25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΗλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και...

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του”, προϋπολογισμού δαπάνης 307.398,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 67/2017   

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του” π.δ. 307.398,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 54556

1) Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών, Ταχ.Δ/νση : Βασ.Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ. 54636, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, κωδικός NUTS : GR122.
Πληροφορίες Ε.Σκέντου, τηλ.2313 317535, fax  2313 317519, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr.

2) CPV : 19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

3) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δεκατέσσερα (14) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά :

ΤΜΗΜΑ 1 : Πλαστικοί σάκοι οδικών-αστικών απορριμμάτων με πιέτα χρώματος κεραμιδί ή πράσινο 70Χ90 cm με ή χωρίς εκτύπωση π.δ. 158.015,55 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 2 : Πλαστικοί σάκοι για καλαθάκια με πιέτα, χρώματος μαύρου, 50Χ60 cm π.δ. 39.671,32 με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 3 : Πλαστικοί σάκοι για μεταλλικά δοχεία απορριμμάτων με πιέτα, χρώματος μαύρου, 60Χ80 cm π.δ. 38.449,24 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 4 : Πλαστικοί σάκοι για μεταλλικά δοχεία απορριμμάτων με πιέτα, χρώματος μαύρου, 60Χ60 cm π.δ. 32.077,87 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 5 : Πλαστικοί σάκοι για κάδους 360 lt με πιέτα, χρώματος μαύρου, 140Χ140 cm π.δ. 2.237,21 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 6 : Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων συλλογής περιττωμάτων σκύλων, χρώματος λευκού, 25Χ20 cm π.δ. 1.063,73 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 7 :  Πλαστικοί σάκοι ανακυκλώσιμων απορριμμάτων με πιέτα, χρώματος μπλε, 70Χ90 cm  με ή χωρίς εκτύπωση π.δ. 6.565,55 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 8 : Πλαστικοί σάκοι για καλαθάκια με πιέτα, χρώματος μαύρου, 45Χ80 cm π.δ. 3.401,01 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 9 : Σακούλες πλαστικές χρωματιστές τύπος τσάντα Νο60 π.δ. 1.672,76 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 10 : Σακουλάκια για καλαθάκι γραφείου π.δ. 7.014,31 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 11 : Σακούλες συσκευασίας συνθετικές από μαλακό πολυαιθυλένιο (LPDE), διαφανείς, βάρους τουλάχιστον 14 γραμμαρίων, 20Χ60 cm π.δ. 1.729,80 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 12 : Σακούλες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ με εκτύπωση π.δ. 4.960,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 13 : Σακούλες για το Κοινωνικό Παντοπωλείο π.δ. 3.100,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ 14 : Πλαστικές σακούλες πολυαιθυλενίου (ενισχυμένες, διάφανες) για την συσκευασία άμμου, αλατιού, μπάζων κλπ, 32Χ65 cm π.δ. 7.440,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

4) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 307.398,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (247.901,90 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

5) Πηγή χρηματοδότησης : τα ανταποδοτικά τέλη για τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, τα Προγράμματα “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” και   “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης”  για τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, το Πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, ΕΣΠΑ” για τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών και οι ίδιοι πόροι για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά πρόσωπα και τις Σχολικές Επιτροπές του.

6) Γλώσσα σύνταξης προσφορών : ελληνική

7) Νόμισμα : ευρώ

8) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.

9) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : δώδεκα (12) μήνες.

10) Διάρκεια της σύμβασης  : οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή, πρωτοκόλλησή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

11) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α. σε κράτος-μέλος   της Ένωσης

β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

12) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α…………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ