34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4765/2021 και ισχύει.

 2. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε’ του Ν. 3812/2009.

 3. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της ΠΥΣ 33/2006 (όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις στις οποίες εμπίπτει η επιχείρηση)

 4. Την διάταξη του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.07.2007)

 5. Το άρθρο 225 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του ν.4555/2018 σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

 6. Το 26059/10-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ)

 7. Την υπ’ αριθμ.77/2021 (ΑΔΑ:672ΑΟΛΩ0-ΠΕ9) απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

 8. Την υπ’ αρίθμ.2654/29-10-2021 Βεβαίωση κάλυψης δαπάνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη να στελεχωθεί το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Επιχείρησης το ταχύτερο δυνατόν με έναν (1) άτομο ειδικότητας Δ.Ε Οδηγός Λεωφορείου Αμεα

 10. Την υπ΄αριθμ. 78/2021 (ΑΔΑ:6Ξ7ΖΟΛΩ0-ΒΨ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Δ.Ε Οδηγός Λεωφορείου Αμεα πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡ. ΘΕΣEΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Δ.Ε

Οδηγός Λεωφορείου Αμεα

(πλήρους απασχόλησης – Δευτέρα – Παρασκευή )

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο (2) μήνες

 1. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής

 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας

 3. Κάρτα Ηλεκτρονικού ταχογράφου

 4. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 5. Επαγγελματική Εμπειρία σε ανάλογη θέση

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης

Χρόνος Ανεργίας (1 μόριο ανά μήνα με ανώτατό όριο τους 12 μήνες)

Έως 12 μόρια

Εμπειρία κατά προτίμηση σε αντίστοιχες δομές (1 μόριο ανά μήνα εμπειρίας και έως 24 μήνες)

Έως 24 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια (μονογενείς , πολύτεκνοι, κλπ)

ΕΙΔΙΚΕΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω θέσης.

Οι επιλεγέντες ως προσληπτέοι στην ανωτέρω ειδικότητα οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση, όπως και πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4820/2021.

Οι επιλεγέντες ως προσληπτέοι στην ανωτέρω ειδικότητα και σύμφωνα με τον Νόμο 4820/23.07.2021 (ΦΕΚ 130/Α΄/23.07.2021 Άρθρο 206) περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία -Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν.4756/2020 (Α’ 235)-) οφείλουν να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 το Ν.2190/1994.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη όπου να αναφέρεται ξεκάθαρα το αντικείμενο και ο κωδικός της θέσης.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής

 4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας

 5. Κάρτα Ηλεκτρονικού ταχογράφου

 6. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 7. Αποδεικτικό εμπειρίας

 8. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 9. Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19.

 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

 • Ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δικαστική αντίληψη και

 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 • Ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας, Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του Δημόσιου Τομέα εξαιτίας πειθαρχικού αδικήματος του άρθρου 17 του Ν. 3584.

 • Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 17/11/2021 έως την Παρασκευή 26/11/2021.

Λόγω των εξελίξεων στον χώρο της υγείας (υγειονομική κρίση λόγω covid 19), καθώς και των έκτακτων μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με email, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του Υποψηφίου και η αιτιολογία. Οι υποψήφιοι θα αποστέλλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.: info@kedith.gr

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιχείρησης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Τετάρτη 17/11/2021 έως την Παρασκευή 26/11/2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΒΑΡΣΑΜΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

Για να κατεβάσετε την επαναπροκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ