“Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια”
“Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια”

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια, Δ.Θεσσαλονίκης»,   στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ  «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις »   στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 2.698.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 1.145.500,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.552.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.698.000,00

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης μετά από δικαιολογημένο αίτημα του Δήμου και Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπονται :

Α) «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 1ο Δημοτικό – 1ο,8ο-101ο Νηπιαγωγεία Ε΄Δ.Κ.» ,στην οδό Κασσανδρέως, περιοχή Ντεπό,  συνολικής επιφάνειας 8.380 τ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.475.000 Ευρώ.

Β) «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στα 58ο-86ο-114ο-115ο-119 Νηπιαγωγεία Δ΄ΔΚ.», στην οδό Βιζύης 1 &Πυλαίας στην Άνω Τούμπα συνολικής επιφάνειας 3.040 τ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 665.000 Ευρώ.

Γ) «Διαμόρφωση σχολικής αυλής με βιοκλιματικά κριτήρια στο 77ο Δημοτικό σχολείο Δ΄Δ.Κ.», στην οδό Καβείρων 6 στην Άνω Τούμπα, συνολικής επιφάνειας 2.350 τ.μ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 558.000 Ευρώ.

Η υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων στοχεύει στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής αυλής με ενσωμάτωση των αρχών περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων χώρων. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Η δημιουργία συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης
  • Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
  • Ο αειφορικός χαρακτήρας των επεμβάσεων

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο αφορά: δαπεδόστρωση με έγχρωμη άσφαλτο για δημιουργία χώρου αθλοπαιδειών, νέες φυτεύσεις, αντικατάσταση αθλητικού εξοπλισμού, αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, βρύσες κ.α.), φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED,  κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ,

Άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της παρέμβασης είναι τόσο η σχολική κοινότητα (μαθητές και διδακτικό προσωπικό) του σχολείου όσο και οι γονείς – κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης που επισκέπτονται το σχολείο σε ημερήσια βάση καθώς η ανάπλαση  θα αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά την αυλή.

“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ.Θεσσαλονίκης”
“Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ.Θεσσαλονίκης”

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ.Θεσσαλονίκης», στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ  «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»   στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», συνολικού προϋπολογισμού 549.661,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 473.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   76.661,00
ΣΥΝΟΛΟ 549.661,00

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης μετά από δικαιολογημένο αίτημα του Δήμου και Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπονται  εργασίες που αφορούν επιλέξιμες δαπάνες και συγκεκριμένα: προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου και  κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού (?) , βάσει της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας το οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς στις ενέργειες κλεισίματος, εντός εξαμήνου από την οριστική τους παραλαβή στις παρακάτω παιδικές χαρές:

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1 Α8 Μεσολογγίτη
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2 Β3 Μπαλόγλου -Παπαθανασίου
3 Β4 Πλατεία Γαλοπούλου
4 Β10 Αγ. Νέστορος – Αγ.Δημητρίου
Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
5 Δ7 Ίριδος – Ισιδώρου
6 Δ8 Βιάνδρου – Αδαμίδη
7 Δ17 Βοσπόρου – Αμφίσσης
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
8 Ε11 Ποσειδώνιο – Λογοθέτου
9 Ε28 Κήπος της μουσικής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10 ΣΤ2 Γυμναστηρίου – Τρικούπη

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την  Πρόσκληση δεν ήταν επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών καθώς και δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης.