25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων, π.δ. 296.865,93 με ΦΠΑ

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων, π.δ. 296.865,93 με ΦΠΑ

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων, π.δ. 296.865,93 με ΦΠΑ.

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρ. διακήρυξης Νο 74

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια επίπλων, π.δ. 296.865,93 με ΦΠΑ»
1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1Α, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317511, fax 2313 317519, e-mail : a.bantis@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki.gr
2) Αντικείμενο της σύμβασης : Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης
3) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
4) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
5)Τόπος παράδοσης : Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημαρχιακό Μέγαρο
6) Περιγραφή της σύμβασης: προμήθεια επίπλων γραφείου, επίπλων για τις αίθουσες των παιδικών Σταθμών, έπιπλα υποδοχής καλεσμένων, αρχειοθήκες, συρταριέρες, τραπέζια συνεδριάσεων κλπ.
7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ..
8) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 296.865,93 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
9) Χρηματοδότησης : α)ίδιοι Πόροι, β) ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής,»
10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
11) Νόμισμα : ευρώ.
12) Κριτήριο ανάθεσης: α) κριτήριο κατακύρωσης με τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος
13) Δικαιούμενοι συμμετοχής: α. Έλληνες, β. Αλλοδαποί, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
δ. Συνεταιρισμοί, ε. Ενώσεις προμηθευτών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.
• Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
• Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά
• Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
• Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
• Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εννεάμηνη.
• Οικονομικοί οροί των διαγωνιζομένων δε γίνονται δεκτοί.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
• οι προσφορές θα είναι εγγραφές, σαφείς και πλήρεις σε όλα τα σημεία, στην ελληνική και μόνο γλώσσα. οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος..
• Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του διαγωνιζομένου.
• Οι προσφορές (στην έντυπη μορφή τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο .pdf) δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ.
• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
14) Φάκελος κυρίως προσφοράς (δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς)
• Οι προσφορές ( υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη
• Οι υπεύθ. δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (πλην ΦΕΚ και εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή σε δύο αντίγραφα) στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης, να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρία από το νόμιμο εκπρόσωπό της και να υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
• Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημ. αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τριάντα (30) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
15) Τεχνική προσφορά: Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος.
• Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζομένων.
• Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης – κατασκευής. β. Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος, γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.
• Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».
• Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
• Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία δεκαετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
• Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης (το οποίο πρέπει να κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή), όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών.
• Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.
• Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.
• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ε. Έ. να φέρει το σήμα CE ή ισοδύναμο.
• Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς – τεχνικών φυλλαδίων – prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε δύο αντίγραφα.
16. Εγγυήσεις:
1. Η Εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα είδη, ισχύος 7 μηνών, συνταγμένη σύμφ. με την παρ. 4 του άρθ. 157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 4.827,09 €.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά και η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται από τις 28/12/2015 και ώρα 07:00 πμ έως 25/1/2016 και ώρα 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29/1/2016 και ώρα 10:00 π.μ.
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος εισοδήματος, η δαπάνη των δημοσιεύσεων και κάθε νόμιμη κράτηση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει επίσης το Δήμο Θεσσαλονίκης.
2. Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, αρμόδιος υπάλληλος Μπαντής Αθ., τηλ. 2313317511 και πληροφορίες για θέματα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές αρμόδια υπάλληλος Φωτεινή Ξουρίδα.2313318471.
3. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
4. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιαδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Γεωργία Ρανέλλα

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ