27.3 C
Thessaloniki

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια, Δ.Θεσσαλονίκης»,   στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »   στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 2.698.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 1.145.500,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.552.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.698.000,00

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης μετά από δικαιολογημένο αίτημα του Δήμου και Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπονται :

Α) «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 1ο Δημοτικό – 1ο,8ο-101ο Νηπιαγωγεία Ε΄Δ.Κ.» ,στην οδό Κασσανδρέως, περιοχή Ντεπό,  συνολικής επιφάνειας 8.380 τ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.475.000 Ευρώ.

Β) «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στα 58ο-86ο-114ο-115ο-119 Νηπιαγωγεία Δ΄ΔΚ.», στην οδό Βιζύης 1 &Πυλαίας στην Άνω Τούμπα συνολικής επιφάνειας 3.040 τ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 665.000 Ευρώ.

Γ) «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 77ο Δημοτικό σχολείο Δ΄Δ.Κ.», στην οδό Καβείρων 6 στην Άνω Τούμπα, συνολικής επιφάνειας 2.350 τ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 558.000 Ευρώ.

Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων στοχεύει στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής αυλής με ενσωμάτωση των αρχών περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων χώρων. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Η δημιουργία συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης
  • Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
  • Ο αειφορικός χαρακτήρας των επεμβάσεων

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο αφορά: δαπεδόστρωση με έγχρωμη άσφαλτο για δημιουργία χώρου αθλοπαιδειών, νέες φυτεύσεις, αντικατάσταση αθλητικού εξοπλισμού, αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, βρύσες κ.α.), φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED,  κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ,

Άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της παρέμβασης είναι τόσο η σχολική κοινότητα (μαθητές και διδακτικό προσωπικό) του σχολείου όσο και οι γονείς – κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης που επισκέπτονται το σχολείο σε ημερήσια βάση καθώς η ανάπλαση  θα αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά την αυλή.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ.Θεσσαλονίκης», στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ  «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»   στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 549.661,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 473.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   76.661,00
ΣΥΝΟΛΟ 549.661,00

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης μετά από δικαιολογημένο αίτημα του Δήμου και Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπονται  εργασίες που αφορούν επιλέξιμες δαπάνες και συγκεκριμένα: προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου και  κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού (?) , βάσει της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας το οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς στις ενέργειες κλεισίματος, εντός εξαμήνου από την οριστική τους παραλαβή στις παρακάτω παιδικές χαρές:

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Α8 Μεσολογγίτη
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2 Β3 Μπαλόγλου -Παπαθανασίου
3 Β4 Πλατεία Γαλοπούλου
4 Β10 Αγ. Νέστορος – Αγ.Δημητρίου
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
5 Δ7 Ίριδος – Ισιδώρου
6 Δ8 Βιάνδρου – Αδαμίδη
7 Δ17 Βοσπόρου – Αμφίσσης
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
8 Ε11 Ποσειδώνιο – Λογοθέτου
9 Ε28 Κήπος της μουσικής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10 ΣΤ2 Γυμναστηρίου – Τρικούπη

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την  Πρόσκληση δεν ήταν επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών καθώς και δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης.

ΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 427.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 370.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 57.800,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 427.800,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ
Η Πράξη αφορά  την προμήθεια τεσσάρων μηχανημάτων έργου που θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων και της τις Διεύθυνσης Βιώσιμής Κινητικότητας & Δικτύων. Τα Μηχανήματα έργου είναι τα εξής:1. Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής, µε παρελκόµενα
2. Ελαστικοφόρος εκσκαφέας φορτωτής
3. Ελαστικοφόρο τηλεσκοπικό μηχάνημα φόρτωσης
4. Ελαστικοφόρος µικρός φορτωτήςΤο συνολικό πραγματικό κόστος προμήθειας των μηχανημάτων ανήλθε ως 342.802,64 €, το οποίo καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, μηδενίζοντας την ιδία συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκη.Η Πράξη ολοκληρώθηκε στις 10/12/2020
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 1.014.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:
1)     «Συντήρηση και αναβάθμιση έξι γηπέδων στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 392.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
2)     «Ανακατασκευή γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)» προϋπολογισμού 622.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 600.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 414.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.014.000,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ
Οι προτεινόμενες εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους αθλούμενους, την προαγωγή της φυσικής άσκησης και των αθλητικών δραστηριοτήτων προς όφελος της υγείας των δημοτών και την καλύτερη αξιοποίηση των υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την λειτουργική τους αναβάθμιση. Η συνολική παρέμβαση, λόγω χωροθέτησης των γηπέδων και γειτνίασης με χώρους πρασίνου και αναψυχής, τα καθιστά αθλητικούς πόλους έλξης υπερτοπικής σημασίας. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα οδηγήσει στην έκδοση της απαιτουμένης άδειας λειτουργίας βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 286.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 286.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0 €
ΣΥΝΟΛΟ 286.000,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ
Τα στέγαστρα της αστικής συγκοινωνίας μιας πόλης αποτελούν σημαντικό και αρκετά έντονο στοιχείο του δημοσίου χώρου και ταυτόχρονα έχουν σοβαρό λειτουργικό ρόλο, είναι σκόπιμο αφενός να βρίσκονται σε καλή κατάσταση ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήστες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κι αφετέρου με την αισθητική τους να αναβαθμίζουν  την ποιότητα του αστικού τοπίου. Ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικές αναφορές και γνωρίσματα όπως το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συνεπώς, μετά την πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση των υφιστάμενων στάσεων στην πόλη μας για τους παραπάνω λόγους και γιατί πλέον τα υφιστάμενα στέγαστρα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού ενώ ήδη ο βαθμός στον οποίο τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης (σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κτίρια στέγασης δημόσιων ή δημοτικών υπηρεσιών) που εξυπηρετούνται από τη χωροθέτηση των υφιστάμενων στάσεων δεν είναι ικανοποιητικός.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 5.794.911,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 398.937,59 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 5.395.973,65 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.794.911,24 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ
Θα πραγματοποιηθεί η σύνταξη τευχών δημοπράτησης, για τα προτεινόμενα μέτρα πυρασφάλειας σύμφωνα με την υπό έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη και την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον θα υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα στην μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που αφορούν την εγκατάσταση, συμπλήρωση και έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Σκοπός της πρότασης είναι η θωράκιση της σχολικής μονάδας και η προστασία και ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, βάσει της υπ’  αριθ. 16/2015 Πυροσβεστική διάταξη (Β΄2326) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» και όλο του ισχύοντος νομικού πλαισίου (διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄80) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» και των άρθρων 1-4 και 7 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων».

Συνολικά θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε 84 σχολικές μονάδες.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικού προϋπολογισμού 186.806,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 71.300,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 155.506,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 186.806,00 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ
Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση των σχολικών µονάδων για την απρόσκοπτη µετακίνηση και εξυπηρέτηση όλων των ατόµων της σχολικής κοινότητας (µαθητών, γονέων-κηδεµόνων, εκπαιδευτικών), την διασφάλιση της µη διάκρισης σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία, ο µη αποκλεισµός από την σχολική ζωή και η συµµόρφωση µε το ενωσιακό δίκαιο, όπως αυτό διαµορφώνεται στην εθνική νοµοθεσία (άρθρο 26 του ν. 4067/12).

Συνολικά θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε 31 σχολικές μονάδες.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Επιχορήγησης των Δήμων είναι:

 

Α/Α Λεκτικό έργο/προμήθειας/υπηρεσίας Είδος δράσης Εκτιµώµενος πρ/γισµός ή σύµβαση Χρηµατοδότηση από ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ Χρηµατοδότηση από άλλες πηγές
1 Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας Έργο 1.310.095,77 1.310.095,77 0
2 Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων πόλης Προμήθεια 500.000,00 250.000 250.000
3 Αμοιβή για την καταγραφή και επικαιροποιηση των πληροφοριακών πινακίδων πόλης Υπηρεσία 9.500,00 9.500,00 0
4 Μελέτη αποκατάστασης οξειδωμένων μεταλλικών στοιχείων φέροντος οργανισμού σχολικού γυμναστήριου στην Αναξίμανδρου 79 Μελέτη 50.000,00 25.000 25.000
5 Επισκευή συντήρηση αναβάθμιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων ∆δημοτικών κτιρίων 2020 ‘Εργο 1.000.000,0 384.904,23 615.095,77
ΣΥΝΟΛΟ 2.869.595,77 1.979.500,00 890.095,77

Συνοπτικά,  οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Επιχορήγησης περιγράφονται ως:

  • Το έργο 1 αφορά περισσότερα από 50 σχολικά κτίρια για τα οποία είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι εργασίες σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες πυρασφάλειας, προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας
  • Η προμήθεια 2 αφορά την αντικατάσταση και συμπλήρωση των πινακίδων προσανατολισμού και πληροφόρησης της πόλης, έργο απαραίτητο για την τουριστική προβολή της πόλης, την οικονομική ανάπτυξη και τη διαχείριση της διερχόμενης κυκλοφορίας. Είναι απαραίτητη αφενός η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος σήμανσης και οδικής πληροφόρησης στο Δήμο μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με τρόπο ομοιόμορφο, εύληπτο, ευκρινή και αφετέρου η απομάκρυνση των παλαιών ακαλαίσθητων και φθαρμένων πινακίδων.
  • Η υπηρεσία 3 αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, και περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε κόμβους και οδικούς άξονες του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον εντοπισμό των προβλημάτων στην πληροφοριακή σήμανση και τη σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για την τοποθέτηση νέων πινακίδων προσανατολισμού και πληροφόρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
  • Η μελέτη υπ’ αρ. 4 αφορά την υλοποίηση μελέτης αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του σχολικού γυμναστηρίου στην οδό Αναξιμάνδρου 79. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της μελέτης προέκυψε από τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου στα πλαίσια της συμφωνίας – πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών για τη διενέργεια Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το έργο 4 αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των δημοτικών κτηρίων. Ενδεικτικά, οι παρεμβασεις θα υλοποιηθούν στην Casa Bianca, στο πολιτιστικό κέντρος της 5ης Κοινότητας, στο Δημαρχειακό Μέγαρο, στο παλιό Δημαρχείο Τριανδρίας και στα ΚΑΠΗ Τριανδρίας, στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας, στο Κέντρο Ιστορίας, στο θέατρο Άνετον, στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής.

Τίτλος Πράξης (EL): «Προμήθεια Εξοπλισμού» του Δήμου Θεσσαλονίκης
Τίτλος Πράξης (EN): «Equipment Supply» of the Municipality of Thessaloniki
Ποσό χρηματοδότησης: 193.200,00 €
Απόφαση ένταξης: 22660/15-3-2023 (ΑΔΑ: 9Η5846ΜΤΛ6-Α5Ψ)
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το έργο αποτελείται από 2 υποέργα:

Υποέργο 2: Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού

Το υποέργο αφορά στη προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, οργάνων εκγύμνασης/παιχνιδιών και αστικού εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκων σκύλων σε χώρους πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 Ν.4830/2021

Υποέργο 3:Προμήθεια Δαπάνης για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Δήμου που απορρέουν από το Ν. 4830/2021.

φορά τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, ήτοι μίας ειδικής εγκατάστασης που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς (περ. η άρθρου 1 Ν.4039/2012 (Α΄ 15). σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (Α’15).

Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 9 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/18-9-2021) «…. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν φιλοξενούνται σε ανάδοχο, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ για το συγκεκριμένο ζώο (δήμος ή φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιώτης που διαθέτουν καταφύγιο), εφόσον αυτοί δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους από τον παρόντα νόμο και ιδίως, αν δεν έχουν στειρώσει τα ζώα αυτά, εκτός εάν καταβληθεί αστική αποζημίωση για την προκληθείσα βλάβη ή ζημία από άλλον φορέα, όπως ασφαλιστική εταιρεία. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν σημανθεί, η ευθύνη βαρύνει τον δήμο στα όρια του οποίου προκλήθηκε η βλάβη ή η ζημία.». Κατά συνέπεια ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της χρηματοδοτούμενης πράξης, αναμένεται να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη κείμενη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 30 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/18-9-2021) «Κάθε δήμος δύναται να κατασκευάζει και να λειτουργεί περιφραγμένα πάρκα σκύλων για την εξασφάλιση χώρου άσκησής τους» και «Επιτρέπονται η εγκατάσταση και η λειτουργία περιφραγμένων πάρκων σκύλων στους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου πόλης και των οικισμών, όπως πλατείες, πάρκα και άλση. Η θέση και το μέγεθός τους, δεν αναιρούν τη βασική λειτουργία του κοινόχρηστου χώρου στον οποίο εντάσσονται. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία περιφραγμένων πάρκων σκύλων σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από κατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία πέντε πάρκων σκύλων προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα:

– της νόμιμης ελεύθερης (χωρίς λουρί) κίνησης των σκύλων σε έναν ασφαλή χώρο

– δημιουργίας επαφών με άλλους σκύλους που θα συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή τους

– κίνησης και απασχόλησης των σκύλων

– ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας των ιδιοκτητών σκύλων

– παρακολούθησης των σκύλων από τους ιδιοκτήτες σε περιβάλλον με άνετες συνθήκες

– αφιέρωσης ποιοτικού χρόνου του ιδιοκτήτη στο σκύλο του