Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη», προϋπολογισμού δαπάνης εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (980.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

28 Δεκεμβρίου 2018 - 13:22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο29Ε/2018

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη», προϋπολογισμού εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (980.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες 387.014,70
ΓΕ & ΟΕ (18%): 69.662,65
456.677,35
Απρόβλεπτα (15%): 68.501,60
525.178,95
525.178,95
ΗΜ εργασίες: 126.671,46
ΓΕ & ΟΕ (18%): 22.800,86
149.472,32
Απρόβλεπτα (15%): 22.420,85
171.893,17
Εργασίες πρασίνου: 63.650,38
ΓΕ & ΟΕ (18%): 11.457,07
75.107,45
Απρόβλεπτα (15%): 11.266,12
86.373,57
783.445,69
Αναθεώρηση: 6.876,89
790.322,58
ΦΠΑ (24%) 189.677,42
980.000,00

 

—————————————————————————————————-

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθ. 84/13-02-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 29Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79580) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη», κάντε κλικ ε δ ώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής μελέτης αναφορικά με την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης και δημιουργίας υπαίθριων χώρων Άθλησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 8/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 1.282.160,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα
X