32.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, PLOTTER ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  45/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία), για την προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και β) φωτοτυπικού και ξηρογραφικού χαρτιού, χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων, plotter και χαρτοταινίας μηχανήματος προτεραιότητας για τα έτη 2017 & 2018, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 501.254,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ. 2313 317538, fax 2113 317537, e-mail: a.asvesta@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου: www.thessaloniki.gr, πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, από την αρμόδια υπάλληλο Κ.Ασβεστά.
 2. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α.

3.Αντικείμενο της Σύμβασης:  Προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και β) φωτοτυπικού και ξηρογραφικού χαρτιού, χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων, plotter και χαρτοταινίας μηχανήματος προτεραιότητας για τα έτη 2017 & 2018, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 501.254,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Κωδικός CPV: 30197642-8, 30192700-8
 2. Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή ηλεκτρονική
 3. Είδος της σύμβασης: Προμήθεια
 4. Τόπος παράδοσης: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης
 5. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα (είδη) του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α)
 6. Κύριοι όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι
 7. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική
 8. Νόμισμα: Ευρώ
 9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α),μόνο βάσει τιμής.
 10. Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δώδεκα (12) μήνες
 11. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
 12. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία υποβάλλονται και οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
 13. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 24-08-2017
 14. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 01-09-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 π.μ.
 15. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02-10-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 16. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Tέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 06-10-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 11.00 μ.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
 2. Όροι συμμετοχής:

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής

– Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

– Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)

β)Τεχνική ικανότητα

 Η Τεχνική Προσφορά περιέχει, εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζομένων :

– Αναλυτική Τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

-Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

– Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) για τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερόμενων ειδών, το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.

– Πελατολόγιο της τελευταίας τριετίας που θα επιβεβαιώνεται για κάθε διαγωνιζόμενο από την υποχρεωτική υποβολή των αντίστοιχων συμβάσεων.

– Βεβαίωση καλής συνεργασίας με άλλους φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της τελευταίας τριετίας.

– Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) όπου θα πιστοποιείται, με την    προσκόμιση κατάλληλων-επίσημων εγγράφων από τον κατασκευαστή των ειδών, όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας διακήρυξης, ο κωδικός του προϊόντος και η ημερομηνία κατασκευής τους, η οποία δε θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

– Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) για αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ειδών με άλλα, εντός είκοσι (20) ημερών από την επιστροφή, που θα είναι σύμφωνα με τους όρους της  διακήρυξης.

– Απόδειξη κατάθεσης δειγμάτων. Επί ποινή αποκλεισμού υποβολή δειγμάτων για τα είδη που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας διακήρυξης, τα οποία θα κατατεθούν την ημέρα διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, στην Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης (Κεντρικό Δημοτικό  Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου Α΄1,  Κτίριο Ε,  ημιώροφος,  γραφείο 020).

 1. Δικαιολογητικά κατακύρωσης:

– Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να έχει ισχύ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου

– Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω

– Φορολογική ενημερότητα

– Ασφαλιστική ενημερότητα

– Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης), ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.

– Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία

– Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) : ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι η παράδοση θα γίνεται σύμφωνα με τη ειδικούς όρους της διακήρυξης παρούσας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εξ’ ολοκλήρου.

– Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου κατά περίπτωση

– Βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προμηθευτή που πρόκειται να εκπροσωπηθεί στο διαγωνισμό.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δωδεκάμηνη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

25. Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η παρούσα προκήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται επίσης, εντύπως από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη, τους ειδικούς όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά υπηρεσία, το σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού, το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ