Επαναπροκήρυξη της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας»

23 Νοεμβρίου 2018 - 13:24

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε μέλη των 14 Παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης με προβλήματα υγείας» και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα :

Υπηρεσία Κωδικός-Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης 201 -ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 4 μαζί με τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101-102), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148, 54645 Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα 27/11/2018 – 06/12/2018, τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09.00 – 14.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε  εδώ
Για να κατεβάστε το Έντυπο της Αίτησης, πατήστε  εδώ
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΣΜΕ, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συστημάτων για τις ανάγκες  του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της Τεχνικής μελέτης αναφορικά με την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης και δημιουργίας υπαίθριων χώρων Άθλησης Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 8/2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 1.282.160,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα
X