού συγκροτήματος, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, όσο και σε επίπεδο παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η αναμενόμενη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στο συγκρότημα, μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων θα είναι 2.089 MWh το έτος (μείωση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση κατά 79,8%). Η μείωση της εκπομπής CO2 αναμένεται ίση με 425,2 τόνους ανά έτος  (μείωση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση κατά 62,9%).

Ειδικότερα, στις εργασίες του έργου περιλαμβάνεται θερμομόνωση του κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση σκιάστρων, εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας συζευγμένων με γεωεναλλάκτη, αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και φωτιστικών εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου με νέα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, βιοκλιματικές επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, εγκατάσταση φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου στο κτίριο του 20ου Λυκείου και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 88,5 kWp. Μετά την υλοποίηση του έργου, τα κτίρια από κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Η (κτίρια 1,2 και 3) και Ε (κτίρια 4 και 5) του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) αναβαθμίζονται σε ενεργειακή κατηγορία Β+ (Κτίριο 1,2 και 3), Β (Κτίριο 4) και Β+ (Κτίριο 5).

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συνεχιζόμενες δομές παροχής βασικών αγαθών Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): Continuation Structures for the provision of basic goods of the Municipality of Thessaloniki
Κωδικός πρόσκλησης: 037.4Β.11.8 | 3941/4-9-2023 (6ΝΔΑ7ΛΛ-Μ10)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6002253
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 505.176,86 €
Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2023
Ημερομηνία λήξης 31/12/2025
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη λειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Θεσσαλονίκης.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί σε κατάλληλο κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης και πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ και από τα μέσα μαζική μεταφοράς. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε χώρο εμβαδού 150 τμ και φέρει την ειδική κοινή σήμανση, όπως ορίζεται από τον Εθνικό Μηχανισμό Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης. Επίσης διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους όπως ράφια, ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, για την αποθήκευση, των προς διάθεση ειδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των κείμενων υγειονομικών κανονισμών.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται στη φιλοσοφία της υαισθητοποίησης, της αλληλέγγυας δράσης και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, τρόφιμα και διάφορα απαραίτητα είδη διαβίωσης καθώς και ρούχα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Προσφέρει επίσης δωρεάν, διάφορα είδη ψυχαγωγίας και απασχόλησης ελεύθερου χρόνου.Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιλέγονται κατόπιν αιτήσεως και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Η παροχή συσσιτίων διανέμει γεύματα ημερησίως , πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κ.α. για την σίτιση των ωφελούμενων. Η παροχή συσσιτίου χρησιμοποιεί υφιστάμενες υποδομές (ΚΑΠΗ) διασφαλίζοντας την τήρηση των κείμενων υγειονομικών κανονισμών για την διανομή του φαγητού.Οι δικαιούχοι είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιλέγονται κατόπιν αιτήσεως και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και τηρούνται οι διατάξεις περί απορρήτου για τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων. Η παροχή σισσυτίου σε άτομα μα αναπηρία γίνεται κατ΄οίκον για τις περιπτώσεις που δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων στους χώρους διανομής του. Οι κοινωνικοί λειτουργοί καταρτίζουν την τελική κατάσταση δικαιούχων.Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει, σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί σε κατάλληλο κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης και πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα από ΑμεΑ και από τα μέσα μαζική μεταφοράς.Διαθέτει κατάλληλους χώρους για την αποθήκευση των προς διάθεση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, αερίζεται και φωτίζεται φυσικά, έχει κλιματισμό, ψυγείο συνδεδεμένο με γεννήτρια ενώ διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας. Συγκεντρώνει φάρμακα και λοιπά είδη φαρμακείου για νοικοκυριά και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια και δε διαθέτουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη ή/και κοινωνική ασφάλιση (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι). Ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί τοπικά φαρμακεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των πολιτών, συμβάλλει στη μείωση των φαρμάκων που καταλήγουν στις χωματερές καθώς κάθε ιδιώτης, φαρμακοποιός ή εταιρία μπορούν να δωρίσουν φάρμακα, ακόμα και αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι ημερομηνίες λήξης να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους.
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης (EL): Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ του Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): Continuation of Community Centers and Migrants Integration Center of the Municipality of Thessaloniki
Κωδικός πρόσκλησης: 043.4Β.11.7.2/2986/04-07-2023 (ΨΖΜΡ7ΛΛ-4ΛΟ)
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 6001893
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Πράξης: 1.001.121,84€
Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2023
Ημερομηνία λήξης 31/12/2025
Υπηρεσία υλοποίησης: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η πράξη αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ του Δήμου Θεσσαλονίκης που χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020).

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελεί μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  (που ξεκίνησε για το Δήμο Θεσσαλονίκης από τον Ιανουάριο του 2017), το Επίδομα Στέγασης, τα αναπηρικά προνοιακά επιδόματα, το επίδομα γέννησης, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και τη ΓΓ Διά Βίου Μάθησης, η παροχή νομικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Έχει οργανωθεί ένα (1) Κέντρο Κοινότητας, με δύο γραφεία, ένα (1) στον ανατολικό τομέα και ένα (1) στο δυτικό τομέα της πόλης.

Επιπρόσθετα εδρεύει το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) στο δυτικό τομέα λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προσφύγων στην περιοχή. Το ΚΕΜ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την ομάδα-στόχο, με σκοπό την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας και πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και διαπολιτισμικής μεσολάβησης / διερμηνείας. Η επιλογή αυτή συνιστάται προκειμένου να  διασφαλιστεί η ενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα. Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία και πλήρη αξιοποίηση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων είναι εφικτή η διασύνδεση του ΚΕΜ (και κατ΄ επέκταση του Κέντρου Κοινότητας) με όλες τις Υπηρεσίες και δομές κοινωνικού χαρακτήρα των ΟΤΑ και η ύπαρξη πνεύματος συλλογικότητας και συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Μ., Κ.Κ., των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως επίσης και η διασύνδεση του ΚΕΜ με τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και τους συλλόγους μεταναστών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

– Υποστήριξη όλων των Τμημάτων της Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας – Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών, Αιτήσεις για Κοινωνικά επιδόματα και δικτύωση – Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες) – Υλοποίηση μαθημάτων και παράλληλων δράσεων για την κοινωνική ένταξη