ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για το έργο : «Ανοικτά κέντρα εμπορίου – Καπάνι, ΕΣΠΑ, ΤΠ» π.δ. 2.883.656,00 € με Φ.Π.Α.

22 Απρίλιος 2021 - 8:43

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού θα πρέπει να αναζητηθούν από τη σελίδα http://www.eprocurement.gov.gr/ , με ΑΑ Συστήματος: 124723.

X