«Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ»

9 Ιουλίου 2019 - 14:54

«Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προμήθειας Υλικών Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 – ΦΕΚ 218Α,  Α.Δ.Σ. 1818/10-12-2018 – ΑΔΑ 6ΚΓΛΩΡ5-200)

Προϋπολογισμού Δαπάνης 8.655,20€ (Οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισμένες στις 25/07/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ. και θα αποσφραγισθούν μετά το πέρας της λήξης στα γραφεία του 6ου ορόφου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 53-55 Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ. 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
  • Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, οι ειδικοί όροι καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,, αρμόδιος υπάλληλος Ι. Τσαγκαλίδης, τηλ. 2310509006.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε το κείμενο πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε μορφή zip πατήστε εδώ.

UNHCR
UNHCR

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 11 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών επισκευής των οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 1.054.000,00 € με ΦΠΑ 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης» , προϋπολογισμού δαπάνης 35.161,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων).

Περισσότερα
X