Ηλεκτρονικόs ανοικτός διαγωνισμός για την ”Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του

20 Μαΐου 2019 - 10:15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης” σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 269.715,50 € με το Φ.Π.Α. 24%

Αριθμ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 74007

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 16-5-2019 και ώρα 07:00 π.μ.

Κωδικός CPV

Τα προς προμήθεια είδη  κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 09134100-8 (πετρέλαιο κίνησης), 09135100-5 (πετρέλαιο θέρμανσης) και 09132100-4 (βενζίνη αμόλυβδη).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 269.715,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (217.512,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά τέλη.

Υποδιαίρεση σε τμήματα

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για τη συνολική ποσότητα κάθε τμήματος (για όλα τα είδη καυσίμων κάθε τμήματος). Στην περίπτωση που κατατεθεί προσφορά που δεν αφορά όλα τα είδη του τμήματος, αυτή θα απορρίπτεται.

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα :

Για όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της/των σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
  2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (e-ΤΕΥΔ)
  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.2 της υπ΄αριθμ.13/2019 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ.13/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής  που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.6 αντίστοιχα της υπ΄αριθμ.13/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης  ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 20-5-2019 και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 31-5-2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 6-6-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Έννομη προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπ΄αριθμ.13/2019 Διακήρυξη.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2634/13-3-2018 (ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91) και 9264/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΝΦΩΜΩΡ5-Ω6Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο προδικαστικής προσφυγής πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 223.467,72€, με Φ.Π.Α 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 85.283,81 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, για εργασίες μεταφοράς, τοποθέτησης – εγκατάστασης και συναρμολόγησης εξοπλισμού διαμερισμάτων,, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Περισσότερα
X