«Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ»

9 Ιουλίου 2019 - 14:54

«Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α,  Α.Δ.Σ. 1818/10-12-2018 – ΑΔΑ 6ΚΓΛΩΡ5-200)

Προϋπολογισμού Δαπάνης 8.655,20€ (Οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισμένες στις 25/07/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ. και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία του 6ου ορόφου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 53-55 Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ. 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
  • Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι ειδικοί όροι καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,, αρμόδιος υπάλληλος Ι. Τσαγκαλίδης, τηλ. 2310509006.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε το κείμενο πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε μορφή zip πατήστε εδώ.

UNHCR
UNHCR

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», προϋπολογισμού (3.217.999,99 €) τριών εκατομμυρίων διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών που αναλύεται σε Δαπάνη εργασιών 1.912.425,41€, Γ.Ε.+Ο.Ε. 344.236,57€, Απρόβλεπτα (15%) 338.499,30€, Φ.Π.Α. (24%) 622.838,71€

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 3/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθής κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης ετών 2020-2022 π.δ. 2.356.900,93€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού, του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων, της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα
X