«Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ»

9 Ιουλίου 2019 - 14:54

«Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α,  Α.Δ.Σ. 1818/10-12-2018 – ΑΔΑ 6ΚΓΛΩΡ5-200)

Προϋπολογισμού Δαπάνης 8.655,20€ (Οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισμένες στις 25/07/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ. και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία του 6ου ορόφου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 53-55 Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ. 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
  • Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι ειδικοί όροι καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,, αρμόδιος υπάλληλος Ι. Τσαγκαλίδης, τηλ. 2310509006.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε το κείμενο πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε μορφή zip πατήστε εδώ.

UNHCR
UNHCR

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών και Απεντόμωσης / Μυοκτονίας Διαμερισμάτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Περισσότερα

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση έργου σε Εξωτερικό Επιστημονικό Συνεργάτη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “MED PEARLS : Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean- Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο” του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Τμήματος Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων.

Περισσότερα

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄1, συνολικού εμβαδού 33.268 τμ.

Περισσότερα
X