25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΕπαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για την...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για την υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεων του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Β΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων προϋπολογισμού δαπάνης 1.706,24 € για το έτος 2023.

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για την υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεων του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Β΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Π.Δ. 1.706,24 € για το έτος 2023.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Β΄ Κοινότητα προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει) προμήθεια αναμνηστικών ειδών για την υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεων του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Β΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την πραγματοποίηση της 1) Αθλητικής Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις: «Μέρες Αθλητισμού σε σχολείο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας» και αναλύεται σε μετάλλια κύπελλα και Πλακέτες προκειμένου να ενισχυθεί η ιδέα του αθλητισμού και η μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών στον αθλητισμό.2) Πολιτιστικές Δραστηριότητες «Εκδηλώσεις με παιδιά των δημοτικών σχολείων μας με την Μουσών Κοινοπραγία (Handiedance),-Δράσεις με την γειτονιά στον Βαρδάρη, ζωγραφίζουμε τους δρόμους,
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Τεχνική Περιγραφή για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης Π.Δ 1.706,24 € με Φ.Π.Α.24% για το έτος 2023 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 101364/25-04-2023 και το υπ΄αριθμ. 114401/10-05-2023 έγγραφα της Β΄ Κοινότητας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης .
Η επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 1.706,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό 1.376,00 €+ Φ.Π.Α.24% 330,24 € = 1.706,24 €).και θα βαρύνει τους α) Κ.Α. 6471.01.71 «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Β ΄Δημ. Κοινότητας>> και β) Κ.Α.:6472.01.71 «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεων Β΄ Δημ. Κοινότητας»  ως κάτωθι τους παρακάτω πίνακες :
«ΈΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Β΄ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Κ.Α.:6472.01.71
Α/Α Περιγραφή Τεμάχια Τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

ΦΠΑ 24%

(Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)
1. Πλακέτες 

Κασετίνα Βελούδινη με χρυσή ή ασημένια εγχάρακτη πλακέτα. Σε κάθετη διάταξη.

Διαστάσεις  Κάθετη 16cm/19cm

Χρώμα: ασημένια πλακέτα

 

20 22,00 €

 

440,00 € 105,60 € 545,60 €
2. Κύπελλα  ασήμι ή χρυσό με διαφορετικές διακοσμήσεις και βάσεις μαρμάρινες  ( με χαραγμένο μεταλλικό ταμπελάκι), ύψος 30cm και διάμετρο κούπας 15cm  

10

 

11,00 € 110,00 € 26,40 € 136,40 €
3.  

Μετάλλια χρυσά, αργυρά, χάλκινα διαμέτρου 42mm και πάχους 3mm από ορείχαλκο διαμαντόκοφτο,

με ανάγλυφη παράσταση

 

 

140

 

1,50 €

 

210,00€

 

50,40 €

 

260,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 942,40
« ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
6471.01.71
Α/Α Περιγραφή Τεμάχια Τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

ΦΠΑ 24%

(Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)
1. Πλακέτες 

Κασετίνα Βελούδινη με χρυσή ή ασημένια εγχάρακτη πλακέτα. Σε κάθετη διάταξη.

Διαστάσεις  Κάθετη 16cm/19cm

Χρώμα: ασημένια πλακέτα

 

 28 22,00 € 616,00 € 147,84 € 763,84 €
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 22 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 108Β,  Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ  Θωμαή  Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019)  Η υποχρέωση αφορά ιδίως:. α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
 Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Β΄ Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ.Δ/ση: Μοναστηρίου 93 Τ.Κ. 54627 αρμόδια υπάλληλος Π. Λιαμάδη Τηλ.2313 318553
               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                    ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τα Μετάλλια, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τις Πλακέτες_1, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τις Πλακέτες_2, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για τα Κύπελλα, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ.73), πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ