24.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΕπαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Έλεγχος...

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Έλεγχος και έκδοση πιστοπιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 36.456,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 και ισχύει, για την παροχή υπηρεσίας «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης των παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης» για δύο (2) έτη. Η ανάθεση θα γίνει για το σύνολο των εργασιών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με απαραίτητη προϋπόθεση η εκάστοτε τιμή ανά α/α είδος εργασίας να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.ΔΚΣ 16/01.12.2023 Τροποποιημένη Μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.456,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 29.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.056,00€), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με το Α.Π.286848/01.12.2023 (ορθή επανάληψη 04.12.2023) έγγραφο της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων για ανάρτηση νέας πρόσκλησης. Η περιγραφή παροχής υπηρεσιών/είδος εργασίας, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ∆ΑΠΑΝΗ
1 Επιθεώρηση/έλεγχος/Έκδοση τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου παιδικών χαρών ∆ήµου Θεσσαλονίκης ΦΑΣΗ Α΄ 1 Παιδική χαρά 150 130,00 19.500,00
2. Έλεγχος ύψους πτώσης δαπέδου όλης της επιφάνειας του δαπέδου ασφαλείας (test report ) 2 Παιδική χαρά 20 120,00 2.400,00
3. Έκδοση Πιστοποίησης (βεβαίωσης ελέγχου) παιδικής χαράς ∆ήµου Θεσσαλονίκης ΦΑΣΗ Β΄ 3 Παιδική χαρά 150 50,00 7.500,00
Σύνολο καθαρής αξίας 29.400,00
ΦΠΑ 24% 7.056,00
Γενικό σύνολο δαπάνης 36.456,00

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί να καταθέσετε την προσφορά σας καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 18.12.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 109Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α.Δάλλα τηλ. 2313317573.
Επιπλέον των όσων απαιτούνται, επί ποινή αποκλεισμού, από την υπ’ αριθ. ΔΚΣ 16/01.12.2023 Τροποποιημένη Μελέτη, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4782/2021, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, αρμόδιος υπάλληλος: κ.Ανδρέας Σπηλιόπουλος τηλ:2313318411, e-mail: a.spiliopoulos@thessaloniki.gr

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 73, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την Επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ