Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη», προϋπολογισμού δαπάνης εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (980.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

28 Δεκεμβρίου 2018 - 13:22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο29Ε/2018

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη», προϋπολογισμού εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (980.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες 387.014,70
ΓΕ & ΟΕ (18%): 69.662,65
456.677,35
Απρόβλεπτα (15%): 68.501,60
525.178,95
525.178,95
ΗΜ εργασίες: 126.671,46
ΓΕ & ΟΕ (18%): 22.800,86
149.472,32
Απρόβλεπτα (15%): 22.420,85
171.893,17
Εργασίες πρασίνου: 63.650,38
ΓΕ & ΟΕ (18%): 11.457,07
75.107,45
Απρόβλεπτα (15%): 11.266,12
86.373,57
783.445,69
Αναθεώρηση: 6.876,89
790.322,58
ΦΠΑ (24%) 189.677,42
980.000,00

 

—————————————————————————————————-

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθ. 84/13-02-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 29Ε/2018 (συστημικός αριθμός 79580) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου – Βούλγαρη», κάντε κλικ ε δ ώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1726 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού αναφορικά με την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για σχολικά συγκροτήματα και εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 253.704,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, προϋπολογισμού δαπάνης 50.158,00 €.

Περισσότερα

Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων του, προϋπολογισμού δαπάνης 247.095,18€ (συμπ. ΦΠΑ 6%,13% και 24%)

Περισσότερα
X