30.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων«Επέκταση του συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του ΣΜΑ Πυλαίας»...

«Επέκταση του συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του ΣΜΑ Πυλαίας» π.δ. 3.100.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση του συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ΣΜΑ Πυλαίας», προϋπολογισμού (3.100.000,00 €) τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν° 28

1.       Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση του συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ΣΜΑ Πυλαίας», προϋπολογισμού (3.100.000,00 €) τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.
      Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΗΜ εργασίες
1.279.272,48
Εργασίες οδοποιίας
8.876,16
1.288.148,64
ΓΕ & ΟΕ (18%):
231.866,76
1.520.015,40
Απρόβλεπτα (15%):
228.002,31
1.748.017,70
Οικοδομικές εργασίες
433.764,87
ΓΕ & ΟΕ (18%):
78.077,68
511.842,55
Απρόβλεπτα (15%):
76.776,38
588.618,93
Εργασίες Πρασίνου
84.284,10
ΓΕ & ΟΕ (18%):
15.171,14
99.455,24
Απρόβλεπτα (15%):
14.918,29
114.373,52
Σύνολο:
2.451.010,16
Αναθεώρηση:
69.315,05
2.520.325,20
Φ.Π.Α. (23%):
579.674,80
3.100.000,00
2.        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες κ. Ξουρίδα Φωτεινή τηλ.:2310 296 871), μέχρι τις 03/10/2013 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0 € ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.
3.       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α΄ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4.       Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
              Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην:
Ι. 3η, 4η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών και
     ΙΙ. 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών
     ΙΙΙ. Α2η και άνω για έργα κατηγορίας πρασίνου
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
              Β)   Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
             Γ)   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 3η, 4η ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις 1η , 2η, 3η ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των Οικοδομικών έργων και με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις Α2η, 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2η εντός νομού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα Πρασίνου του Μ.Ε.Ε.Π, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
            Δ)   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 2η σε αναβάθμιση για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών του Μ.Ε.Ε.Π, καθώς και Α1η σε αναβάθμιση για την κατηγορία των έργων Πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
             Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
                 
5.       Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  σαράντα εννέα χιλιάδων είκοσι ενός (49.021 €) ΕΥΡΩ  και χρόνου ισχύος τουλάχιστον επτά (7) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Ν.4072/2012.
6.       Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο του ’ξονα Προτεραιότητας «7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», με κωδικό αριθμό στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 374334, έχει εγγραφεί στη ΣΑ ΕΠ 0088 (κωδικός πράξης 2012ΕΠ00880048) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
7.       Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Για να δείτε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε συνολικά τα σχέδια, τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ