Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου
Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου

Πρόγραμμα:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»
Τίτλος Πράξης (Αγγλικά) :
Restoration of Kriezotou Preserved School
Τίτλος Πράξης :
Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου
Προϋπολογισμός:
2.074.633,17 €
Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου:
2.008.501 €
Ίδιοι πόροι ΔΘ:
66.132,17 €
Ημερομηνία έναρξης:
21/10/2020
Ημερομηνία λήξης:
21/10/2022
Σύντομη Περιγραφή Έργου:
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση της μορφής του διατηρητέου κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις της στατικής αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού του, τις εργασίες βελτίωσης του εδάφους στο οποίο εδράζεται και τις ηλεκτροµηχανολογικές παρεμβάσεις, καθώς και η προσαρμογή του στις σύγχρονες προδιαγραφές.
Λοιπές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/)

 

Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών
Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών

Πρόγραμμα:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Τίτλος Πράξης:
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αξιοποίηση του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΥ στην οδό Σκεπαστού 10
Σύντομος τίτλος:
Κτίριο Σκεπαστού
Συνολικός προϋπολογισμός:
37.690,85 €,
Προϋπολογισμός ΔΘ:
37.690,85 €
Ημερομηνία έναρξης:
1/11/2020
Ημερομηνία λήξης:
1/11/2021
Χρηματοδότηση:
Πράσινο Ταμείο (100%)
Σύντομη Περιγραφή Έργου:
Ο Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων έχει ως αντικείμενο τη «Μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου παιδικού σταθμού και κοινωφελών λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος Χρυσικού στην οδό Σκεπαστού 10» και στοχεύει στην κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου για την εξυπηρέτηση κοινωφελών χρήσεων σε ακίνητο που κληροδοτήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Λοιπές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/)

Πράσινο Ταμείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας